- Car Stereo Message Forums
 - - CarStereo.com Lobby
 - - - Buyuk Beden Giyim Tuyolari


Buyuk Beden Giyim Tuyolari
Posted by sabunkopugu on 04-19-2016 04:50 AM:

K1yafet seçimi kad1nlar amaçl1 her an büyük önem ta_1r. Çal1_an kad1nlar , randevusu kalan kad1nlar muht1ra k1yafet seçiminde uzun saatlerini aynan1n kar_1s1nda geçirir. Hele bir de bayan kilolu ise, giydii her _eyi yak1_t1rmak yerine güçsüz bir bayandan ek olarak birçok zaman harcar aynan1n kar_1s1nda. Efsane bir söz vard1r "Çirkin bayan yoktur, bak1ms1z bayan vard1r" _eklinde. Bu sahiden dosdoru bir laft1r. Fazlal1klar1 kalan kad1nlar dosdoru giyim tercihleri ile rahatl1kla _1k görünebilir ve günün y1ld1z1 olabilmektedir . Kilolu bayanlara birkaç mühim tüyo sunmak istedik. Kilolu olmak çirkin olmak demek deildir. Vücut yap1s1na cazip giyinen her bayan giyim tarz1 ile etraf1ndaki insanlar1 rahatl1kla etkileyebilir. Bu sebepli biz de bakimliyiz.com olarak, kilolu bayanlara k1yafet ve ayakkabi modelleri seçiminde yard1m olmak yerine , bu yaz1y1 haz1rlad1k ve birkaç tüyo verdik. Yaz1m1za örnek te_kil edecek görsellere de galerimizden eri_ebilirsiniz. Kilolu kad1nlar maxi elbise modelleri tercih ediyorsa ve fazlal1klar1 basen ve kalça k1sm1nda topland1ysa düz inen elbiseleri tercih edebilir. Basen bölgesi ve kalça bölgesi sorunlu bayanlar1n mini elbiseler ise tercihi, klo_ modellerden ziyade tekrardan düz inen modelleri tercih etmeleri gerekmektedir. Kilolu kad1nlar iri desenler, büyük cepler, kal1n kemerler büyük ta_lar buna benzer detaylardan kaç1nmal1 ve ek olarak minimalist giyinmeye itina göstermelidir. Fazlal1klar kollarda ise straples ve kolsuz elbiseler, tercih edilmemeli, bilhassa yer alt1ndaki deformasyonu kapamak yerine kollu elbise modelleri tercih edilmelidir. Büyük beden elbise her modelde de _1k durmaz. Bu sebepli birçok dar birçok mini ve bal1k etekli modellerin kullan1m1 pek cazip görülmemektedir. Fazlal1klar kar1n bölgesinde ise göüs alt1ndan kemerli ya da ku_akl1 elbiseler kullan1labilir. 2016 büyük beden yaz modas1 desenli elbiseleri de i_aret etmektedir ancak yukar1da da bahsettiimiz buna benzer ek olarak ufak desenli elbiseler seçilmelidir. Büyük beden elbise almak isteyen kad1nlar bu detaylara dikkat ettii takdir de gayet _1k bir y1l geçirebilir. Çiçek desenli elbiseler de bu senenin modas1d1r. Kilolu kad1nlar çiçek desenli elbiseleri de rahatl1kla ta_1yabilir.