Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource for radio,speakers, MP3, amps, subwoofers, box enclosures, IASCA,DB Drag Racing, USACi and MECA events Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource  Welcome to CarStereo.com the Internet Guide to Car Audio Car Stereo is the #1 Car Audio Online ResourceMY ACCOUNT   
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
SonicElectronix.com - 1-877-BUY-SONIC
Up to $30.00 in FREE custom install kits on select car stereos. Largest selection online, great prices, Daily Deals and FREE shipping on most products. We are an authorized dealer for Infinity, JBL, JVC, Kicker, MTX, Vibe, RE Audio and others.
Car Audio Black Friday Sales!
Message Forums Car Stereo Message Forums > Technical and System Design > 0nternetin ta_ devri
Go Back Pages (1): [1]
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
sabunkopugu
Member

 0nternetin ta_ devri

0nternetin ilk zamanlar1nda kullan1lan teknolojilerin çou unutuldu gitti. Adlar1n1 bile çou ki_inin hat1rlamad11 bu teknolojilerin nas1l çal1_t11n1 merak etmiyor musunuz? Günlük ya_ant1n1zdaki rutinleri hiç dü_ündünüz mü? Her gün GHz h1zlar1n1 çoktan a_an bilgisayarlar1m1z1n ba_1na oturup web taray1c1m1z1 ve Windows Live Messenger gibi programlar1 aç1yoruz. Birçoumuzun evinde yer alan ve bir zamanlar bir rüya olmaktan ileri gidemeyen ADSL gibi teknolojilerle 8 Mbit gibi h1zlarla internete balan1p, günlük rutin sitelerimize _öyle bir göz at1p, günün haberlerini ve forumlar1 inceliyor, Bakal1m yeni bir _eyler var m1? diye linkten linke t1kl1yoruz. Yeni bir _ey mi gördük? Derhal Google yollar1na dü_üyor ve aramaya ba_l1yoruz. Hele ki girmek istediimiz sitelerden biri 10 saniye içinde aç1lmaya ba_lamas1n, ne kadar sinirlendiimizin fark1na var1yor muyuz? Bir program1n inmesi için 2 dakika bekleyemiyoruz. 0nternet çok yava_ geliyor, Dünyada bu fiyata böyle balant1 var m1ym1_? El âlem bizim ödediimiz fiyatlara 3-5 kat daha h1zl1 balan1yormu_. gibi efsaneler dilden dile dola_1yor. Bu örnekler ki_iden ki_iye çe_itleniyor ve yayg1nla_1yor, ama ortak kan1 hep ayn1: Ne kadar geride kald1k! Peki hiç Ne kadar ileri gittik? sorusunun yan1t1n1 merak ettiniz mi? Zamanda yolculuk Her ne kadar internetin kökleri Amerikan Savunma Bakanl11n1n 1969da olu_turduu ARPANET (Advanced Research Project Agency Network  Geli_mi_ Ara_t1rma Projeleri Kurumu A1) projesine dayansa da, Türkiye için her _ey asl1nda 12 Nisan 1993 tarihinde ba_lad1. Ekim 1992de Orta Dou Teknik Üniversitesi ve TÜB0TAK1n ortak çal1_mas1yla yurt d1_1ndaki internet a1na yap1lan 64 Kbpslik balant1, bu tarihte resmen kullan1ma al1nd1. Evet, yanl1_ okumad1n1z, Türkiyenin toplam internet ç1k1_ kapasitesi tam1 tam1na 64 Kbitti. Dorudan Amerikada bulunan NSFnet (National Science foundation  Ulusal Bilim Kurulu_u) hatt1na giri_ yap1l1yordu. Öncelikle hemen kullanabilecek altyap1ya sahip olan kurum ve kurulu_larla üniversiteler bu aa baland1. Üniversitelerin birçou TÜB0TAK Bilten Laboratuvarlar1na 14,4 Kbps ya da 28,8 Kbps h1z1nda modemlerle balan1yordu. 