Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource for radio,speakers, MP3, amps, subwoofers, box enclosures, IASCA,DB Drag Racing, USACi and MECA events Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource  Welcome to CarStereo.com the Internet Guide to Car Audio Car Stereo is the #1 Car Audio Online ResourceMY ACCOUNT   
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
OnlineCarStereo.com
The best and biggest selection of mobile audio/stereo, multimedia/navigation and accessories at the lowest prices! Kenwood, Pioneer, Rockford Fosgate, JVC, Sony, Clarion, Jensen, Infinity, Kicker and more...
Car Audio Black Friday Sales!
Message Forums Car Stereo Message Forums > CarStereo.com Lobby > Merkür Kovada
Go Back Pages (1): [1]
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
mimoza
Member

 Merkür Kovada

Bu konumda Merkür geleneksel dü_üncenin d1_1nda son derece özgün bir dü_ünü_ _eklini ifade eder. Merkürün tüm fonksiyonlar1 Kova burcu özellikleri ile renklenirler. Dü_üncede ve sözel ifadede h1zl1l1k (akl1n1n h1z1 diline yeti_emeyen), ayn1 zamanda dinlemede sab1rs1z bir yap1 söz konusudur. Dü_üncelerin ve alg1lar1n çok h1zl1 olmas1 çou zaman bunlar1n sezgisel olduu duygusunu uyand1r1r. Oysa buradaki Merkürün çal1_ma stili h1zl1 rasyonel mant1kt1r. Geni_, ilerici dü_ünme ve farkl1 konular1 h1zl1 bir _ekilde birbiriyle ili_kilendirme, olumlu yönüyle bulu_lara, olumsuz yönüyle kopuk ve anlams1z ne dedii anla_1lmaz- bir ifadeye yönelir. Kovadaki Merkür s1radan ve geleneksel dü_üncelere kar_1 ç1kar. Örendii ve toplad11 bilgilerden kendine özgü, orijinal bir kavram yaratmaya eilimlidir. Bu konumda bulu_ yapmak ve hiç dü_ünülmeyeni dü_ünmek söz konusu olabilir. Ki_i bir konuyu olduundan ya da ba_kalar1n1n alg1lad11ndan çok farkl1 _ekillerde alg1layabilir, insani olay ve durumlara tarafs1z yakla_abilir. 0nsanl11 ileri ***ürecek teoriler dü_ünülür, ama ayn1 zamanda uç noktada uygulamadan kopuk dü_ünceler de artabilir. Bu konumda Kovan1n gölgeleri ki_iye ukalal1k, a_1r1 entelektüellik, soyut dü_ünce ve teorilerde kaybolma, dü_ünce da1n1kl11, kendini beenmi_lik, bilgi konusunda narsistlik, ütopiklik, akl1 çok fazla yücelten özellikler verir.Bu durum astroloji burcunuz olan Kova'da bir mistik gizemlilik havas1 verir.

Report this post to a moderator

New Post 04-08-2015 07:04 AM
Click Here to See the Profile for mimoza Click here to Send mimoza a Private Message Find more posts by mimoza Add mimoza to your buddy list Edit/Delete Message Reply w/Quote
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
Go Back Pages (1): [1]

Show Printable Version  |   Email this Page  |   Subscribe to this Thread


   
 Recently Logged In Members  
RampagesZ, from Mobile, AL. hiace11, from , AL. chuyler1, from , MA. Rol886, from Rockaway Beach, NY. 2rgrbn, from Long Beach, CA. tjsaudio, from anytown, MI. lessismorespl, from da' Nasty, MI. neosan, from vancouver, WA. danthesk8er, from , AL. chosmo, from Austin, TX. punkroc719, from Winchester, VA. pksimon28, from Plainfield, IL. OnYrMrk, from Oklahoma City, OK. IBBumpin, from Columbus, NE. gmc2002ss, from Baton Rouge, LA. Raglandc, from Grand Rapids, MI. Altbs, from Ligonier, IN. jaboran, from swanton, OH. Dayton605, from Dayton, TX. reagan1, from Rowlett, TX.
see more member photos  post your members photo

 

 

 previous page Back Email this page to a Friend 
Home  |  Contact Us  |  About Us  |  Advertise  |  Join!  |  Log-In
 
Copyright © 2006 Online ConneXions Inc.
Web Designed & Hosting