Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource for radio,speakers, MP3, amps, subwoofers, box enclosures, IASCA,DB Drag Racing, USACi and MECA events Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource  Welcome to CarStereo.com the Internet Guide to Car Audio Car Stereo is the #1 Car Audio Online ResourceMY ACCOUNT   
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
SonicElectronix.com - 1-877-BUY-SONIC
Up to $30.00 in FREE custom install kits on select car stereos. Largest selection online, great prices, Daily Deals and FREE shipping on most products. We are an authorized dealer for Infinity, JBL, JVC, Kicker, MTX, Vibe, RE Audio and others.
Car Audio Black Friday Sales!
Message Forums Car Stereo Message Forums > General Discussion > Izmir'in Degeri Yukselen Yerleri
Go Back Pages (1): [1]
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
sabunkopugu
Member

 Izmir'in Degeri Yukselen Yerleri

0zmirde konutlar1n son bir ayda en çok deerlendii ilk 3 ilçe aç1kland1. Foça 8,6 art1_la ipi göüsledi... ihale bulteni hurriyetemlak.com Emlak Endeksine göre; 0zmirde bulunan sat1l1k konutlar1n metrekare ortalama fiyat1 bir y1lda yüzde 9 artarak 1.750 TLye ula_t1. Kiral1k konutlarda ortalama fiyat ise yüzde 14 artt1 ve metrekaresi 9 TLye kadar ç1kt1. Amortisman süresinin 17 y1l olduu 0zmirin son bir ayda en çok deerlenen ilçeleri aras1nda ilk s1ray1 yüzde 8,6 art1_la Foça al1yor. 0lçede metrekare ortalama konut fiyat1 1.707 TL. Ortalama metrekare fiyat1n1n 1.250 TL olduu Aliaada ise art1_ yüzde 6,3 olarak dikkat çekiyor. Üçüncü s1rada ise yüzde 5,1 art1_la, ortalama fiyat1n 4.657 TL olduu Çe_me var. insaat sektoru 0zmir'in en deerlileri Çe_me'de yeni konut projeleri Sat1l1k konut fiyatlar1 aç1s1ndan 0zmir'in en deerli semtleri s1raland11nda ise; Çe_me Ard1ç Mahallesi 5.929 TL'lik metrekare fiyat1 ile ilk s1radaki yerini al1yor. 0kinci s1rada ise 5.323 TL ile yine Çe_me Alaçat1 var. Üçüncü s1radaki Kültür Mahallesi ise Konak'ta bulunuyor. Bu mahallede metrekare ortalama sat1_ fiyat1 3.667 TL. Dördüncü s1rada 3.563 TL ile Mavi_ehir, be_inci s1rada ise 3.287 TL ile Çe_me Il1ca var. Kiral1klarda en pahal1 semt Bayrakl1'da insaat haberleri 0zmir'in kiral1k konutta en pahal1 semti Bayrakl1 ilçesindeki Adalet Mahallesi olarak öne ç1k1yor. Semtte kiral1k evlerin metrekare ortalamas1 27 TL. Yani ortalama 100 metrekare bir ev yakla_1k 2.700 TL'den kiralan1yor. 0kinci s1rada Kar_1yaka'da bulunan Mavi_ehir geliyor. Mavi_ehir'de ortalama fiyat 16 TL. Üçüncü s1rada 15 TL/m² ile Alsancak, dördüncü s1rada 14 TL/m² ile Yal1 Mahallesi, be_inci s1rada ise 10 TL/m² ile Kaz1mdirik Mahallesi bulunuyor.

Report this post to a moderator

New Post 11-05-2014 03:49 AM
Click Here to See the Profile for sabunkopugu Click here to Send sabunkopugu a Private Message Find more posts by sabunkopugu Add sabunkopugu to your buddy list Edit/Delete Message Reply w/Quote
sabunkopugu
Member

 

"Hakkari 0l Jandarma Komutanl11 ekipleri, yol kontrolünde vatanda_lara çikolata, _eker ve kolonya ikram ederek bayramlar1n1 kutlad1. 0l Jandarma Komutanl11, Kurban Bayram1 dolay1s1yla Hakkari- Van karayolundaki Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanl11 yol kontrol noktas1nda vatanda_larla bayramla_t1. Vatanda_lara _eker, çikolata ve kolonya ikram1nda bulunan askerler, sürücülere de trafik kurallar1na uymalar1 konusunda ikazda bulundu. hakkari habere göre uygulamadan memnun kalan vatanda_lar, ""Mehmetçikler bizim evlad1m1z, karde_lerimiz. Bizim evlatlar1m1z ve karde_lerimiz de onlar1n memleketlerinde hizmet ediyor. Mehmetçiklerin nazik ve kibar davran1_lar1ndan çok memnunuz. Hepsine iyi bayramlar diliyoruz"" dediler. Yetkililer, Hakkari genelinde bayram1n huzur içinde geçmesi için tüm tedbirlerin al1nd11n1 belirterek, 156 Jandarma 0mdat telefonunun 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verdiini ifade etti" Sam sun'da ayn1 yerde yan yana bulunan 3 i_ yerine silahl1 sald1r1 ve 1 ki_inin yaralanmas1 olay1yla ilgili gözalt1na al1nan genç, ç1kar1ld11 nöbetçi mahkeme taraf1ndan tutuklandOlay, 0lkad1m ilçesi Hançerli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilden tabancayla aç1lan ate_ sonucu yan yana bulunan bir otobüs yaz1hanesi, bir _arküteri ve bir restoran1n camlar1na kur_un isabet etti.samsun habere göre Silahl1 sald1rgan kaçarken, i_ yerlerinde maddi hasar meydana geldi. Bir süre sonra ayn1 yerde bu kez 0.K.^. (23), sol dizinin üstünden tabancayla yaraland1. Olaydan sonra kaçan ve Samsun Emniyet Müdürlüü Asayi_ ^ube Müdürlüü Cinayet Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanan O.P. (22), ç1kar1ld11 nöbetçi mahkeme taraf1ndan tutuklanarak Samsun Kapal1 Cezaevi'ne gönderildi.

