Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource for radio,speakers, MP3, amps, subwoofers, box enclosures, IASCA,DB Drag Racing, USACi and MECA events Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource  Welcome to CarStereo.com the Internet Guide to Car Audio Car Stereo is the #1 Car Audio Online ResourceMY ACCOUNT   
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
SonicElectronix.com - 1-877-BUY-SONIC
Up to $30.00 in FREE custom install kits on select car stereos. Largest selection online, great prices, Daily Deals and FREE shipping on most products. We are an authorized dealer for Infinity, JBL, JVC, Kicker, MTX, Vibe, RE Audio and others.
Car Audio Black Friday Sales!
Message Forums Car Stereo Message Forums > General Discussion > Altin ve Doviz icin Fiyat Tahmini
Go Back Pages (1): [1]
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
sabunkopugu
Member

 Altin ve Doviz icin Fiyat Tahmini

Geçen haftan1n ilk yar1s1nda dünya borsalar1 Yunanistanda 25 Ocakta gerçekle_tirilecek erken seçimlerde radikal Syrizan1n iktidara gelmesine yönelik kayg1lar ile sert sat1c1l1 bir ba_lang1ca sahne olmu_, hafta ortas1 Draghinin 22 Ocak tarihli toplant1ya yönelik ye_erttii umutlar ile h1zl1 bir toparlanmaya _ahit olmu_tuk. Ancak haftan1n son bölümüne Fransada ya_anan terör olaylar1 damgas1n1 vurdu ve borsalardaki toparlanma yerini buruk & kayg1l1 bir kapan1_a b1rakt1. doviz fiyatlari BIST ise dü_ük petrol fiyatlar1n1n salad11 hakl1 motivasyon ve 20 Ocak tarihli TCMB toplant1s1na yönelik beklentilerle pozitif ayr1_maya devam ederek izlediim 21 borsa endeksi içinde haftan1n en iyi performans1na imza att1. Bugün pusulada hem terör faktörünün olas1 piyasa etkilerini irdeleyecek hem de Türkiye piyasalar1nda pozitif ayr1_ma devam edebilir mi sorusuna yan1t arayaca1m. merkez bankasi doviz kurlari Terörizm ve Piyasalar Meselenin insani-sosyal yönlerine girmeden salt finansal piyasalara etkisi yönü ile bakarsak özellikle metropollerde gerçekle_en terör olaylar1 bireylerin tüketim eilimlerini bask1lad11, daha korunmac1 bir psikolojiye yönelmelerine neden olduu için piyasalar üzerinde güçlü biçimde etki gösterir. Daha az tüketim _irketler ad1na daha az sat1_ ve daha az kar anlam1na gelir. Daha az kar eden daha az para eder mant11 ile de metropollerde ya_anan terör olaylar1 borsalara sat1_ getirir. Per_embe günü ya_anan ilk olaya piyasa hiç tepki göstermedi ve yok hükmünde davrand1. Daha dü_ük profilli görünen ve daha az can kayb1na neden olan cuma günkü rehine vakalar1 ise borsalar1 etkileyerek haftan1n sat1c1l1 bir kapan1_a sahne olmas1na neden oldu. Finansal piyasalarda duygu yoktur. 0lk vaka, arkas1 gelmeyecek belirli bir kesimi hedef alan genele yönelik tehdit olu_turmayacak bir terör olay1 olarak deerlendirildi. Ancak cuma günü farkl1 noktalarda ya_anan rehine vakalar1 hem bu olaylar1n arkas1n1n gelebileceine hem de genele yönelik bir tehdit olu_turabileceine yönelik ku_kular1 tetikledi. 0_te meseleye bu pencereden bakarsak bu hafta dünyan1n herhangi bir noktas1nda Fransada ya_anan olaylar1n devam1 olarak görülebilecek herhangi bir terör olay1 ile kar_1la_1rsak ( olas1l11 dü_ük deil ) piyasalar çok daha hissedilir tepkilere sahne olma riski ta_1yor. Yok 1-2 hafta man_etlere ta_1nacak herhangi bir terör olay1 ya_anmazsa piyasalar olanlar1 unutacak ve dier faktörlerin etkisi alt1nda yollar1na devam edecektir. Bu hafta devaml1l1k arz edebilecek yeni vakalara yönelik riskler herhangi bir vaka ya_anmasa da ( ya ya_an1rsa kayg1s1 ile ) geçen haftan1n kapan1_ biçimini çar1_t1ran zay1f bir seyre neden olabilir. alt1n fiyatlari Ne Olacak? Sanko Menkul: Alt1n dü_ü_ trendinin k1r1lmas1 ile birlikte yukar1 yönlü bir bask1 izledik. 1295 direncinin as1lmas1 1325 seviyesine kadar bir harekete sebep oldu ki bu seviye önemli bir direnç seviyesi. altin bilezik K1sa vadede 100 saatlik hareketli ortalamas1 1305 seviyesinden tutunmaya çal1_an alt1n için 1304  1300 destekleri takip edilebilir. Dü_ü_ trendinin k1r1lmas1 yukar1 yönlü hareketleri tetikleyecek olabilir. 1298 seviyesine geri çekilmeleri bir al1m f1rsat1 olarak izleyebiliriz. Fakat 1325 direnci k1r1lmad11 sürece yukar1 yönlü hareketlerin s1n1rl1 olaca1n1 dü_ünüyoruz. dolar kuru Ne Olacak? Kudret Ayy1ld1r / GCM Forex USD/TRY, gün içerisinde 2,1517 seviyesine kadar gerilese de kur için önemli olarak vurgulad11m1z 2,1500 destek noktas1 üzerinde hareketlerini sürdürdü ve bu destekten alm1_ olduu güç ile _u s1ralar 2,1570 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Haftan1n ilk i_lem gününde 2,1345 seviyesinden ba_latm1_ olduu yukar1 yönlü seyrini devam ettirmeye çal1_an ve bu balamda da mevcut geri çekilmelerin yeniden yükseli_lerle desteklediini gözlemlediimiz USD/TRY kurunda 2,1500 seviyesi üzerinde yükseli_ beklentimizin devam ettiini ifade edebiliriz. USD/TRY kuru eer 2,1500 seviyesi üzerinde kalmay1 ba_ar1rsa yukar1 yönlü ç1k1_lar1n1 2,1640 ve 2,1718 seviyelerine kadar ta_1yabilir. Kur için tepki sat1_1 dü_üncesinde yer almak isteyen Forex i_lemcilerin ise 2,1500 desteini a_a1 yönlü k1rmas1n1 beklemelidir. Böyle bir durumda bu haftan1n dip noktas1 olan 2,1345 destei yeniden gündemimizde yer alabilir. euro kuru Ne Olacak? Enflasyonun 2009'dan beri en dü_ük seviyelerde seyretmesi, 0talya'n1n resesyona girmesi ve Fransa ekonomisinin de bugün aç1klanan verilere göre ikinci çeyrekte büyüme kaydetmemesi, Euro Bölgesi'nin genelini tehdit ediyor. Haziran ay1 cari aç1k verisi aç1kland1 Frankfurt'ta bulunan Helaba'n1n ekonomistlerinden Stefan Muetza, Almanya'n1n sanayi ürünlerine talep hem Euro Bölgesi'nden hem de geli_en piyasalardan azal1yor ve bununla balant1l1 olarak üçüncü çeyrein de zay1f olaca1n1 bekliyoruz. Daha sonras1nda ise y1l sonuna doru dinamizmde art1_ ve daha fazla büyüme beklentimiz var dedi.

