Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource for radio,speakers, MP3, amps, subwoofers, box enclosures, IASCA,DB Drag Racing, USACi and MECA events Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource  Welcome to CarStereo.com the Internet Guide to Car Audio Car Stereo is the #1 Car Audio Online ResourceMY ACCOUNT   
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
OnlineCarStereo.com
The best and biggest selection of mobile audio/stereo, multimedia/navigation and accessories at the lowest prices! Kenwood, Pioneer, Rockford Fosgate, JVC, Sony, Clarion, Jensen, Infinity, Kicker and more...
Car Audio Black Friday Sales!
Message Forums Car Stereo Message Forums > Technical and System Design > Facebook Hatalar1
Go Back Pages (1): [1]
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
sabunkopugu
Member

 Facebook Hatalar1

Sosyal Medya Sitesi Facebook, pek çok fazla özel bilgiye kolayca eri_ilebilecek ve size kar_1 kullan1labilecek tehlikeli bir mecra. 0_te hiçbir zaman payla_1lamayacak 5 _ey... Sosyal Medya Sitesi Facebook 'ta payla_aca1n1z verileri özenle seçmeniz önemli... ^ayet Sosyal Medya Sitesi Facebook 'ta bu 5 "_eyi" payla_1rsan1z, sonuçlar1 sizin için hiç de iyi olmayabilir: 1- Ev adresiniz H1rs1zlar1n, en sevdii mecran1n Sosyal Medya Sitesi Facebook olmas1, insanlar1n hane adresini yazabilecek kadar saf olmas1... H1rs1z gelip benim evime mi girecek diye dü_ünmeyin. Tatile ç1kt11n1z1 tekrar Sosyal Medya Sitesi Facebook 'tan görünce, içinde kimsenin bulunmad11na emin olduklar1 evinizde, günlerce keyif sürüp, akabinde da tüm k1ymetli e_yalar1n1z1 al1p gidiverirler. Sizin ba_1n1za bunun bundan evvel gelmemi_ olmas1, bu yöntemin popüler olmad11 manas1na gelmiyor. Avrupa'da ve ABD'de benzer yöntemle soyulan çok fazla insan olduunu unutmay1n. 2- 0_inizle ilgi bilgileriniz Chip'in yapt11 habere göre , mesleinizi, çal1_t11n1z kurulu_u , pozisyonuzu Sosyal Medya Sitesi Facebook 'a yazmak, Türkiye'de çok fazla popüler. Ancak i_ dünyas1n1n çok fazla ac1mas1z olduunu Türkiye'de çok fazla basit unutuyoruz. Sizden ho_lanmayan bir Sosyal Medya Sitesi Facebook arkada_1n1z, multiplayer bir oyunda üssünü ba_1na y1kt11n1z bir rakibiniz, i_yerinizdeki müdürlerinize sizin hakk1n1zda tümünün düzmece fakat çok fazla da etkileyici bir _ikayet mektubu gönderebilir ve i_ten at1lman1za neden olabilir. Siz, daha ne olduunu bile anlamadan kendinizi i_siz buluverirsiniz, Sosyal Medya Sitesi Facebook 'ta hiç tan1mad11n1z bir Troll ise keyfinden kahkahalar at1yor olabilir. Pardon, ne söylediniz ? 0nsanlar bu kadar olumsuz olamaz m1? Ke_ke herkes sizin kadar saf cesur olsa... 0li_ki durumunuza dikkat! 3- 0li_ki durumunuz Evli misiniz, sevgiliniz mi var, ni_anl1 m1s1n1z, karma_1k bir ili_kiniz mi var? Bunun d1_1nda bir de e_inizin ismi Sosyal Medya Sitesi Facebook profilinizde "kabak gibi" görünüyor mu? 0_inizi bozmak için patronunuza düzmece _ikayet mektubu yazan Trollerin ili_kinizi bozmak için e_inize mesaj atmayaca1na nas1l emin olabiliyorsunuz? Ayr1ca münasebet durumunuzu dei_tirmenizden akabinde ald11n1z yorumlar ve beeniler, keyfinizi de kaç1rabilir. Beenileri az bulabilirsiniz, sevdiiniz bir arkada_1n1z1n zevk yapmamas1 can1n1z1 s1kabilir, bir arkada_1n1z1n belki esprili bir yorumu sevgilinizi keyifsiz edebilir. Ondan akabinde ili_kiniz, dünyada hergün binlercesi ortaya ç1kan sosyal medya kurban1 ili_kilerden birine dönü_ebilir. forum donan1m 4- Mali/ödeme bilgileriniz Kredi kart1 bilgilerinizi Sosyal Medya Sitesi Facebook 'a girmek, Sosyal Medya Sitesi Facebook üzerinden saa sola küçük hediyeler göndermenizi, online oyunlarda minik e_yalar alman1z1 kolayla_t1rabilir, fakat unutmay1n birisi hesab1n1z1 ele geçirirse ki, Sosyal Medya Sitesi Facebook 'ta s1k ya_anan bir durumdur, bankan1za kredi kart1n1zdaki binlerce liral1k harcamay1 sizin yapmad11n1za ikna etmeniz çok fazla güç olaca1 gibi, ikna etseniz bile bu vaziyet bankan1n hiç umurunda olmayabilir ve sizden o paray1 çat1r çat1r örenim ederler. Çat1r çat1r. Zira Türkiye'de ya_1yorsunuz. Bankalar mü_terilerinin maduriyeti ile deil, ödeyecei parayla ilgilenir. Ba_ka da hiçbir _ey umurlar1nda olmaz. Telefon numaran1z1 verir misiniz? forum 5- Telefon numaran1z Sosyal Medya Sitesi Facebook , baz1 kimlik dorulama ad1mlar1 için telefon numaran1z1 istiyor, aksi halde sizin gerçek biri olduunuza bir türlü inanmayabiliyor. Bu sebepten ötürü , eer telefon numaran1z1 girmeden Sosyal Medya Sitesi Facebook 'ukullanmaya devam edebiliyorsunuz, edin. ^ayet edemiyorsan1z da, telefon numaran1z1n kimse taraf1ndan görünmediine emin olun yoksa hayat1n1z1 rezil eden korkunç spam reklamlar1n1n kurban1 olmu_ milyarlarca insandan biri olarak tarihin tozlu sayfalar1nda unutulur gidersiniz. Sosyal Medya Sitesi Facebook 'ta 5 _eyi hiç bir zaman yapmaman1z gerekiyor

