Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource for radio,speakers, MP3, amps, subwoofers, box enclosures, IASCA,DB Drag Racing, USACi and MECA events Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource  Welcome to CarStereo.com the Internet Guide to Car Audio Car Stereo is the #1 Car Audio Online ResourceMY ACCOUNT   
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
OnlineCarStereo.com
The best and biggest selection of mobile audio/stereo, multimedia/navigation and accessories at the lowest prices! Kenwood, Pioneer, Rockford Fosgate, JVC, Sony, Clarion, Jensen, Infinity, Kicker and more...
Car Audio Black Friday Sales!
Message Forums Car Stereo Message Forums > General Discussion > 2014 Döviz ve Alt1n Fiyatlar1na Genel Bak1_
Go Back Pages (1): [1]
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
sabunkopugu
Member

 2014 Döviz ve Alt1n Fiyatlar1na Genel Bak1_

Ülkelerin içinde bulunduu sosyal, ekonomik ve siyasi olaylardan direk olarak etkilenen döviz fiyatlar1 2014 y1l1n1n ba_1ndan itibaren ülkemizde oldukça dalgal1 bir seyir izledi. 30 Mart yerel seçimlerinin iktidar için adeta bir güven oyuna dönü_mesi ve Cumhurba_kan1'n1n ilk defa halk taraf1ndan seçilecek olmas1 Türkiye'nin gündemini yeteri kadar me_gul etti. 0ç meselelerin d1_1nda çevre ülkelerin içinde bulunduu kar1_1kl1klardan da oldukça olumsuz etkilendiimizi söylemeliyiz. 0_te yat1r1mc1lar tüm bu iç ve d1_ geli_meleri analiz ederek karl1l1klar1n1 artt1rmaya çal1_t1lar. 2014'ün ba_1nda 2,19 olan dolar kuru ocak ay1nda 2,33 ile kendi rekorunu k1rd1, _imdilerde ise 2,20 seviyesini test ediyor. Euro kuru da yine dolar kuru gibi oldukça ini_li ç1k1_l1 bir grafik çizdi. Asl1nda alt1n fiyatlar1 bu kadar istikrars1z ilerlerken dier yat1r1m araçlar1ndan istikrarl1 bir hareket beklemek hayalcilik olurdu. Alt1n piyasas1 da t1pk1 döviz piyasas1 gibi kaygan bir zemin üstündeydi 2014'de. Peki dolar fiyatlar1, euro fiyatlar1 ve alt1n fiyatlar1 senenin geri kalan k1sm1nda nas1l hareket edecek: Alt1n Fiyatlar1 Ne Olacak? Alt1n ve gümü_te sert a_a1 yönlü hareket devam ediyor. Uluslararas1 piyasalarda alt1n ve gümü_ fiyat1nda sert a_a1 hareket devam ediyor. ABD Dolar1'n1n ba_ta Euro olmak üzere önemli para birimleri kar_1s1nda deer kazanmas1 spot alt1n fiyat1n1 Temmuz 2010, gümü_ fiyat1n1 ise ^ubat 2010'dan buyana görülen en dü_ük seviyeye indirdi. çeyrek alt1n fiyat1 Spot alt1n fiyat1 1.151,58 dolar/ons, gümü_ ise 15,61 dolar/ons seviyelerini test etti. alt1n bilezik Alt1n ve gümü_ fiyat1nda son 5 gündür devam eden a_a1 harekette fiziki talebin azalmas1, ABD hisse senedi piyasalar1nda yukar1 hareketin devam etmesi de etkili oldu. dolar kuru Ne Olacak? Kudret Ayy1ld1r / GCM Forex USD/TRY, gün içerisinde 2,1517 seviyesine kadar gerilese de kur için önemli olarak vurgulad11m1z 2,1500 destek noktas1 üzerinde hareketlerini sürdürdü ve bu destekten alm1_ olduu güç ile _u s1ralar 2,1570 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Haftan1n ilk i_lem gününde 2,1345 seviyesinden ba_latm1_ olduu yukar1 yönlü seyrini devam ettirmeye çal1_an ve bu balamda da mevcut geri çekilmelerin yeniden yükseli_lerle desteklediini gözlemlediimiz USD/TRY kurunda 2,1500 seviyesi üzerinde yükseli_ beklentimizin devam ettiini ifade edebiliriz. merkez bankas1 döviz kurlar1 USD/TRY kuru eer 2,1500 seviyesi üzerinde kalmay1 ba_ar1rsa yukar1 yönlü ç1k1_lar1n1 2,1640 ve 2,1718 seviyelerine kadar ta_1yabilir. Kur için tepki sat1_1 dü_üncesinde yer almak isteyen Forex i_lemcilerin ise 2,1500 desteini a_a1 yönlü k1rmas1n1 beklemelidir. Böyle bir durumda bu haftan1n dip noktas1 olan 2,1345 destei yeniden gündemimizde yer alabilir. euro kuru Ne Olacak? Enflasyonun 2009'dan beri en dü_ük seviyelerde seyretmesi, 0talya'n1n resesyona girmesi ve Fransa ekonomisinin de bugün aç1klanan verilere göre ikinci çeyrekte büyüme kaydetmemesi, Euro Bölgesi'nin genelini tehdit ediyor. Haziran ay1 cari aç1k verisi aç1kland1 euro dolar paritesi Frankfurt'ta bulunan Helaba'n1n ekonomistlerinden Stefan Muetza, Almanya'n1n sanayi ürünlerine talep hem Euro Bölgesi'nden hem de geli_en piyasalardan azal1yor ve bununla balant1l1 olarak üçüncü çeyrein de zay1f olaca1n1 bekliyoruz. Daha sonras1nda ise y1l sonuna doru dinamizmde art1_ ve daha fazla büyüme beklentimiz var dedi.

