- Car Stereo Message Forums
 - - Amplifiers
 - - - Moda Dünyas1ndan Haberler


Moda Dünyas1ndan Haberler
Posted by mimoza on 09-23-2014 03:23 AM:

Moda hepimizin hayat1n1n bir parças1. 0stesek de istemezsek de ya da özel çaba sarfetsek de etmesek de herzaman yeni modaya uygun giyiniyoruz, davran1yoruz, ya_1yoruz. Moda deyince akl1n1za gelen tek _ey k1yafet veya ayakkab1 olmas1n. moda demek bulunduumuz ortamda gözümüze ili_en her_ey demektir. Oturduumuz kafedeki duvar1n stili, rengi, resimlerin duru_ yerleri ve daha nicesi& Bu akl1ma gelen ilk örnekti.( bu yaz1y1 yazarken kar_1mda bir duvar var da :P ) Bir ba_ka insanlar1n dikkatinden kaçan moda ak1m1 ise insanlar1n k1yafetlerine gelmeden önce davran1_ biçimleri, konu_ma _ekilleri, ya_am yöntemleri ve güzellik s1rlar1& Örnein yeni moda konu_ma _ekilleri türüyor sürekli; hepsi farkl1 bir karakter göstergesi kabul ediliyor. Sokak modas1, plaza modas1 dedikleri konu sadece elbise modellerinden ibaret deil ikisinde de farkl1 bir Türkçe kullan1l1yor. Özetlemem gerekirse moda hayat1m1z1n içinde ve cinsellik , astroloji her konuda bizi yöneten bir olgudur.