- Car Stereo Message Forums
 - - Video & Multimedia
 - - - SEO için Backlink


SEO için Backlink
Posted by sabunkopugu on 04-18-2016 03:42 AM:

Sitemizin ismini duyurmak biraz da hit kazanmak ve belki gerçek amac1m1z olmasa da backlink için link in_as1 _artt1r. Sonuç olarak internette kendimize yer edinmi_ oluruz. Neden amac1m1z backlink deil diyenler için; backlink kavram1 _u an özellikle ülkemizde ve genel olarak dünyada tamamen yanl1_ anla_1lm1_ bir kavramd1r. 0nsanlar rastgele ald1klar1 backlinklerin sitelerine itibar kazand1raca1n1 zannetmektedirler. Oysa durum tam tersidir. Rastgele ald11n1z backlinkler size uzun vadede zarar vermektedir. Bu yüzden link in_as1nda olaya backlink gibi bakmamak doru olacakt1r. Biz SEO için bir yere linkimizi b1rak1p o linkten insanlar1n sitemize gelmelerini ve o linkten sitemizin ismini görmelerini amaçl1yoruz. En son video ve resim payla_1m1 yöntemiyle link b1rakmaktan bahsettik. Örnein Youtube sitenizde payla_t11n1z konularla ilgili ilginç bir video yüklediniz ve bilgilendirme bölümüne daha fazla videoyu sitemizde bulabilirsiniz _eklinde bir not ekleyip sitenizin linkini verdiniz. Bu durumda çok salam bir link vermi_ oluyorsunuz. Sebebi ise Youtubeta ki o videoyu videonun konusuyla ilgili bir insan izleyecektir. 0lgili insan muhtemelen o videodan daha fazlas1n1 görmek isteyecek ve verdiiniz bilgiden sitenize eri_ecektir. Sitenizde ilgilendii konular1 görünce çok daha fazla zaman geçirecektir. Bu insanlar1n ilgisini çekecek bir yöntemdir. Cep telefonlar1ndan m1 bahsediyorsunuz. O halde en çok sat1lan 10 cep telefonu, en pahal1 10 cep telefonu, en ucuz 10 cep telefonu en sevilen 10 cep telefonu _eklinde listeler yap1p insanlar1n ilgisini çekebilirsiniz. Dier blog yazarlar1n1n görü_lerine önem verdiinizi vurgulay1n ve onlar1n görü_lerinden yola ç1karak yaz1lar1n1za yön verin. Bu sayede blog yazarlar1n1n ilgisini çekmi_ olursunuz. Kendisine önem verdiini hisseden blog yazarlar1 o yaz1y1 mutlaka payla_acakt1r. Dizinler link in_am1z için vazgeçilmez yerlerdir. Basit bir _ekilde linkimizi, ismimizi ve içeriimizin özetini dizinlere b1rakabilir ve basit bir _ekilde reklam1m1z1 yapabilirsiniz. Baz1 dizinler sitenize kod eklemenizi de istemezler bu tip dizinlerde mutlaka link b1rak1n. Bunun yan1nda baz1 sitelerden linkte sat1n alabilirsiniz. Linkinizi bir yaz1da payla_mak ya da widget olarak yay1nlamak için ücretli hizmet veren bloglar bulabilirsiniz. Ziyaretçi say1lar1 da önemli olduundan sitenizin içeriine yak1n bir blogdan bu i_lemi yapabilirseniz backlinkte elde etmi_ olursunuz. SEO nedir diye soranlar için sosyal alar1n link in_as1na ve ismimizin reklam1na çok büyük katk1s1 vard1r. Bir link sat1n almak kadar etkili olmasa da anl1k olarak bize faydas1 dokunur. Sitemizin içeriini mutlaka sosyal medyada payla_mal1y1z. Uygun eklentiler kullanarak payla_1m1m1z1 okuyan insanlar1nda kendi sosyal profillerinde payla_1m yapmas1na izin vermeliyiz. Bu _ekilde içeriimiz ve ismimiz h1zla yay1lacakt1r. Link in_am1za bir kat daha ç1km1_ olaca1z.