Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource for radio,speakers, MP3, amps, subwoofers, box enclosures, IASCA,DB Drag Racing, USACi and MECA events Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource  Welcome to CarStereo.com the Internet Guide to Car Audio Car Stereo is the #1 Car Audio Online ResourceMY ACCOUNT   
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
SonicElectronix.com - 1-877-BUY-SONIC
Up to $30.00 in FREE custom install kits on select car stereos. Largest selection online, great prices, Daily Deals and FREE shipping on most products. We are an authorized dealer for Infinity, JBL, JVC, Kicker, MTX, Vibe, RE Audio and others.
Car Audio Black Friday Sales!
Message Forums Car Stereo Message Forums > Technical and System Design > Mum yap1m1
Go Back Pages (1): [1]
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
sabunkopugu
Member

 Mum yapimi

Mum, her sekle girebilir ve kalip halinde yap1ilabilmektedir. Mumlarin yapiminda bir sinirlama gözetmeksizin istenildigi boya ulasilabilir. Eger ki bir sekil tercih ederseniz bunlar deniz kabuu, yumurta kabugu, su sisesi, kase vb. secebilirsiniz. Bir mumun yap1m a_amas1nda ilk önce yakla_1k 23 cm boyunca bir fitil tercih etmelisiniz. Yada isterseniz fitili erimi_ parafin mumuna 20 saniye boyunca bat1rarak yapabilirsiniz. Bu a_amadan sonra mutfak folyosu ya da parafinli ka1t üzerinde fitilin kurumas1 için b1rak1lmal1d1r. Parafin 1/2 ( parafin kullan1lmas1 halinde 0.8 onsluk bulundurmal1s1n1z) yada bal mumu 1/2sine ihtiyaç duyacaks1n1z. Muma koku veya renk katmak istiyorsan1z parafini ve bir iki damla eritilmi_ stearine kullanabilirsiniz. Bu tarifimiz de 7×2 inç mum elde edilecektir. Mumu seçilen kal1ba dökülmesi için, kal1b1n kuru olmas1 önemlidir. Kal1ptan kolayca ç1karmak için kal1ba silikon sprey s1k1lmal1d1r. Fitili mumun içine yerle_tirmek için kal1b1n a_a1 k1sm1ndan yukar1 doru fitili çekiniz ve kal1b1 ters çevirdikten sonra fitili kal1b1n içine ortalay1n1z. Mum yap1m1 konusunda fitilin gergin bir _ekilde olmas1 önemlidir. Eer kal1pta çatlakl1k mevcutsa o k1s1mlar1 kal1p mührü ile doldurunuz. 160° F dereceye getirerek bal mumunu tencerede eritiniz. Dikkat edilmesi bir ba_ka husus ise, farkl1 mum kal1p malzemelerinde 1s1 dereceleri de farkl1 olacakt1r. 0stenilen s1cakl1a ula_mas1 halinde tercih edilen kaba, yava_ça dökülmeli fakat kal1b1n oda s1cakl11nda olmas1na özen gösterilmelidir. Oda s1cakl11 dengesi salanamazsa, souk olmas1 durumunda mumun her bölgesinde e_it olarak donmamas1na neden olacakt1r. Mum kal1ba dökülürken yan _ekilde tutulmal1d1r. Bu sayede kab1n içerisinde bo_luklar olmayacakt1r. Bu i_lemlerin ard1ndan bir saat mum soutulmal1d1r. Souma gerçekle_irken çentik ya da küçülme olabilir. Fitil inesi ile çentie dokundurunuz. Mum tekrar 1s1t1lmal1 ve çentie doldurulmal1d1r. Mum yakla_1k alt1, yedi saat daha soutulduktan sonra kab1n kenarlar1ndan yava_ça ay1r1n1z. Mum ç1kar1ld1ktan 20 dk kadar buz dolab1nda bekletiniz. Mumun taban1 yamuk olmas1 halinde, taban1n1 düzle_tirmek için folyoyla kapl1 tavay1 1s1tarak düzle_ene kadar bekletilmelidir. Yapt11m1z bu mum 7×2 inç boyutlar1nda olacakt1r.

Report this post to a moderator

New Post 03-12-2015 05:24 AM
Click Here to See the Profile for sabunkopugu Click here to Send sabunkopugu a Private Message Find more posts by sabunkopugu Add sabunkopugu to your buddy list Edit/Delete Message Reply w/Quote
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
Go Back Pages (1): [1]

Show Printable Version  |   Email this Page  |   Subscribe to this Thread


   
 Recently Logged In Members  
RampagesZ, from Mobile, AL. 2rgrbn, from Long Beach, CA. torawi01, from Corpus Christi, TX. neosan, from vancouver, WA. Stripedss, from Hampton, GA. hiace11, from , AL. chuyler1, from , MA. Rol886, from Rockaway Beach, NY. tjsaudio, from anytown, MI. lessismorespl, from da' Nasty, MI. danthesk8er, from , AL. chosmo, from Austin, TX. punkroc719, from Winchester, VA. pksimon28, from Plainfield, IL. OnYrMrk, from Oklahoma City, OK. IBBumpin, from Columbus, NE. gmc2002ss, from Baton Rouge, LA. Raglandc, from Grand Rapids, MI. Altbs, from Ligonier, IN. jaboran, from swanton, OH.
see more member photos  post your members photo

 

 

 previous page Back Email this page to a Friend 
Home  |  Contact Us  |  About Us  |  Advertise  |  Join!  |  Log-In
 
Copyright © 2006 Online ConneXions Inc.
Web Designed & Hosting