- Car Stereo Message Forums
 - - Video & Multimedia
 - - - ^1k Aksesuar Trendleri


^1k Aksesuar Trendleri
Posted by sabunkopugu on 05-27-2016 03:30 AM:

Çanta modelleri, spor ayakkab1 gibi aksesuarlar kombininizin gizli kahramanlar1d1r. Doru kullan1ld11nda en sade kombinleri bile eksiksiz gösteren aksesuarlar, tüm ilgiyi üzerine çeker ve stilinizi mükemmelle_tirir. Örnein kula1n1za takaca1n1z tek bir küpe, sizi olduunuzdan daha fazla stil sahibi gösterebilir. Halhal Retro trendiyle hayat1m1za giren halhal, stilinize zariflik katarak tüm görüntünüzü dei_tirebilme özelliine sahip. Zarif olduu kadar feminen bir duru_u da olan bu aksesuar1 kullanman1z için bir sebep yok san1yoruz. Bro_lar Son dönemlerde artan renkli bro_ modas1yla birlikte bildiimiz tüm eski bro_lar1 unuttuk ve kendimizi rengarenk bro_ dünyas1n1n içinde bulduk. Renkli bro_lar1 kullanarak stilinizde yarat1c1l11n1z1 konu_turabilirsiniz. Sadece yakan1zda deil; ceket ceplerinde, pantolonlarda, eteklerde ve hatta çanta modelleri ile bile kullanaca1n1z bu bro_lar1 çok seveceksiniz. Küpeler Önceleri küçük top _eklinde görmeye al1_k1n olduumuz küpeler gün geçtikçe büyüyor. Küpelerin _ekilleri ve boyutlar1 dei_tikçe, küpe trendlerinin dei_mesi de kaç1n1lmaz oluyor. Ear cuff, solo, dramatik ve çitf tarafl1 küpe gibi birçok küpe trendi kombinlerimizin star parças1 olabiliyor. Özellikle son dönemlerde sokak stilinde s1kça kar_1m1za ç1kan tek ve büyük küpeler, fazlas1yla sevilmi_ görünüyor. Çantalar Elimize gelen her _eyi çantaya atma dönemi eskilerde kals1n ve gelsin küçük çantalar& Kullan1m aç1s1ndan çok pratik küçük çantalar, gösteri_li bir tak1 gibi _1kl11n1z1 tamamlayacak ve bir daha bu çantalardan vazgeçemeyeceksiniz. Kolyeler Yüzükten sonra hayat1m1zda anlam yüklediimiz aksesuarlardan biri de kolyeler. Bizim için özel bir anlam ifade eden ya da sadece sevdiimiz için sürekli boynumuzda ta_1mak istediimiz kolyeler, boynunuzu deil kombininizi de ta_land1r1yor. Sezon trendi dü_ük omuz elbiselerinizle ya da ti_örlerinizle kullanaca1n1z gösteri_li bir kolye ile _1k olmak çok kolay! Çoraplar Önceleri sürekli saklamaya çal1_t11m1z çoraplar1 art1k daha fazla göstermeye ba_lad1k. Spor ayakkabi ile giyilen bilek çoraplar tarihe kar1_t1 ve bilek üstünde çoraplar sokak modas1n1 ele geçirdi. Spor ayakkab1lar1n yan1 s1ra topuklu ayakkab1larla da kullan1lan bu çoraplar biraz marjinal, biraz s1ra d1_1 ama çok renkli bir imaj yarat1yor. Bu trendi fark eden markalar, desenli çorap çe_itlerini ürün yelpazesine eklemeye ba_lad1 bile. Düz beyaz spor ayakkab1lar1n1z1 renkli çoraplar1n1zla kombinleyerek elenceli bir stil olu_tururken, topuklu ayakkab1lar1n1zla kullanaca1n1z dantel ve daha ince kuma_lardaki çoraplarla feminen bir stil yaratabilirsiniz.