Report this post to a moderator

New Post 11-05-2014 03:11 AM
Click Here to See the Profile for sabunkopugu Click here to Send sabunkopugu a Private Message Find more posts by sabunkopugu Add sabunkopugu to your buddy list Edit/Delete Message Reply w/Quote
sabunkopugu
Member

 bebek geli_imi

Almanya'da yay1mlanan bir bebek dergisine aç1klama yapan Dr. Holger Mellerowicz, anne ve babalar1n çocuklar1na çok erken ayakkab1 ald11n1 belirterek, ilk ad1m ayakkab1lar1n1 önermediini söyledi. Henüz yumu_ak olan ayaa ayakkab1yla güçlü destek verildii zaman, kaslar1n ve balar1n geli_iminin yava_layabileceini kaydeden Mellerowicz, çocuklar1n ilk ad1mlar1n1 ayaklar1 ç1plakken yapmalar1n1n doru olduunu vurgulad1. Özellikle 8 ayl1k bebek ve 9 ayl1k bebek annelerine bu konuda dikkatli olmalar1n1 öneriyoruz."

Report this post to a moderator

New Post 11-23-2014 04:16 AM
Click Here to See the Profile for sabunkopugu Click here to Send sabunkopugu a Private Message Find more posts by sabunkopugu Add sabunkopugu to your buddy list Edit/Delete Message Reply w/Quote
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
Go Back Pages (1): [1]

Show Printable Version  |   Email this Page  |   Subscribe to this Thread


   
 Recently Logged In Members  
RampagesZ, from Mobile, AL. hiace11, from , AL. chuyler1, from , MA. Rol886, from Rockaway Beach, NY. 2rgrbn, from Long Beach, CA. tjsaudio, from anytown, MI. lessismorespl, from da' Nasty, MI. neosan, from vancouver, WA. danthesk8er, from , AL. chosmo, from Austin, TX. punkroc719, from Winchester, VA. pksimon28, from Plainfield, IL. OnYrMrk, from Oklahoma City, OK. IBBumpin, from Columbus, NE. gmc2002ss, from Baton Rouge, LA. Raglandc, from Grand Rapids, MI. Altbs, from Ligonier, IN. jaboran, from swanton, OH. Dayton605, from Dayton, TX. reagan1, from Rowlett, TX.
see more member photos  post your members photo

 

 

 previous page Back Email this page to a Friend 
Home  |  Contact Us  |  About Us  |  Advertise  |  Join!  |  Log-In
 
Copyright © 2006 Online ConneXions Inc.
Web Designed & Hosting