Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource for radio,speakers, MP3, amps, subwoofers, box enclosures, IASCA,DB Drag Racing, USACi and MECA events Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource  Welcome to CarStereo.com the Internet Guide to Car Audio Car Stereo is the #1 Car Audio Online ResourceMY ACCOUNT   
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
OnlineCarStereo.com
The best and biggest selection of mobile audio/stereo, multimedia/navigation and accessories at the lowest prices! Kenwood, Pioneer, Rockford Fosgate, JVC, Sony, Clarion, Jensen, Infinity, Kicker and more...
Car Audio Black Friday Sales!
Message Forums Car Stereo Message Forums > Technical and System Design > Facebook Hatalar1
Go Back Pages (1): [1]
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
sabunkopugu
Member

 Facebook Hatalar1

Sosyal Medya Sitesi Facebook, pek çok fazla özel bilgiye kolayca eri_ilebilecek ve size kar_1 kullan1labilecek tehlikeli bir mecra. 0_te hiçbir zaman payla_1lamayacak 5 _ey... Sosyal Medya Sitesi Facebook 'ta payla_aca1n1z verileri özenle seçmeniz önemli... ^ayet Sosyal Medya Sitesi Facebook 'ta bu 5 "_eyi" payla_1rsan1z, sonuçlar1 sizin için hiç de iyi olmayabilir: 1- Ev adresiniz H1rs1zlar1n, en sevdii mecran1n Sosyal Medya Sitesi Facebook olmas1, insanlar1n hane adresini yazabilecek kadar saf olmas1... H1rs1z gelip benim evime mi girecek diye dü_ünmeyin. Tatile ç1kt11n1z1 tekrar Sosyal Medya Sitesi Facebook 'tan görünce, içinde kimsenin bulunmad11na emin olduklar1 evinizde, günlerce keyif sürüp, akabinde da tüm k1ymetli e_yalar1n1z1 al1p gidiverirler. Sizin ba_1n1za bunun bundan evvel gelmemi_ olmas1, bu yöntemin popüler olmad11 manas1na gelmiyor. Avrupa'da ve ABD'de benzer yöntemle soyulan çok fazla insan olduunu unutmay1n. 2- 0_inizle ilgi bilgileriniz Chip'in yapt11 habere göre , mesleinizi, çal1_t11n1z kurulu_u , pozisyonuzu Sosyal Medya Sitesi Facebook 'a yazmak, Türkiye'de çok fazla popüler. Ancak i_ dünyas1n1n çok fazla ac1mas1z olduunu Türkiye'de çok fazla basit unutuyoruz. Sizden ho_lanmayan bir Sosyal Medya Sitesi Facebook arkada_1n1z, multiplayer bir oyunda üssünü ba_1na y1kt11n1z bir rakibiniz, i_yerinizdeki müdürlerinize sizin hakk1n1zda tümünün düzmece fakat çok fazla da etkileyici bir _ikayet mektubu gönderebilir ve i_ten at1lman1za neden olabilir. Siz, daha ne olduunu bile anlamadan kendinizi i_siz buluverirsiniz, Sosyal Medya Sitesi Facebook 'ta hiç tan1mad11n1z bir Troll ise keyfinden kahkahalar at1yor olabilir. Pardon, ne söylediniz ? 0nsanlar bu kadar olumsuz olamaz m1? Ke_ke herkes sizin kadar saf cesur olsa... 0li_ki durumunuza dikkat! 3- 0li_ki durumunuz Evli misiniz, sevgiliniz mi var, ni_anl1 m1s1n1z, karma_1k bir ili_kiniz mi var? Bunun d1_1nda bir de e_inizin ismi Sosyal Medya Sitesi Facebook profilinizde "kabak gibi" görünüyor mu? 0_inizi bozmak için patronunuza düzmece _ikayet mektubu yazan Trollerin ili_kinizi bozmak için e_inize mesaj atmayaca1na nas1l emin olabiliyorsunuz? Ayr1ca münasebet durumunuzu dei_tirmenizden akabinde ald11n1z yorumlar ve beeniler, keyfinizi de kaç1rabilir. Beenileri az bulabilirsiniz, sevdiiniz bir arkada_1n1z1n zevk yapmamas1 can1n1z1 s1kabilir, bir arkada_1n1z1n belki esprili bir yorumu sevgilinizi keyifsiz edebilir. Ondan akabinde ili_kiniz, dünyada hergün binlercesi ortaya ç1kan sosyal medya kurban1 ili_kilerden birine dönü_ebilir. forum donan1m 4- Mali/ödeme bilgileriniz Kredi kart1 bilgilerinizi Sosyal Medya Sitesi Facebook 'a girmek, Sosyal Medya Sitesi Facebook üzerinden saa sola küçük hediyeler göndermenizi, online oyunlarda minik e_yalar alman1z1 kolayla_t1rabilir, fakat unutmay1n birisi hesab1n1z1 ele geçirirse ki, Sosyal Medya Sitesi Facebook 'ta s1k ya_anan bir durumdur, bankan1za kredi kart1n1zdaki binlerce liral1k harcamay1 sizin yapmad11n1za ikna etmeniz çok fazla güç olaca1 gibi, ikna etseniz bile bu vaziyet bankan1n hiç umurunda olmayabilir ve sizden o paray1 çat1r çat1r örenim ederler. Çat1r çat1r. Zira Türkiye'de ya_1yorsunuz. Bankalar mü_terilerinin maduriyeti ile deil, ödeyecei parayla ilgilenir. Ba_ka da hiçbir _ey umurlar1nda olmaz. Telefon numaran1z1 verir misiniz? forum 5- Telefon numaran1z Sosyal Medya Sitesi Facebook , baz1 kimlik dorulama ad1mlar1 için telefon numaran1z1 istiyor, aksi halde sizin gerçek biri olduunuza bir türlü inanmayabiliyor. Bu sebepten ötürü , eer telefon numaran1z1 girmeden Sosyal Medya Sitesi Facebook 'ukullanmaya devam edebiliyorsunuz, edin. ^ayet edemiyorsan1z da, telefon numaran1z1n kimse taraf1ndan görünmediine emin olun yoksa hayat1n1z1 rezil eden korkunç spam reklamlar1n1n kurban1 olmu_ milyarlarca insandan biri olarak tarihin tozlu sayfalar1nda unutulur gidersiniz. Sosyal Medya Sitesi Facebook 'ta 5 _eyi hiç bir zaman yapmaman1z gerekiyor

