- Car Stereo Message Forums
 - - Amplifiers
 - - - Raynaud Fenomeni Nedir?


Raynaud Fenomeni Nedir?
Posted by sabunkopugu on 04-06-2016 04:52 AM:

Bölgesel (lokal) k1lcal damarlar1n büzülmesi (spazm)ne bal1 olarak özellikle parmaklarda, bazan da burun, dil gibi organlarda aral1kl1 olarak derinin solukluu veya morarmas1 ile karekterize olan durum. Sebebi bilinmeyenler en çok görülen _ekli olup daha çok sinirli genç kad1nlarda görülür. Ayr1ca; atardamar t1kanmas1na bal1 olarak ba dokusu hastal1klar1na, ilaç zehirlenmelerine, protein metabolizmas1 bozukluklar1na bal1 olarak da görülebilir. Parmaklarda nöbet nöbet olan solukluk veya morarmalar, soua veya sinir gerginliine bal1 olarak h1zlan1r ve artar. Renk dei_iklii genellikle üç devrede olur. Önce solukluk, sonra morarma, en sonra da k1zarma görülür. Raynaud fenomeni hastal11n1n aktif devresinde ar1 olmas1 pek s1k deildir. Ancak uyu_uklukla birlikte, hissizlik, s1zlama veya yanma s1kt1r. Sebebi bilinmeyen Raynaud Hastal11 ikincil olarak meydana gelenlerden, iki tarafl1 olmas1yla, belirtilerinde hiçbir ilerleme olmaks1z1n en az iki y1ldan beri bulunmas1yla ayr1l1r. Dier hastal1klar1n üzerine eklenen tipin tedavisi, altta yatan sebebin tan1n1p tedavi edilmesiyle mümkündür. Sebebi bilinmeyenler, vücudu souktan koruyacak ayak sagligi ürünleri ve hafif müsekkinler (yat1_t1r1c1lar, sakinle_tirici ilaçlar) kullan1larak kontrol edilebilir. Nikotinin damarlar1 büzücü hassas1ndan dolay1 bu hastalara sigara yasakt1r.