Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource for radio,speakers, MP3, amps, subwoofers, box enclosures, IASCA,DB Drag Racing, USACi and MECA events Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource  Welcome to CarStereo.com the Internet Guide to Car Audio Car Stereo is the #1 Car Audio Online ResourceMY ACCOUNT   
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
SonicElectronix.com - 1-877-BUY-SONIC
Up to $30.00 in FREE custom install kits on select car stereos. Largest selection online, great prices, Daily Deals and FREE shipping on most products. We are an authorized dealer for Infinity, JBL, JVC, Kicker, MTX, Vibe, RE Audio and others.
Car Audio Black Friday Sales!
Message Forums Car Stereo Message Forums > Technical and System Design > 1,2 Milyon Ya_1nda Denizli Adam1
Go Back Pages (1): [1]
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
sabunkopugu
Member

 1,2 Milyon Ya_1nda Denizli Adam1

Denizli'nin Kocaba_ yöresindeki bir traverten oca1nda bulunan kafatas1 fosili üzerinde yap1lan bilimsel çal1_malar, ilk insanlar1n dünyaya yay1l1_1 hakk1nda önemli bilgiler salad1 - "Denizli adam1" ad1 verilen fosilin 1,2 milyon ya_1nda olduunun saptand11 ara_t1rmalar, "tüm insanl11n Afrika kökenli ve insanlar1n dünyaya yay1l1m1nda Anadolu'nun göç yollar1ndan biri olduuna" yönelik tezlerin ispat1 nitelii ta_1yor - PAÜ Öretim Üyesi Prof. Dr. Alçiçek: "Denizli adam1 ta_ devri insan1n1n tarihi ve dünyaya yay1l1_ öyküsüne dair yeni ufuklar aç1lmas1n1 salad1" - "Bulunan fosil kafatas1, k1talararas1 köprü konumundaki Anadolu'nun, insanlar1n dünyaya yay1l1rken ya_ad11 yerlerden biri olduu ve Avrupa'ya buradan geçtii varsay1m1n1 ispatlam1_ oldu" erkek cüzdan - Denizli'deki bir traverten oca1nda 2002 y1l1nda bulunan ve "Denizli adam1" ad1 verilen kafatas1 fosili üzerinde yap1lan bilimsel ara_t1rmalar, ilk insanlar1n dünyaya yay1l1_1 hakk1nda önemli bilgiler salad1. Denizli'nin Kocaba_ yöresindeki bir traverten oca1nda, traverten blou kesimi yapan i_çilerin fosil olabilecei dü_üncesiyle tesadüfen bir kenara ay1rd1klar1 ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Jeoloji Mühendislii Bölümü Öretim Üyesi Prof. Dr. Cihat Alçiçek'in insan kafatas1 fosili olduunu belirledii bulgu, insanl1k tarihine 1_1k tuttu. "Denizli adam1" ad1 verilen bulgu üzerinde PAÜ ile TÜB0TAK ve Fransa 'daki Marsilya Üniversitesi bünyesindeki Ulusal Bilimsel Ara_t1rma Merkezi (CNRS) i_birliiyle yap1lan ara_t1rmalarda, fosilini 1,2 milyon ya_1nda ve ta_ devrinde kalma olduu saptand1. Anadolu 'da bugüne kadar rastlanan en eski insan varl11na ait olan bulgu, ayn1 zamanda, "tüm insanl11n Afrika kökenli olduu ve insanlar1n dünyaya yay1l1m1nda Anadolu'nun göç yollar1ndan biri olduuna" yönelik tezlerin ispat1 nitelii ta_1yor. "Anadolu'da bilinen ilk ta_ devri insan1 belgelenmi_ oldu" PAÜ Jeoloji Mühendislii Bölümü Öretim Üyesi Prof. Dr. Alçiçek, "Denizli adam1"na ili_kin yürütülen bilimsel ara_t1rmalar ve sonuçlar1 hakk1nda AA muhabirine yapt11 aç1klamada, "Denizli adam1" olarak adland1rd1klar1 kafatas1 fosilinin, insanl1k tarihinin ayd1nlat1lmas1 aç1s1ndan önemli bir bulgu olduunu ifade etti. Fosilin bulunmas1n1n ard1ndan üniversite olarak yapt1klar1 anatomik incelemelerin ard1ndan daha ileri ara_t1rmalar için TÜB0TAK ve Fransa'dan Marsilya Üniversitesi i_birliine gittiklerini ifade eden Alçiçek, "Marsilya Üniversitesi'ndeki laboratuvarlarda manyetik ve kozmik radyasyon yöntemleri ile yap1lan ara_t1rmada fosilin ya_1 1,2 milyon y1l olarak saptand1. Böylece anatomik ve kesin ya_ bulgular1 ile Anadolu'da bilinen ilk ve tek ta_ devri insan1 belgelenmi_ oldu" diye konu_tu. -"0nsanl1k Avrupa 'ya Anadolu'dan yay1ld1" Alçiçek, "Denizli adam1" üzerinde yap1lan ara_t1rmalardan elde edilen bu sonucun as1l önemli yönünün ise "Avrupal1lar1n atas1n1n Anadolu kökenli olduu" yönüyle bilim dünyas1nda kar_1l1k bulduuna i_aret etti. "Tüm insanl11n Afrika kökenli olduu ve dünyaya buradan yay1ld11" yönündeki tezde, göç yolu olarak bugüne kadar sadece