Report this post to a moderator

New Post 11-23-2014 03:48 AM
Click Here to See the Profile for sabunkopugu Click here to Send sabunkopugu a Private Message Find more posts by sabunkopugu Add sabunkopugu to your buddy list Edit/Delete Message Reply w/Quote
sabunkopugu
Member

 

"Van'1n Erci_ ilçesindeki kapl1ca, her mevsim vatanda_lar1n ak1n1na uruyor. 0lçeye 34 kilometre uzakl1ktaki Ta_kap1 Mahallesi'nde bulunan ve vatanda_lar taraf1ndan etraf1 ta_larla çevrilerek havuza dönü_türülen s1cak su kayna1, ba_ta çocuklar olmak üzere tüm mahalle halk1na hizmet veriyor. Radikal van habere göre Mahalleliler taraf1ndan ""hamam"" olarak adland1r1lan, özellikle sonbahar ve k1_ dönemlerinde vatanda_lar1n urak yeri olan kapl1ca, Kurban Bayram1'nda da çocuklar1n ve gençlerin ak1n1na urad1. Günün yorgunluunu kapl1can1n s1cak ve _ifal1 suyunda yüzerek atan gençler, aç1k havada söyledikleri türkülerle de elenceli vakit geçiriyor. Y1llard1r bo_a akan su kayna1n1n tesise dönü_türülerek turizme kazand1r1lmas1n1 isteyen Haydar Koçak, suyun s1cakl11n1n 65-70 derece dolay1nda olduunu belirterek, mahalle halk1n1n giri_imleri ve Erci_ Belediyesinin katk1lar1yla k1sa süre sonra suyun bulunduu alana havuz yapt1r1laca1n1 söyledi. Koçak, havuzun ücretsiz olarak halka hizmet edeceini bildirerek, ""Bayram dolay1s1yla gündüzleri çocuklar ve gençler, ak_amlar1 da büyüklerimiz buraya gelerek yüzüyor. Biz yaz k1_ demeden her mevsim kapl1can1n _ifal1 suyunda yüzüyoruz. Havuzun da yap1lmas1yla sudan art1k hiç ç1kmay1z"" dedi. " "Malatya'da Hayat Boyu Örenme 2 Projesi tan1t1m toplant1s1 düzenlendi. Malatya Ticaret Sanayi Odas1n1n (MTSO) salonundaki toplant1da konu_an 0l Milli Eitim Müdürü Ali Tatl1, hayat boyu örenmenin, insanlar1n bilgi, beceri ve yeteneklerinin geli_tirilmesi amac1yla ya_am1 buyunca üslendii tüm örenme faaliyetlerini kapsad11n1 belirterek, her bir bireyin bu aç1dan Halk Eitim Merkezlerinde desteklenmesi gerektiini bildirdi. malatya habere göreÇal1_ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl11 Avrupa Birlii 0_leri ve Uluslararas1 Projeler Daire Ba_kan1 Cengiz Aydemir de projenin bütçesinin 7 milyon 250 bin avro olduunu ifade etti. Milli Eitim Bakanl11 Hayat Boyu Örenme Genel Müdürlüü Sosyal Ortaklar ve Projeler Uzman1 Güngör Yavuz ve Hayat Boyu Örenme Proje uzmanlar1ndan Alparslan Kölmek proje hakk1nda bilgiler verdi."

Report this post to a moderator

New Post 11-23-2014 03:50 AM
Click Here to See the Profile for sabunkopugu Click here to Send sabunkopugu a Private Message Find more posts by sabunkopugu Add sabunkopugu to your buddy list Edit/Delete Message Reply w/Quote
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
Go Back Pages (1): [1]

Show Printable Version  |   Email this Page  |   Subscribe to this Thread


   
 Recently Logged In Members  
RampagesZ, from Mobile, AL. hiace11, from , AL. chuyler1, from , MA. Rol886, from Rockaway Beach, NY. 2rgrbn, from Long Beach, CA. tjsaudio, from anytown, MI. lessismorespl, from da' Nasty, MI. neosan, from vancouver, WA. danthesk8er, from , AL. chosmo, from Austin, TX. punkroc719, from Winchester, VA. pksimon28, from Plainfield, IL. OnYrMrk, from Oklahoma City, OK. IBBumpin, from Columbus, NE. gmc2002ss, from Baton Rouge, LA. Raglandc, from Grand Rapids, MI. Altbs, from Ligonier, IN. jaboran, from swanton, OH. Dayton605, from Dayton, TX. reagan1, from Rowlett, TX.
see more member photos  post your members photo

 

 

 previous page Back Email this page to a Friend 
Home  |  Contact Us  |  About Us  |  Advertise  |  Join!  |  Log-In
 
Copyright © 2006 Online ConneXions Inc.
Web Designed & Hosting