Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource for radio,speakers, MP3, amps, subwoofers, box enclosures, IASCA,DB Drag Racing, USACi and MECA events Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource  Welcome to CarStereo.com the Internet Guide to Car Audio Car Stereo is the #1 Car Audio Online ResourceMY ACCOUNT   
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
SonicElectronix.com - 1-877-BUY-SONIC
Up to $30.00 in FREE custom install kits on select car stereos. Largest selection online, great prices, Daily Deals and FREE shipping on most products. We are an authorized dealer for Infinity, JBL, JVC, Kicker, MTX, Vibe, RE Audio and others.
Car Audio Black Friday Sales!
Message Forums Car Stereo Message Forums > Technical and System Design > Tarihsel Süreçte Teknolojinin Geli_imi
Go Back Pages (1): [1]
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
sabunkopugu
Member

 Tarihsel Süreçte Teknolojinin Geli_imi

15. ve 16. yüzy1llarda Avrupada birçok yenilikler yap1ld1. Yeni bulu_lar ortaya konuldu. Avrupada ilerlemeye neden olan bu bulu_lar, daha önce ba_ka milletler taraf1ndan da biliniyordu. Avrupal1lar onlar1 örenip geli_tirdiler. Bunlar1n en önemlileri, barutun ate_li silahlarda kullan1lmas1, matbaan1n geli_tirilmesi ve pusulan1n yayg1nla_arak denizcilikte kullan1lmas1d1r. Ortaça ba_lar1nda Avrupal1lar kâ1t üretmeyi bilmiyorlard1. Yaz1lar1 genellikle tahta, ta_, kil v.b. levhalar üzerine yaz1yorlard1. Bu dönemde Çinliler ipekten, Türkler ise pamuktan kâ1t üretebiliyorlard1. Avrupada ipek ve pamuun pahal1ya mal olmas1 nedeniyle çok az kullan1labiliniyordu. Bu nedenle de kâ1t üretimi çok az ve çok pahal1yd1. Avrupal1lar daha sonralar1 selülozdan kâ1t üretimini örendiler. Bu bulu_ ile kâ1t üretimi de çoalarak ucuza mal edilmi_ oldu. 999 Bir ke_i_ taraf1ndan ilk mekanik saat icat edildi, 1045 Çin Pi CHENG portatif matbaa harflerini ke_fetti, 1280 0talyan ARMAT0 gözlüü icat etti (kontak lens üzerindeki ilk çal1_malar ise Leonardo da Vinci taraf1ndan yap1lm1_t1r) 1450 Matbaa icat edildi, Tipografi bas1m yönteminin bütününü, ana kal1plar1n yap1m1, dökümevlerinin kurulmas1, metinlerin dizilmesi ve el bask1s1yla bas1m, Alman Jan Gutenberg taraf1ndan gerçekle_tirildi. Bu yeni bulu_ Ren vadisinde Avrupaya h1zla yay1ld1. 1492 0spanyol Kristof KOLOMB Amerikaya ayakbast1. 1453 Polonyal1 Ke_i_ Nikolas KOPERNICUS Dünya ve güne_ sistemi kurkültablan1 ortaya att1 1483 Rüzgârgülüyle birlikte eksiksiz ilk pusulan1n Portekizli Ferrando taraf1ndan yap1ld11 san1l1r. 1507 0talyan Amerigo VESPUCC0 Amerikan1n yeni k1ta olduunu kan1tlar. 1521 Türk Piri RE0S Kitab-1 Bahriye ad1n1 verdii gerçee en yak1n Dünya haritas1n1 yay1nlad1, 1528 Türk P0R0 Reis ikinci haritas1n1 yapt1, 1592 0talyan GAL0LEO 30 kez büyüten teleskopu yapt1 (daha önce Hollandal1 gözlükçü Hans Lippershey ilk teleskopu bulmu_tu) 1618 Alman Johannes KEPLER Güne_ sisteminin yasalar1n1 ke_fetti, 1642 Frans1z matematikçi Blaise PASCAL ilk toplama makinesini icat etti, 1643 0talyan Evangelista TOR0CELL0 c1val1 barometreyi buldu, 1687 0ngiliz 0sac NEWTON evrensel çekim yasalar1n1 ke_fetti, 1630 Türk Hazarfen Ahmet çelebi yapt11 kanatlarla ilk kez uçmay1 ba_aran adam oldu. 1680 Türk Lagari Hasan çelebi aya gitme denemesini yapt1. 1687 0ngiliz 0sac NEWTON evrensel çekim yasalar1n1 ke_fetti. 1698 0ngiliz Thomas SAVERY ilk buharl1 makineyi yapt1, 1742 0sveç Anders CELS0US s1cakl1k ölçümleri için standart geli_tirdi, 1763 Frans1z Claude CHAPPE uzaktan yazma anlam1na gelen Telgraf1 icat etti, 1783 Frans1z MONTGOLF0ER karde_ler ilk uçan balonla yolculuk yapt1lar, 1783 Frans1z Louis LENORAD ilk para_ütü tasarlad1, 1796 Edward JENNER çiçek a_1s1n1 buldu, 1777 0ngiliz James WATT uzun süreli çal1_an buharl1 makineyi yapt1, 1799 0talyan Alessandro VOLTA ilk elektrik bataryas1n1 yapt1, 1804 0ngiliz Richard TREV0TH0CK ray üzerinde 16 Km h1zla giden ilk lokomotifi icat etti, 1826 Frans1z Joseph NIEPCE ilk fotoraf çekimini ba_ard1, 1830 Frans1z terzi Berthelemy THIMONNIER ilk diki_ makinesini yapt1 (bu tip makineleri üretip satan ilk ki_i Isac SINGER dir) 1837 0ngiliz COOKE ve WHEATSTONE ilk elektrikli telgraf1 icat ettiler, 1843 ABD Samuel MORS kendi ad1n1 verdii bir telgraf kodu tasarlad1, 1846 ABD di_çi William ORTON ilk kez ameliyat1nda uyu_turma ve ar1y1 azaltmak için eteri kulland1, 1852 ABD Elisha OT0S ilk Asansörü icat etti, 1860 Belçika Müh ilk tek zamanl1 ve içten yanmal1 motor yapt1, 1863 0ngiltere Londrada ilk metro çal1_maya ba_lad1, 1865 0sveç Alfred NOBEL dinamiti 0cat etti, 1867 ABD Christopher SHOLES gerçek anlamda ilk daktiloyu icat etti, 1869 Rus Dimitriy MENDELEYEV