- Car Stereo Message Forums
 - - Amplifiers
 - - - Türkiyenin online oyun pazar1 dünyaya aç1lacak


Türkiyenin online oyun pazar1 dünyaya aç1lacak
Posted by mimoza on 10-01-2014 04:05 AM:

Dijital ödeme hizmetlerinde Brezilyan1n lider _irketi _imdi Türkiyede! UOL BoaCompra, Türkiyede online oyun sektörüne ivme kazand1rarak tam kapsaml1 yerel ödeme seçenekleri sal1yor. Geli_mekte olan pazarlarda indirilen dosyalar sunduu dijital ödeme seçenekleriyle lider konumda bulunan UOL BoaCompra, en umut vadeden ve h1zl1 geni_leyen online oyun pazarlar1ndan biri olarak belirtilen Türkiyeye giri_ yapt11n1 duyurdu. Halihaz1rda 190dan fazla oyun yay1nc1s1 ve geli_tiricisiyle çal1_an UOL BoaCompra, büyüyen pazarlar genelindeki oyuncular1n, 3.000den fazla oyun için oyun içerisinde dorudan al1_veri_ yapmalar1na olanak tan1yor. Avrupada internet kullan1m1nda en büyük 4üncü ülke konumunda olan ve toplam oyun süresinin %70inin PC bilgisayar haberi ba_1nda harcand11 Türkiye pazar1na free-to-play modelleri ve MMOlar hakim. UOL BoaCompra ise uluslararas1 oyun firmalar1na dünya çap1ndaki en büyük online PC oyun nüfusuna sahip ülkelerden biri olan Türkiye pazar1na eri_meleri için tüm portfolyosunu sunuyor. 0nternet penetrasyon oranlar1n1n ve geni_bant performans1n1n kalitesini ve geli_imini sürdürdüü Türkiyede online oyunlar için talep h1zla art1yor. Bu aç1dan Türkiye, yakla_1k üç y1l önceki Brezilya pazar1yla ciddi benzerlikler gösteriyor diye belirten UOL BoaCompra EMEA Bölgesi 0_ Geli_tirme Müdürü Mario Baumann forum ekliyor: Bu giri_imimiz, ortaklar1m1z1n geli_mekte olan pazarlarda bizim tecrübelerimizden faydalanmas1 ve Türkiye gibi büyük bir pazarda yat1r1m yapmaya ba_lamalar1 ad1na harika bir f1rsatt1r. UOL BoaCompra portföyünde yer alan yerel ödeme seçenekleri mobil ödeme, banka havalesi ve yerel kredi kartlar1 gibi en yayg1n kullan1lan yöntemleri içeriyor ve teknoloji ile ilgili yaz1 oyuncular1n tercih ettikleri ödeme yöntemlerine kolayl1kla eri_ip kullanmalar1n1 sal1yor. Bu geli_meyi Türk oyun topluluu aç1s1ndan muazzam bir ad1m olarak deerlendiren UOL BoaCompra Türkiye Proje Müdürü Kür_at Altay Kalayc1: Nihayet oyunculara Türkiye pazar1nda oyun s1ras1nda ödeme i_lemlerini yapabilecekleri elveri_li bir ortam yarat1larak sektörün dinamikleriyle örtü_en yeni teknolojiler çok önemli bir ad1m at1l1yor. Bunu hayata geçirmekten ve Türk oyuncular1na Bat1 dünyas1ndakine benzer eri_im kolayl1klar1n1 getirmekten ötürü büyük heyecan duyuyoruz. UOL BoaCompra _u anda halen Latin Amerika, Güney Avrupa ve Türkiye gibi geni_ corafyalara yay1lan piyasalarda 190dan fazla oyun yay1nc1s1 ve geli_tiricisi ile oyunlar1n gelir salayabilmesi için çal1_1yor. UOL BoaCompran1n en yeni ve kapsaml1 ödeme hizmeti ile Türkiye pazar1na giri_ yapt11 haberi, _irketin Kolombiya, Peru ve Meksika pazar1nda doru geni_lemesine ili_kin duyurular1n hemen ard1ndan geliyor. Bu giri_imler ürün inceleme, _irketin dünyadaki oyun tutkunlar1na en kapsaml1 ödeme hizmetlerini sunma ve oyun geli_tiricileri ile bölgelerine kendi oyunlar1n1 getirmek isteyen yay1nc1lara uçtan video ders uca çözümler salama hedeflerinin bir parças1 olarak aç1klan1yor.