- Car Stereo Message Forums
 - - Video & Multimedia
 - - - Kredi Kart1 Aidat1na Düzenleme


Kredi Kart1 Aidat1na Düzenleme
Posted by mimoza on 05-27-2014 03:51 AM:

Bakan Yaz1c1, Kart ç1karan kurulu_lar, tüketicilere y1ll1k üyelik aidat1 vb isim alt1nda ücret tahsil etmedikleri bir kredi kart1 sunmak zorunda olacak. Tüketicilerin kredi taksitlerini ödemesi için bankalar taraf1ndan zorunlu olarak aç1lan hesaplardan, ücret ya da masraf talep edilmesi yasakland1 aç1klamas1nda bulundu. Gümrük ve Ticaret Bakan1 Hayati Yaz1c1, kart aidat1 problemini çözüme kavu_turduklar1n1 belirterek, Kart ç1karan kurulu_lar1n tüketicilere y1ll1k üyelik aidat1 ve benzeri isim alt1nda ücret tahsil etmedikleri bir kredi kart1 türünü sunmak zorunda olacak dedi. Yaz1c1, Bakanl1k Toplant1 Salonu'nda tüketicinin korunmas1 hakk1ndaki kanunun getirdii yeni düzenlemelerle ilgili bas1n toplant1s1 yapt1. kredi hesaplama konut kredisi hesaplama konut kredisi ev kredisi