- Car Stereo Message Forums
 - - Amplifiers
 - - - Hafifliin gücü ad1na: iPad Air!


Hafifliin gücü ad1na: iPad Air!
Posted by mimoza on 09-23-2014 03:40 AM:

Hem gücüyle hem de ta_1nabilirliiyle dier tabletlerden çok ayr1 bir yere konulan iPad Air, tüm dünyada teknoloji severlerin gözdesi. Sadece 7,5 milimetre indirilen dosyalar ve 469 gram hafifliinde. Bu ölçülere bu güç nas1l s1ar? diye hâlâ dü_ündüren iPad Air, her zaman her yerde daha fazlas1n1n yap1lmas1 için son teknolojiyi sunan klasik bir Apple ürünü. Bu yüzden de _imdiden vazgeçilmez oldu. 7den 70e bilgisayar haberi herkesin elinde olan iPad Air her türlü i_i, neredeyse avuç içinden yönetmeyi sal1yor. Apple1n en yüksek performansl1 mobil i_lemcilerinden birine sahip olan iPad Air, forum kablosuz a yeteneklerinin artmas1yla adeta bir internet cambaz1. Bir önceki modele oranla 5te 1 kadar daha hafif ve daha ince bir _ekilde tasarland1, i_lem ve grafik performans1 aç1s1ndan da 2 kat daha fazla h1zland1r1ld1. Tüm bunlar göz önüne al1n1nca pil ömrü de merak ediliyor. Fakat cihaz1n tüm artan özelliklerine ramen pil ömrü 10 saat. Bu da internette gezmenin, film izlemenin, kitap okuman1n ve oyun oynaman1n yar1da kalmamas1 için çok büyük avantaj olarak görülüyor. iPad Air1n anlata anlata bitmeyecei özelliklerinden biri retina ekrana sahip olmas1. Nedir retina ekran?yeni teknolojiler Her _eyin en doal ve en canl1 haliyle görülmesini salayan, çözünürlük ve younluk deerleri son derece yüksek olan bir ekran türüdür retina. Ekran1n kenar1ndaki bir önceki modele göre çok daha incelen çerçeve,ürün incelemetablet severlerin i_lerini daha rahat yapmas1n1 sal1yor. Böylelikle hem retina ekranla hem de tasar1m1yla iPad Air, ellerden dü_müyor. Performans1n1 deerlendirmek için sadece _unlar1 s1ralamak yeterli: Bir önceki modeline göre 2 kata kadar CPU performans1, 2 kata kadar grafik performans1, 10 saate kadar pil ömrü. Hadi devam edelim:video ders 2 antenle 2 kata kadar daha h1zl1 Wi-Fi, iOS 7, 500.000den daha fazla Apple uygulamas1, 64 bit mimariyle tasarlanan A7 çip. Dolay1s1yla masaüstü s1n1f mimarisini avcunuza ta_1yan gerçeküstü bir performans1 var iPad Air1n. Uzay grisi ve gümü_ renk olmak üzere 2 farkl1 renge sahip olan iPad Air1n, Smart Cover ve internet haberleri Smart Case tablet aksesuarlar1 onu daha iyi kullanman1z ve daha çok faydalanman1z için tasarlanm1_. Aç1ld1klar1nda iPad Airi uyand1r1rlar, kapand1klar1nda ise uyku moduna geçirirler. Katland1klar1nda onunla okumak,teknolojik geli_meler seyretmek veya yazmak mükemmel bir keyif verir, çünkü stant haline dönü_ür. Birçok renk çe_idi de cabas1. Kilo kaybeden fakat buna ramen müthi_ bir güç kazanan iPad Air, 2048 x 1536 çözünürlük ve 3,1 milyonun üzerindeki pikselle;oyun haberleri fotoraflar1n-videolar1n çok daha ayr1nt1l1 olarak izlenmesini ve metinlerin olaanüstü biçimde net olarak görünmesini sal1yor. Görmek istediiniz her _eyi 9,7 inç ekranla görecek, yapabileceklerinize siz de _a_1racaks1n1z.