Report this post to a moderator

New Post 02-23-2015 03:22 AM
Click Here to See the Profile for sabunkopugu Click here to Send sabunkopugu a Private Message Find more posts by sabunkopugu Add sabunkopugu to your buddy list Edit/Delete Message Reply w/Quote
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
Go Back Pages (1): [1]

Show Printable Version  |   Email this Page  |   Subscribe to this Thread


   
 Recently Logged In Members  
RampagesZ, from Mobile, AL. Rol886, from Rockaway Beach, NY. Dayton605, from Dayton, TX. banelsonms, from Moss Point, MS. weezer4rock, from , . jaboran, from swanton, OH. N2Audio, from Lawrence, KS. wolfantry, from erie, PA. 2rgrbn, from Long Beach, CA. IBBumpin, from Columbus, NE. tjsaudio, from anytown, MI. kaotiksyko, from , CO. punkroc719, from Winchester, VA. Andrew, from Linden, MI. #1audio, from newport, NC. torawi01, from Corpus Christi, TX. Stripedss, from Hampton, GA. NRred2, from New York, NY. becesaudio, from davao city, AL. ipodzrcool, from , AL.
see more member photos  post your members photo

 

 

 previous page Back Email this page to a Friend 
Home  |  Contact Us  |  About Us  |  Advertise  |  Join!  |  Log-In
 
Copyright © 2006 Online ConneXions Inc.
Web Designed & Hosting