Periyodik elementler tablosunu yay1mlad1, 1876 ABD 0skoç as1ll1 Alexander Graham BELL ilk telefonu icat etmi_tir. (Tarihteki 0lk uzaktan konu_ma denilen Tele-Phone konu_mas1 10 Mart 1876 BELL ile yard1mc1s1 Watson aras1nda yap1lm1_t1r) 1877 ABD Thomas ED0SON Fonograf denilen ses kay1t cihaz1n1 icat etti, 1878 0ngiliz Joseph SWAN elektrik ampulünü icat etti, 1879 Alman Ernest von S0EMENS ilk elektrikli treni icat etti 1880 ABD Thomas ED0SON elektrikli ampulü güvenli hale getirerek sat1_a sundu, 1884 Hiram MAXIM tam otomatik makineli tüfei yapt1, 1885 Frans1z Louis PASTEUR kuduz a_1s1n1 buldu, 1885 Alman Karl BENZ 14,5 Km h1z yapabilen sat1_ amaçl1 ilk arabay1 üretti, 1887 ABD Emile BERL0NER Gramofonu (Plak) icat etti ve patentini ald1, 1888 ABD George EASTMAN ilk ta_1nabilir fotoraf makinesini yapt1, 1894 Frans1z L0MUERE karde_ler ilk sinema makinesini icat ettiler, 1895 Alman Wilhelm RONTGEN X 1_1nlar1n1 ke_fetti, 1895 0lk sinema filmi yap1ld1, 1896 0talyan Guglielmo MARCON0 Radyo dalgalar1yla ilk yay1n1 yapt1, 1898 Danimarkal1 Valdemer POULSEN 0lk teybi icat etti, 1901 0lk kez okyanus a_1r1 radyo yay1n1 yap1ld1, 1903 ABD WRIGHT karde_ler ilk motorlu uça1 tasarlad1lar, 1903 Hollanda Dr Willem E0NTHOVEN Elektro kardiyografi cihaz1n1 icat etti, 1904 0ngiliz John FLEM0NG ilk elektronik vakum tüpü (Diyot) icat etti, 1907 Kanada Reginald FESSENDEN radyo arac1l11yla ilk insan sesini iletti, 1907 Frans1z Paul CORNU ilk motorlu helikopteri uçurdu, 1913 ABD Elmer SPERRY ilk Robotu yapt1 (ROBOT kelimesi Çek dilinde zorunlu emek anlam1ndad1r ve deyim tarlada köle gibi sürekli çal1_an i_çiler için kullan1lm1_t1r) , 1913 0ngiliz Sheffield Paslanmaz çelii buldu, 1914 ABD Ohio kentinde ilk trafik lambalar1 kullan1ld1, 1921 Almanya 0lk otoyol hizmete girdi, 1922 Alman Arthur KORN radyo dalgalar1yla fotoraf gönderebilen Faks tasarlad1 ve Amerikaya gönderdi, 1926 0skoç John Logie BA0RD ilk kez insan yüzünün görüntüsünü Televizyonda elde etti, 1926 ABD Robert GODDART ilk s1v1 yak1tl1 roketi ba_ar1yla f1rlatt1, 1933 Almanya ilk Teleks kullan1ld1, 1935 0skoç Robert Watson-Watt, Radar1 icat etti Bu radar uçaklar1 65 Km den tan1yabiliyordu, 1936 0ngiltere BBC siyah beyaz TV yay1n1na ba_lad1, teknoloji haberleri 1938 ABD Chester CARLSON ilk fotokopi makinesini icat etti, 1939 ABD de HP _irketi Analog verileri dijitale çeviren Pulse-code modulation sistemini geli_tirdi, 1942 ABD Von BRAUN (Alman göçmeni) V2 adl1 uzun menzilli roketi tasarlad1 1942 0talyan Enrico FERM0 ilk Nükleer Reaktörü tasarlad1, 1945 ABD Robert OPPENHE0MER ilk atom bombas1n1 geli_tirdi ve denedi. Ayni y1l Japonyan1n Nagasaki ve Hiro_ima _ehirlerine at1ld1 ve binlerce sivil öldürüldü. II. Dünya Sava_1 sona erdi, 1946 ABD J.MAUCHLY ve J.ECKERT askeri amaçl1 balistik hesaplamalarda kullan1lmak üzere ENIAC adl1 ilk elektronik bilgisayar say1lan aleti tasarlad1lar, 1947 ABD Sesten h1zl1 uçu_ denemesi ba_ar1ld1, 1947 ABDli Edvin LAND polaroid fotoraf makinesini icat etti, 1951 ABD IBM _irketi taraf1ndan ilk ticari bilgisayar yarat1ld1, 1951 ABD John ECKERT ve John MAUCHLY ilk say1sal bilgisayar olan UNIVAC 1 yapt1lar, 1953 ABD 0lk Renkli TV yay1n1 yap1lmaya ba_lad1, 1957 SSCB uzaydaki ilk insan yap1m1 cisim olan SPUTN0K 1 adl1 uyduyu f1rlatt1, 1958 ABD Silisyum yonga / Mikro Chip icat edildi, 1961 SSCB Yuri GAGAR0N uzaya giden ilk insan oldu, 1962 ABD ilk TV uydusu olan Telstar1 f1rlatt1, 1964 ABD IBM _irketi ilk kelime i_lemciyi üretti, yeni teknolojiler 1969 ABD Bilgisayar platformlar1nda UNIX 0_letim sistemi çal1_t1r1lmaya ba_land1, 1969 ABD Neil ARMSTRONG ve Edwin ALDRIN Aya ayak basan ilk insanlar oldular, 1970 ABD IBM firmas1 ilk Floopy denilen esnek disketi üretti, 1972 0ngiliz Godfrey HOUNSFIELD Bilgisayarl1 Tomografi cihaz1n1 üretti, 1974 ABD Dei_ik bilgisayarlar1n komünikasyonu için TCP/IP protokolü geli_tirildi, 1976 ABD Intel taraf1ndan 4.77 MHZ h1z1nda 8086 koduyla Mikro i_lemci gerçekle_tirildi, 1977 ABD IBM firmas1 IBM-PC with MS DOS ad1yla ki_isel bilgisayar yarat1ld1, 1982 Hollanda _irketi olan PHILIPS ilk kompakt diski (CD) üretti ( Sony ile ayni zamanda), 1983 ABD de Microsoft firmas1 Windows i_letim sistemini yaratt1, 1985 ABD ARPA n1n ad1 INTERNET olarak dei_tirildi, 1985 Avrupada Mobil telefonlar kullan1lmaya ba_lan1r, 1997 ABD IBM taraf1ndan gerçekle_tirilen DEEPER BLUE adl1 bilgisayar Satranç ustas1 Kasparov u yendi, 1997 ABD NASA taraf1ndan f1rlat1lan Pethfinder Robotu Marsa ini_ yapt1, 1997 ABD Genetik kopyalamada ilk somut ba_ar1 saland1. DOLLY ad1 verilen bir koyun kopyaland1. 2000 ABD Bilim adamlar1 ortak bir projede genetik _ifrenin çok büyük oranda çözüldüünü aç1klad1lar.

