- Car Stereo Message Forums
 - - CarStereo.com Lobby
 - - - Merkür Kovada


Merkür Kovada
Posted by mimoza on 04-08-2015 07:04 AM:

Bu konumda Merkür geleneksel dü_üncenin d1_1nda son derece özgün bir dü_ünü_ _eklini ifade eder. Merkürün tüm fonksiyonlar1 Kova burcu özellikleri ile renklenirler. Dü_üncede ve sözel ifadede h1zl1l1k (akl1n1n h1z1 diline yeti_emeyen), ayn1 zamanda dinlemede sab1rs1z bir yap1 söz konusudur. Dü_üncelerin ve alg1lar1n çok h1zl1 olmas1 çou zaman bunlar1n sezgisel olduu duygusunu uyand1r1r. Oysa buradaki Merkürün çal1_ma stili h1zl1 rasyonel mant1kt1r. Geni_, ilerici dü_ünme ve farkl1 konular1 h1zl1 bir _ekilde birbiriyle ili_kilendirme, olumlu yönüyle bulu_lara, olumsuz yönüyle kopuk ve anlams1z ne dedii anla_1lmaz- bir ifadeye yönelir. Kovadaki Merkür s1radan ve geleneksel dü_üncelere kar_1 ç1kar. Örendii ve toplad11 bilgilerden kendine özgü, orijinal bir kavram yaratmaya eilimlidir. Bu konumda bulu_ yapmak ve hiç dü_ünülmeyeni dü_ünmek söz konusu olabilir. Ki_i bir konuyu olduundan ya da ba_kalar1n1n alg1lad11ndan çok farkl1 _ekillerde alg1layabilir, insani olay ve durumlara tarafs1z yakla_abilir. 0nsanl11 ileri ***ürecek teoriler dü_ünülür, ama ayn1 zamanda uç noktada uygulamadan kopuk dü_ünceler de artabilir. Bu konumda Kovan1n gölgeleri ki_iye ukalal1k, a_1r1 entelektüellik, soyut dü_ünce ve teorilerde kaybolma, dü_ünce da1n1kl11, kendini beenmi_lik, bilgi konusunda narsistlik, ütopiklik, akl1 çok fazla yücelten özellikler verir.Bu durum astroloji burcunuz olan Kova'da bir mistik gizemlilik havas1 verir.