Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource for radio,speakers, MP3, amps, subwoofers, box enclosures, IASCA,DB Drag Racing, USACi and MECA events Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource  Welcome to CarStereo.com the Internet Guide to Car Audio Car Stereo is the #1 Car Audio Online ResourceMY ACCOUNT   
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
SonicElectronix.com - 1-877-BUY-SONIC
Up to $30.00 in FREE custom install kits on select car stereos. Largest selection online, great prices, Daily Deals and FREE shipping on most products. We are an authorized dealer for Infinity, JBL, JVC, Kicker, MTX, Vibe, RE Audio and others.
Car Audio Black Friday Sales!
Message Forums Car Stereo Message Forums > Technical and System Design > At1klar1n enerjisiyle doay1 koruyacak
Go Back Pages (1): [1]
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
sabunkopugu
Member

 At1klar1n enerjisiyle doay1 koruyacak

U_akl1 giri_imci, 8 y1l süren çal1_man1n ard1ndan gaz haline dönü_en tüm at1k maddeleri yakarak enerji ve aktif karbon üreten teknoloji geli_tirdi - Giri_imci Yakut: "Organize sanayi bölgelerinde kurulacak sistem sayesinde Ergene, Büyük Menderes, Gediz gibi nehirler ba_ta olmak üzere sanayi at1klar1yla can çeki_en tüm akarsular yeniden eski haline dönecek, kirliliin enerjisi doaya can verecek" istanbul hikayeleri : U_ak'ta bir giri_imci taraf1ndan geli_tirilen, yakma teknolojisi sayesinde, gaz halini alabilen kat1 at1klardan enerji elde ederek üretilen aktif karbon ile "nehirlerde kirlenmeyi önleyebilecek" sistem olu_turdu. Uzun y1llar Endüstri Meslek lisesinde teknoloji öretmenlii yapan giri_imci Sami Yakut, AA muhabirine yapt11 aç1klamada, geri dönü_üm sektöründe bir süredir kulland11 ve patentini ald11 yakma teknolojisi sistemiyle sanayi at1klar1 ile kirlenen nehirlerin temizlenebileceini söyledi. Alüminyum ayr1_t1rma i_iyle ura_an ve 8 y1ld1r "Döner F1r1nlarda Olu_an Gazlarla Enerji ve Karbon Üretim Sistemi" ismini verdii teknoloji üzerinde çal1_an Yakut, yap1 özellii gerei gaz haline dönü_en tüm kat1 at1klar1n sistemde yak1larak enerji elde edilebileceini, bu enerji sayesinde sanayi at1klar1yla kirlenen doan1n "can bulaca1n1" savundu. 0nsanolunun ürettikçe doaya zarar verdiini ancak üretimin yapmadan geli_menin de mümkün olmad11na i_aret eden Yakut, "Plastik, ka1t, tekstil at11, at1k su ar1tma çamuru gibi pek çok gaz haline dönü_en kat1 at1k, ürettiimiz yakma teknolojisi sistemi ile bertaraf edilip çevreye hiç bir zarar vermeden enerjiye dönü_üyor" dedi. Yakut, at1klardan elektrik enerjisinin üretildiini, baz1 ülkelerde evlerin bu enerji sayesinde 1s1t1ld11n1 kaydetti. - "At1klardan üretilen enerji" Türkiye 'de sanayi tesislerinin olu_turduu kirliliin doal ya_am1 tehdit ettiine dikkati çeken Yakut, organize sanayi bölgelerinin at1k su çamurlar1n1n enerjiye dönü_türülmesi gerektiini söyledi. At1k su çamurlar1n1n içerisinde a1r metaller bar1nd1rd11n1 ve aktif karbon ile ar1tma yapan sistemlerden geçirildikten sonra doaya sal1nmas1 gerektiini ifade eden Yakut, aktif karbon kullan1larak yap1lan ar1tman1n maliyetli olduu için tercih edilmediini kaydetti. Geli_tirdii sistemle at1k su çamurundan art1 hiç bir enerji kullan1lmadan yüksek enerji üretildiini ve ar1tma sistemleri için aktif karbon elde edildiini anlatan Yakut, _unlar1 söyledi: "Organize sanayi bölgelerinde kurulacak sistemle at1k su çamuru kurutulacak, elde edilen kat1 at1k, geli_tirdiim yak1t ünitesinde yak1lacak, olu_an gaz 1s1t1larak enerjiye dönü_ecek. Ortaya ç1kan enerji, ar1tma sistemlerinin enerji ihtiyac1n1 kar_1layacak. Ortaya ç1kan aktif karbon, at1k su çamurundan kalan suyun filtrelizasyonunda kullan1larak doaya a1r metallerden ar1nd1r1lm1_ temiz su pompalanacak. Sistemle olu_an aktif karbonun sadece üçte biri kullan1l1rken, tonu bin 500 dolar olan aktif karbon petro kimya endüstrisinde kullan1labilecek." - "Kirliliin enerjisi doaya can verecek" Sistemin uygulanabilir olduunu, kendi alüminyum ayr1_t1rma fabrikas1nda kulland11 yanma sisteminin kurulu_ maliyetinin çok dü_ük olduunu, uzun y1llar yüksek fayda salayaca1n1 savunan Sami Yakut, _öyle konu_tu: "Organize