Kafkasya'n1n ad1n1n bilimsel ispatl1 olarak geçtii, göç yolu olarak ad1 geçen Anadolu'da ise bugüne kadar dönemsel olarak insan varl11 ispatlanamad11n1 ifade eden Alçiçek, _unlar1 kaydetti: "Denizli adam1n1n ke_finden önce insanlar1n Avrupa'ya göçünün, 0srail, Suriye ve Gürcistan'daki bulgulara göre Kafkaslar üzerinden olduuna dair görü_ hakimdi. Özellikle 1990'l1 y1llarda Gürcistan Dmanisi'de bulunan ta_ devri insan fosillerine dayal1 olarak Avrupa'ya göçün Kafkaslar üzerinden olduu görü_ü kuvvetliydi. Kuzey rotas1 d1_1nda Anadolu'nun Avrupa'ya göç için bir güzergah olmas1 gerektii hep dü_ünülmü_ ancak fosil kan1t bulunamam1_t1. Dünyan1n önde gelen tarih öncesi ara_t1rmac1lar1ndan Fransa'daki 0nsan Paleontoloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Henry de Lumley ve ekibinin bilimsel katk1 salad11 çal1_malarla insanl11n Avrupa'ya göçünün Anadolu üzerinden gerçekle_tii fikrini öne ta_1m1_ olduk. Denizli adam1, ta_ devri insan1n1n tarihi ve dünyaya yay1l1_ öyküsüne dair yeni ufuklar aç1lmas1n1 salad1. Bulunan fosil kafatas1, k1talar aras1 köprü konumundaki Anadolu'nun, insanlar1n dünyaya yay1l1rken ya_ad11 yerlerden biri olduu ve Avrupa'ya buradan geçtii varsay1m1n1 ispatlam1_ oldu." Denizli'nin Honaz ilçesi Kocaba_ yöresinde 1,2 milyon y1ll1k olduu belirlenen kafatas1 fosilinin bulunduu bölgedeki ara_t1rmalarda Yontmata_ Dönemine ait olduu deerlendirilen malzemelere rastland1. "Denizli adam1" ad1 verilen ve 1,2 milyon y1ll1k olduu belirlenen kafatas1 fosilinin bulunduu Kocaba_ yöresinde Ankara Üniversitesi (AÜ) Dil ve Tarih Corafya Fakültesi Öretim Üyesi Doç. Dr. Kadriye Ceylan Özçelik ba_kanl11ndaki ekip taraf1ndan yürütülen "Prehistorik Dönem Yüzey Ara_t1rmalar1" çal1_mas1nda alt paleolitik dönem özelliklerini ta_1yan aletler bulundu. Ara_t1rma ba_kan1 Doç. Dr. Özçelik, AA muhabirine yapt11 aç1klamada, 2002 y1l1nda bir traverten oca1nda bulunan ve "Denizli adam1" ad1 verilen kafatas1 fosilinin bulunduu bölgede, o döneme ait bulgulara ula_mak ad1na Kültür ve Turizm Bakanl11 izniyle yüzey ara_t1rmas1na ba_lad1klar1n1 belirtti. Hedeflerinin, bulunan "Denizli adam1" fosilinin konaklama alanlar1n1, ya_ad11 yerleri tespit etmek, arkeolojik kan1tlar1 bulmak olduunu, fosili desteklemek ad1na bu bulgular1n çok önem ta_1d11n1 belirten Özçelik, _öyle konu_tu: "Heyetin içerisinde, arkeologlarla birlikte o insan fosilinin yok olup gitmesini önleyerek ara_t1r1lmas1n1 salayan jeolog Prof. Dr. Mehmet Cihat Alçiçek de yer ald1. Bu insanlar1n ya_ad1klar1, daha dorusu ya_am1_ olabilecekleri birkaç alan tespit ettik. Kocaba_'ta sürdürdüümüz yüzey ara_t1rmas1 çal1_malar1nda 1,2 milyon y1l önce ya_ayan insanlar1n ürettikleri yontma ta_ aletlerine rastlad1k. Bu aletler tarihsel olarak tekno-tipolojik özellikleriyle tamamen o kafatas1 ile örtü_üyor. Yani alt paleolitik döneme ait dediimiz aletler, yontma çak1llar, clactonien yongalam dediimiz parçalar tamamen homo erectusla örtü_üyor. Doal olarak fosil bulgusunu arkeolojik verilerle de desteklemi_ olduk." gömlek Rastlan1lan bulgularla Denizli'nin tarihinin arkeolojik olarak çok eskilere çekilmi_ olduuna dikkati çeken Özçelik, "Bu bulgular, 1,2 milyon y1l öncesine ait fiziksel kal1nt1lar ve arkeolojik materyaller. Bunlar ciddi anlamda dönem niteleyici" dedi. erkek giyim - "Denizli'nin tarihi arkeolojik olarak çok eskilere çekilmi_ oldu" Ara_t1rmalar1n1n ilk y1l1nda güzel sonuçlar elde ettiklerini, 2015'de devam ettirmek için ba_vuruda bulunduklar1n1 kaydeden Özçelik, "0zinlerimizi ald11m1z sürece devam etmeyi dü_ünüyoruz. Belki bir maara yerle_imi veya bir aç1k alanda kazabileceimiz ciddi bir yerle_im tespit edebilirsek kaz1lar1n olmas1 çok daha önemli. Daha stratigrafik ortamda önemli tarihlemeler yapabileceimiz, insan1n kültürel ve fiziksel kal1nt1lar1na ula_abileceimiz bir alanda kaz1 yapabilmek en büyük hedefimiz" diye konu_tu. Özçelik, kaz1 sonuçlar1n1 her y1l düzenlenen "kaz1 ara_t1rma sonuçlar1 sempozyumu"nda da detayl1 olarak bilim dünyas1na sunduklar1n1 da sözlerine ekledi.

