- Car Stereo Message Forums
 - - Head Units
 - - - HAM0LEL0KTE C0NSEL 0L0^K0 BEBEE ZARAR VER0R M0?


HAM0LEL0KTE C0NSEL 0L0^K0 BEBEE ZARAR VER0R M0?
Posted by mimoza on 04-08-2015 04:57 AM:

Hamilelikte cinsel ya_am, bebee zarar verir bilgisinin yanl1_ olduuna vurgu yapan Kad1n Hastal1klar1 ve Doum Uzman1 Prof. Dr. Bülent T1ra_, bunun nedenini _u _ekilde aç1klad1: Hamilelik döneminde cinsel ili_ki bebee zarar vermez, çünkü bebein amniyo s1v1s1 (embriyoyu koruyan ve besleyen s1v1), bütün fiziksel dei_iklikleri içine hapsedecek _ekilde yarat1lm1_t1r. Bu nedenle hamilelik döneminde seks yapmak, bebee zarar vermez. Hamileyken cinsel ili_kiye girilmez dü_üncesi doru mu? Cinsel ili_kide önemli olan, bebee bask1 yapmayacak pozisyonlar1 tercih etmektir diyen Prof. Dr. T1ra_, konuyla ilgili a_a1daki aç1klamalar1 yapt1: Baz1 çiftler ve inan1_lar hamilelikte cinsel ili_ki ye girilmemesini öngörür. Bu, asl1nda bebek için çok daha zararl1d1r. Çünkü ili_ki s1ras1nda anneden salg1lanan seratonin hormonu, bebein direk geli_mesine katk1da bulunur. Bu hormon, çiftler aras1ndaki sevgiyi de artt1rd11ndan, bebein ruhen daha sal1kl1 bir aile ortam1nda domas1na zemin haz1rlar. Baba adaylar1 bunlara dikkat! Prof. Dr. T1ra_, baba adaylar1n1n bu dönemde dikkat etmesi gereken noktalar1 da s1ralad1: 0li_ki süresince kad1na hassas davranmak Ani hareketlerden kaç1nmak Bebee bask1 uygulamamak