sanayi bölgelerinde kurulacak sistem sayesinde Ergene, Büyük Menderes, Gediz gibi nehirler ba_ta olmak üzere sanayi at1klar1yla can çeki_en tüm akarsular yeniden eski haline dönecek, kirliliin enerjisi doaya can verecek. Sistem ile zaman içinde kirlenen nehirler için zaman tersine i_leyecek. Çok deil bir kaç y1l içinde bu nehirler kurtulacak, canl1 hayat1 yeniden güçlenecek, en önemlisi çocuklar1m1z art1k kirletmeden üretmeye ba_layacak." At1klar1n enerjisiyle doay1 koruyacak U_akl1 giri_imci, 8 y1l süren çal1_man1n ard1ndan gaz haline dönü_en tüm at1k maddeleri yakarak enerji ve aktif karbon üreten teknoloji geli_tirdi - Giri_imci Yakut: "Organize sanayi bölgelerinde kurulacak sistem sayesinde Ergene, Büyük Menderes, Gediz gibi nehirler ba_ta olmak üzere sanayi at1klar1yla can çeki_en tüm akarsular yeniden eski haline dönecek, kirliliin enerjisi doaya can verecek" U_ak Haber : U_ak'ta bir giri_imci taraf1ndan geli_tirilen, yakma teknolojisi sayesinde, gaz halini alabilen kat1 at1klardan enerji elde ederek üretilen aktif karbon ile "nehirlerde kirlenmeyi önleyebilecek" sistem olu_turdu. Uzun y1llar Endüstri Meslek lisesinde teknoloji öretmenlii yapan giri_imci Sami Yakut, AA muhabirine yapt11 aç1klamada, geri dönü_üm sektöründe bir süredir kulland11 ve patentini ald11 yakma teknolojisi sistemiyle sanayi at1klar1 ile kirlenen nehirlerin temizlenebileceini söyledi. Alüminyum ayr1_t1rma i_iyle ura_an ve 8 y1ld1r "Döner F1r1nlarda Olu_an Gazlarla Enerji ve Karbon Üretim Sistemi" ismini verdii teknoloji üzerinde çal1_an Yakut, yap1 özellii gerei gaz haline dönü_en tüm kat1 at1klar1n sistemde yak1larak enerji elde edilebileceini, bu enerji sayesinde sanayi at1klar1yla kirlenen doan1n "can bulaca1n1" savundu. 0nsanolunun ürettikçe doaya zarar verdiini ancak üretimin yapmadan geli_menin de mümkün olmad11na i_aret eden Yakut, "Plastik, ka1t, tekstil at11, at1k su ar1tma çamuru gibi pek çok gaz haline dönü_en kat1 at1k, ürettiimiz yakma teknolojisi sistemi ile bertaraf edilip çevreye hiç bir zarar vermeden enerjiye dönü_üyor" dedi. Yakut, at1klardan elektrik enerjisinin üretildiini, baz1 ülkelerde evlerin bu enerji sayesinde 1s1t1ld11n1 kaydetti. - "At1klardan üretilen enerji" Türkiye 'de sanayi tesislerinin olu_turduu kirliliin doal ya_am1 tehdit ettiine dikkati çeken Yakut, organize sanayi bölgelerinin at1k su çamurlar1n1n enerjiye dönü_türülmesi gerektiini söyledi. At1k su çamurlar1n1n içerisinde a1r metaller bar1nd1rd11n1 ve aktif karbon ile ar1tma yapan sistemlerden geçirildikten sonra doaya sal1nmas1 gerektiini ifade eden Yakut, aktif karbon kullan1larak yap1lan ar1tman1n maliyetli olduu için tercih edilmediini kaydetti. felsefe kitaplar1 Geli_tirdii sistemle at1k su çamurundan art1 hiç bir enerji kullan1lmadan yüksek enerji üretildiini ve ar1tma sistemleri için aktif karbon elde edildiini anlatan Yakut, _unlar1 söyledi: "Organize sanayi bölgelerinde kurulacak sistemle at1k su çamuru kurutulacak, elde edilen kat1 at1k, geli_tirdiim yak1t ünitesinde yak1lacak, olu_an gaz 1s1t1larak enerjiye dönü_ecek. Ortaya ç1kan enerji, ar1tma sistemlerinin enerji ihtiyac1n1 kar_1layacak. Ortaya ç1kan aktif karbon, at1k su çamurundan kalan suyun filtrelizasyonunda kullan1larak doaya a1r metallerden ar1nd1r1lm1_ temiz su pompalanacak. Sistemle olu_an aktif karbonun sadece üçte biri kullan1l1rken, tonu bin 500 dolar olan aktif karbon petro kimya endüstrisinde kullan1labilecek." ki_isel geli_im - "Kirliliin enerjisi doaya can verecek" Sistemin uygulanabilir olduunu, kendi alüminyum ayr1_t1rma fabrikas1nda kulland11 yanma sisteminin kurulu_ maliyetinin çok dü_ük olduunu, uzun y1llar yüksek fayda salayaca1n1 savunan Sami Yakut, _öyle konu_tu: "Organize sanayi bölgelerinde kurulacak sistem sayesinde Ergene, Büyük Menderes, Gediz gibi nehirler ba_ta olmak üzere sanayi at1klar1yla can çeki_en tüm akarsular yeniden eski haline dönecek, kirliliin enerjisi doaya can verecek. Sistem ile zaman içinde kirlenen nehirler için zaman tersine i_leyecek. Çok deil bir kaç y1l içinde bu nehirler kurtulacak, canl1 hayat1 yeniden güçlenecek, en önemlisi çocuklar1m1z art1k kirletmeden üretmeye ba_layacak."