Report this post to a moderator

New Post 01-13-2015 03:21 AM
Click Here to See the Profile for sabunkopugu Click here to Send sabunkopugu a Private Message Find more posts by sabunkopugu Add sabunkopugu to your buddy list Edit/Delete Message Reply w/Quote
mimoza
Member

 

That's great. I wish i could understand it :-) pentax lenses motorized zoom lens machine vision camera machine vision companiesTime and Attendance Systems attendance app Facial Recognition System attendance management system

Report this post to a moderator

New Post 04-22-2015 02:58 AM
Click Here to See the Profile for mimoza Click here to Send mimoza a Private Message Find more posts by mimoza Add mimoza to your buddy list Edit/Delete Message Reply w/Quote
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
Go Back Pages (1): [1]

Show Printable Version  |   Email this Page  |   Subscribe to this Thread


   
 Recently Logged In Members  
RampagesZ, from Mobile, AL. hiace11, from , AL. chuyler1, from , MA. Rol886, from Rockaway Beach, NY. 2rgrbn, from Long Beach, CA. tjsaudio, from anytown, MI. lessismorespl, from da' Nasty, MI. neosan, from vancouver, WA. danthesk8er, from , AL. chosmo, from Austin, TX. punkroc719, from Winchester, VA. pksimon28, from Plainfield, IL. OnYrMrk, from Oklahoma City, OK. IBBumpin, from Columbus, NE. gmc2002ss, from Baton Rouge, LA. Raglandc, from Grand Rapids, MI. Altbs, from Ligonier, IN. jaboran, from swanton, OH. Dayton605, from Dayton, TX. reagan1, from Rowlett, TX.
see more member photos  post your members photo

 

 

 previous page Back Email this page to a Friend 
Home  |  Contact Us  |  About Us  |  Advertise  |  Join!  |  Log-In
 
Copyright © 2006 Online ConneXions Inc.
Web Designed & Hosting