Report this post to a moderator

New Post 04-02-2015 03:41 AM
Click Here to See the Profile for sabunkopugu Click here to Send sabunkopugu a Private Message Find more posts by sabunkopugu Add sabunkopugu to your buddy list Edit/Delete Message Reply w/Quote
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
Go Back Pages (1): [1]

Show Printable Version  |   Email this Page  |   Subscribe to this Thread


   
 Recently Logged In Members  
RampagesZ, from Mobile, AL. 2rgrbn, from Long Beach, CA. torawi01, from Corpus Christi, TX. neosan, from vancouver, WA. Stripedss, from Hampton, GA. hiace11, from , AL. chuyler1, from , MA. Rol886, from Rockaway Beach, NY. tjsaudio, from anytown, MI. lessismorespl, from da' Nasty, MI. danthesk8er, from , AL. chosmo, from Austin, TX. punkroc719, from Winchester, VA. pksimon28, from Plainfield, IL. OnYrMrk, from Oklahoma City, OK. IBBumpin, from Columbus, NE. gmc2002ss, from Baton Rouge, LA. Raglandc, from Grand Rapids, MI. Altbs, from Ligonier, IN. jaboran, from swanton, OH.
see more member photos  post your members photo

 

 

 previous page Back Email this page to a Friend 
Home  |  Contact Us  |  About Us  |  Advertise  |  Join!  |  Log-In
 
Copyright © 2006 Online ConneXions Inc.
Web Designed & Hosting