Report this post to a moderator

New Post 03-09-2015 04:16 AM
Click Here to See the Profile for sabunkopugu Click here to Send sabunkopugu a Private Message Find more posts by sabunkopugu Add sabunkopugu to your buddy list Edit/Delete Message Reply w/Quote
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
Go Back Pages (1): [1]

Show Printable Version  |   Email this Page  |   Subscribe to this Thread


   
 Recently Logged In Members  
RampagesZ, from Mobile, AL. 2rgrbn, from Long Beach, CA. torawi01, from Corpus Christi, TX. neosan, from vancouver, WA. Stripedss, from Hampton, GA. hiace11, from , AL. chuyler1, from , MA. Rol886, from Rockaway Beach, NY. tjsaudio, from anytown, MI. lessismorespl, from da' Nasty, MI. danthesk8er, from , AL. chosmo, from Austin, TX. punkroc719, from Winchester, VA. pksimon28, from Plainfield, IL. OnYrMrk, from Oklahoma City, OK. IBBumpin, from Columbus, NE. gmc2002ss, from Baton Rouge, LA. Raglandc, from Grand Rapids, MI. Altbs, from Ligonier, IN. jaboran, from swanton, OH.
see more member photos  post your members photo

 

 

 previous page Back Email this page to a Friend 
Home  |  Contact Us  |  About Us  |  Advertise  |  Join!  |  Log-In
 
Copyright © 2006 Online ConneXions Inc.
Web Designed & Hosting