Report this post to a moderator

New Post 03-19-2015 04:21 AM
Click Here to See the Profile for sabunkopugu Click here to Send sabunkopugu a Private Message Find more posts by sabunkopugu Add sabunkopugu to your buddy list Edit/Delete Message Reply w/Quote
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
Go Back Pages (1): [1]

Show Printable Version  |   Email this Page  |   Subscribe to this Thread


   
 Recently Logged In Members  
RampagesZ, from Mobile, AL. hiace11, from , AL. chuyler1, from , MA. Rol886, from Rockaway Beach, NY. 2rgrbn, from Long Beach, CA. tjsaudio, from anytown, MI. lessismorespl, from da' Nasty, MI. neosan, from vancouver, WA. danthesk8er, from , AL. chosmo, from Austin, TX. punkroc719, from Winchester, VA. pksimon28, from Plainfield, IL. OnYrMrk, from Oklahoma City, OK. IBBumpin, from Columbus, NE. gmc2002ss, from Baton Rouge, LA. Raglandc, from Grand Rapids, MI. Altbs, from Ligonier, IN. jaboran, from swanton, OH. Dayton605, from Dayton, TX. reagan1, from Rowlett, TX.
see more member photos  post your members photo

 

 

 previous page Back Email this page to a Friend 
Home  |  Contact Us  |  About Us  |  Advertise  |  Join!  |  Log-In
 
Copyright © 2006 Online ConneXions Inc.
Web Designed & Hosting