- Car Stereo Message Forums
 - - CarStereo.com Lobby
 - - - Türkiye 0ran T1r Ta_1mac1l11 ve Suriyeli Mülteciler


Türkiye 0ran T1r Ta_1mac1l11 ve Suriyeli Mülteciler
Posted by sabunkopugu on 03-17-2016 09:03 AM:

Suriyeli s11nmac1lar1n neden olduu huzursuzluk nedeniyle son dönemde gündemin ba_l1ca konusu olan Hatay'da ticaret hayat1 neredeyse durmak üzere. Cilvegözü S1n1r Kap1s1'n1n kapanmas1n1n ard1ndan _ehrin ticaretinin can damar1 olan nakliye sektörü yüzde 60'a yak1n küçüldü. Toplam say1s1 7 bini bulan t1rlar1n yakla_1k 4 bin tanesi garajlarda yatarken, Türkiye'nin ya_ mevye sebze ihracat1 da önemli oranda sekteye urad1. Uluslararas1 Nakliyeciler Dernei Ba_kan1 Ruhi Engin Özmen ta_1mac1l1k taraf1nda manzaray1 'korkunç' sözleriyle nitelerken, i_adamlar1 eleman ç1karmamak için hükümetten acil yard1m bekliyor. Nakliye sektörü, Suriye s1n1r1nda yer alan Hatay'1n ticareti içinde çok önemli yer tutuyor. Özellikle, Ortadou'ya yap1lan narenciye ihracat1na arac1l1k eden sektör, Temmuz ay1nda Cilvegözü'nden geçi_lerin tek tarafl1 kapat1lmas1yla çökü_e geçti. S1n1r kapanmadan önce toplamda 7 bini bulan t1rlardan Ortadou'ya çal1_an yakla_1k 4 bin tanesi garajlarda yat1yor. Bunun nedeni ise bölgeye çal1_an t1rlar1n Suriye üzerinden transit geçi_ yaparak ba_ta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez bölgesine mal ta_1mas1. Bölge için uluslararasi tir tasimaciligi sektörü yüzde 87 gerilerken, alternatif yollar1n mesafe ve maliyeti art1rmas1 i_i iyice içinde ç1k1lmaz hale getiriyor. Bu araçlar1n çounun Avrupa'ya yap1lan ta_1mac1l1k için yeterlilik belgesine sahip olmamas1 da araç sahiplerinin ellerini kollar1n1 bal1yor. Ellerindeki araçlar1 satmak isteyenler ise t1r fiyatlar1 yar1ya dü_mesine ramen al1c1 bulam1yor. 0_letmeler gerekli destek verilmezse eleman ç1karmaya haz1rlan1yor. Ta_1mac1l1k yapan Türk plakal1 araçlardan transit geçi_ bedeli alt1nda 750 dolar alan 0ran'a, Türkiye'de ayn1 cevab1 verdi. Kar_1l1kl1 bedel artt1rma sürerken, s1n1r kap1lar1nda uzun t1r kuyruklar1 olu_tu. Türkiye alternatif s1n1r kap1lar1na yöneldi. Uzmanlar, 0ran'1n Avrupa'ya tek ç1k1_ kap1s1 olan Türkiye ile ili_kilerin riske girmemesi ad1na geri ad1m ataca1n1, aksi halde sorunlar ya_ayaca1n1 belirtiyorlar. Sorunun iki ülke yetkililerin kat1laca1 karma komisyonda çözüm bulmas1 bekleniyor. Restle_me yüzünden s1n1r kap1lar1nda uzun t1r kuyruklar1 olu_maya ba_lad1. Ancak Türkiye olarak bizim alternatif kap1lar1m1z var. 0ran'1n Avrupa'ya aç1lan tek kap1s1 ise Türkiye. Sorunun devam etmesi durumunda Türkiye neredeyse hiç etkilenmez fakat 0ran lojistik sektörü ciddi zarar görecektir 0ran'1n as1l amac1 transit geçi_in önüne geçmek ve kendi lojistik pazarlar1n1 olu_turmak. Türkiyeli firmalar1n ta_1malar1n1 0ran'a kadar yapmas1n1, geri kalan mesafeyi 0ran firmalar1n1n gerçekle_tirmesini istiyorlar. S1n1r geçi_lerinde Türk t1rlar1n1 kas1tl1 olarak s1rada bekletiyor ve 0ran t1rlar1na geçi_ öncelii sal1yorlar. Ayr1ca Türk ta_1mac1larla çal1_an 0ran _irketlerine de ek vergi uygulan1yor. Bu durum transit geçi_leri olumsuz etkilese de Türkiye Iran nakliye sektörünü geli_tirmektedir. 0ran'dan transit geçi_ yaparak ta_1mac1l1k gerçekle_tiren her Türk t1r1ndan 750 dolar alan 0ran hükümetine Türkiye de kar_1l1k verdi. Uygulaman1n haks1zl11na dikkat çekmek için ayn1 tarife Türkiye'den transit geçi_ yapan 0ran t1rlar1na uyguland1. 0ran hükümeti tutumundan vazgeçmeyince de kar_1l1kl1 ücret art1rma problemi ba_ gösterdi. ^uan iki ülke de 1500 dolar geçi_ ücreti talep ediyor. 0ran, bu bedeli 2250 dolara ç1karmak ad1na çal1_ma yap1yor.