- Car Stereo Message Forums
 - - CarStereo.com Lobby
 - - - Ayak Kokusu


Ayak Kokusu
Posted by sabunkopugu on 04-13-2016 07:51 AM:

Ayak Kokusu Nas1l Geçer? Saatlerce ayakkab1n1n içerisinde havas1z bir _ekilde kalan ayaklar sal1ks1z _ekilde kalmakta ve bu neticede ayak kokusu ortaya ç1kmaktad1r. Sadece ayakkab1 içinde kalmas1 deil baz1 ayak rahats1zl1klar1 da ayakta kokuya sebep olmaktad1r. Ayakkab1lar uzun süre ayakta kald11nda ayaklarda terlemeler görülür. ayak kokusu nasil gecer diyorsan1z hemen yaz1m1z1n devam1n1 okumaya ba_lay1n. Ayak Kokusu Nedenleri Terleme yaz aylar1nda s1caklar yüzünden, k1_ aylar1nda ise kat kat giyinmek nedeni ile meydana gelmektedir. Ayak kokusunun ba_l1ca sebebi de terlemedir. Ter bezinin yüksek olduu koltuk alt1, genital bölge ve ayaklar s1kl1kla terlemektedir. Baz1 ki_iler ise havan1n _artlar1 nedeni ile deil hormonal, bünyesel ve heyecan gibi sebepler sonucu terlemektedir. Ergenlik döneminde de gençlerin hormonal sebeplerden dolay1 terleme artar ve ayak kokular1 da meydana gelebilir. Ayak Kokusu Tedavisi Kokuyu ortaya ç1karan bakteriler terleme ile ortaya ç1kmaktad1r. Bu nedenle terlemeyi önlemek ayak kokusu için çözüm olacakt1r. S1k1 ayakkab1 giymekten kaç1n1n. Ayakkab1larda derisi kal1n olan modellerden kaç1n1n. Ayak kokusunu önlemek için ayakkab1n1n içerisine maden suyu yani soda dökerek bir gece bekletebilirsiniz. Kokunun biraz önüne geçmektedir. Ayaklar1n1z1 güzelce y1kay1p vazelin ya da krem sürebilirsiniz. Ayak kokusu için demlenen ve arta kalan çay bir leene konulur ve ayaklar içerisinde 10 dakika kadar bekletilir. Bir peçete ile silinerek kurulan1r. Ayak mantarlar1na kar_1 kesinlikle ba_kalar1n1n ayakkab1lar1n1 kullanmamaya özen gösterin. Çoraplar1n1z1 s1kl1kla dei_tirmeye dikkat edin. Ayakkab1lar1n içerisine naftalin koyun ve naftalin bir süre beklesin. Bu sayede ayakkab1 da ki kokulardan kurtulabilirsiniz. Ayak kokusunda nas1r1n da etkisi vard1r. Eer aya1n1zda nas1r varsa nas1r bantlar1 kullanabilir ya da banyo sonras1nda nas1r ta_1 ile ayaklar1 ovabilirsiniz. Yatmadan önce ayaklar1n1z1 iyice y1kay1n ve talk pudras1 ile pudralay1n. Terlemeyi önleyen pudra kokuyu da engelleyecektir. Du_ sonras1nda parmak aralar1n1z1 iyice kurulamay1 unutmay1n. Adaçay1 yapraklar1n1 havanda ezin ve ayakkab1n1n içerisine koyun. Ayakkab1lar1n1z1 güne_in alt1nda bekletirseniz ayakkab1larda ki bakterileri önlemede fayda salayacakt1r. Sirkeli su ile ayakkab1lar1 y1kamakta ayak kokusu için kullan1labilir. Ayak sagligi tedavisi için 1 bardak kadar kaynar suyun içerisine 1 çay ka_11 tuz at1n. Su souduunda ise ayaklar1n1z1 sabah ve ak_am olmak üzere tuzlu su ile y1kay1n. 1 litre suyun içerisine 2 yemek ka_11 kadar sar1 kantaron bitkisini at1n. Bu su ile ayak kokusuna kar_1 önlem alabilirsiniz. Ayaklar1 karbonat ile silmek ve ayakkab1n1n içerisine karbonat serpmek te ayak kokusu için faydal1d1r.