- Car Stereo Message Forums
 - - Amplifiers
 - - - Moda Dünyas1ndan Haberler


Moda Dünyas1ndan Haberler
Posted by mimoza on 10-01-2014 02:44 AM:

Moda hepimizin hayat1n1n bir parças1. 0stesek de istemezsek de ya da özel çaba sarfetsek de etmesek de herzaman yeni modaya uygun giyiniyoruz, davran1yoruz, ya_1yoruz. moda deyince akl1n1za gelen tek _ey k1yafet cinsellik veya ayakkab1 olmas1n. Moda demek bulunduumuz ortamda gözümüze ili_en her_ey demektir. Oturduumuz kafedeki duvar1n stili, rengi, resimlerin duru_ yerleri ve daha nicesi& Bu akl1ma gelen ilk örnekti.( son dakika magazinbu yaz1y1 yazarken kar_1mda bir duvar var da :P ) Bir ba_ka insanlar1n dikkatinden kaçan moda ak1m1 ise insanlar1n k1yafetlerine gelmeden önce davran1_ biçimleri, konu_ma _ekilleri ve ya_am yöntemleri& Örnein yeni moda konu_ma _ekilleri türüyor sürekli; astrolojihepsi farkl1 bir karakter göstergesi kabul ediliyor. Sokak modas1, plaza modas1 dedikleri konu sadece elbise modellerinden ibaret deil ikisinde de farkl1 bir Türkçe kullan1l1yor. Özetlemem gerekirse güzellik s1rlar1 moda hayat1m1z1n içinde ve her konuda bizi yöneten bir olgudur.