Report this post to a moderator

New Post 02-23-2015 03:22 AM
Click Here to See the Profile for sabunkopugu Click here to Send sabunkopugu a Private Message Find more posts by sabunkopugu Add sabunkopugu to your buddy list Edit/Delete Message Reply w/Quote
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
Go Back Pages (1): [1]

Show Printable Version  |   Email this Page  |   Subscribe to this Thread


   
 Recently Logged In Members  
RampagesZ, from Mobile, AL. 2rgrbn, from Long Beach, CA. neosan, from vancouver, WA. tjsaudio, from anytown, MI. danthesk8er, from , AL. chosmo, from Austin, TX. punkroc719, from Winchester, VA. pksimon28, from Plainfield, IL. OnYrMrk, from Oklahoma City, OK. IBBumpin, from Columbus, NE. gmc2002ss, from Baton Rouge, LA. Raglandc, from Grand Rapids, MI. Altbs, from Ligonier, IN. jaboran, from swanton, OH. Dayton605, from Dayton, TX. Rol886, from Rockaway Beach, NY. reagan1, from Rowlett, TX. soltany, from beirut, MI. kaotiksyko, from , CO. banelsonms, from Moss Point, MS.
see more member photos  post your members photo

 

 

 previous page Back Email this page to a Friend 
Home  |  Contact Us  |  About Us  |  Advertise  |  Join!  |  Log-In
 
Copyright © 2006 Online ConneXions Inc.
Web Designed & Hosting