33,6 Kbps h1z1nda balanmaya ba_lad1klar1ndaysa, bu yüksek h1zlar1n ba_ döndürdüü söyleniyordu. Bir üniversite, 33,6 Kbps h1z1ndaki internet balant1s1n1 ayn1 anda 40-50 kullan1c1n1n hizmetine sunuyordu. Dünyan1n ilk bilgisayar1 olarak kabul edilen ENIAC O tarihlerde Microsoft Windows i_letim sistemleriyle çal1_an PCler çok yayg1n deildi. 0nternet eri_imi ve kendi iç a1 olan kurumlarda genellikle UNIX ve benzeri sistemler kullan1l1yordu. Dolay1s1yla kullan1c1lar da internetten faydalanmak için bu sistemlerde bulunan komut ve programlar1 kullan1yordu. Bir süre sonra bu programlar tek kullan1c1l1 sistemlerde de standart hâle gelecek, bugün kulland11m1z hizmetlerin ve teknolojilerin temellerini olu_turacakt1. World Wide Web 0lk kez 1991 y1l1nda Tim Berners-Lee taraf1ndan tasarlanan geli_tirilen ve ilk örneklerinden birini git . pcnet.com .tr/468 adresinde görebileceiniz WWW (World Wide Web  Dünya Çap1ndaki A), bu hâliyle internet kullan1c1lar1 için pek bir _ey ifade etmiyordu; ta ki 1993 y1l1nda Mark Andraseen taraf1ndan NCSA (National Center for Supercomputing Applications  Süper Bilgisayar Uygulamalar1 Ulusal Merkezi) laboratuvarlar1nda geli_tirilen NCSA Mosaic web taray1c1s1n1n yaz1lmas1na kadar. Mosaic ile birlikte, web dünyas1n1n temelleri at1lm1_ ve kullan1c1lar için art1k bir anlam ifade eder hâle gelmi_ oldu. Mosaic web taray1c1s1 türünün ilk örneiydi. Web sayfalar1n1 ilkel de olsa görüntüleyebiliyordu. Temel web komutlar1n1 anlayabiliyor ve GIF ve JPG uzant1l1 resim dosyalar1n1 görüntülemenize izin veriyor, daha da önemlisi ve devrim yaratan özellii, dosya indirmenize izin veriyordu. 0lk Mosaic, grafik ekran sunabilen UNIX sistemleri için olu_turulmu_tu. Ard1ndan Macintosh ve Windows sürümleri geldi. NCSA Mosaic art1k geli_tirilmiyor ama halen indirip, neye benzediini görme imkân1n1z var. www. ncsa .illinois . edu/Projects/mosaic.html adresini kullanarak indirebilirsiniz. Whois Günümüzde halen kullan1lmakta olan bir servistir. En yayg1n kullan1m alan1 ise web alan adlar1n1n (pcnet.com.tr gibi) kime ya da hangi _irkete ait olduunu bulmakt1r. 0stemci/sunucu mimarisine dayal1 olarak, WHOIS istemcisi taraf1ndan yap1lan istee, önceden tan1mlanan ya da i_lem s1ras1nda belirlenen bir WHOIS sunucusu taraf1ndan yan1t verilmesi yoluyla çal1_1r. WAIS K1saca Google1n atas1 diyebileceimiz WAIS (Wide Area Information Server), arama motorlar1n1n ilk örneiydi. Bilgiye ula_mak için anahtar sözcükler girilir, hangi kaynaklarda arama yapmak istediinizi belirtirdiniz. Ayr1ca yapt11n1z aramay1 tekrarlayarak, daha fazla bilgiye ula_man1z da mümkündü. WAIS Amerikan Kongre Kütüphanesinin de kulland11 Z39.50 protokolünü kullanmaktayd1. Bir dier özelliiyse dei_ik veritabanlar1yla sorunsuz olarak haberle_ebilmesiydi. Bu sayede de ayn1 anda birden fazla veritaban1 üzerinde arama yapabilmekteydi. WAISin getirdii sonuçlar aras1nda arad11n1z anahtar kelime, örnein ba_l1kta geçiyorsa, daha yüksek bir s1ralama ve skorla görüntüleniyordu. Gopher 0_te internet kullan1c1lar1n1n Web icat olunmadan önceki göz ar1s1. Özellikle grafik olmayan ekranlarda, kullan1c1lar1n bilgiye ula_mas1n1 menü tabanl1 bir sistem olan Gopher salard1. Menüler hiyerar_ik bir düzende s1ralanm1_t1 ve bir menüden dierine ula_1yordunuz. Gopher servisi, bilgiye ula_man1n en kolay yoluydu. Hatta 1991den 1995 y1llar1na kadar, Türkiyede internete bal1 olan hemen tüm kurumlar1n bugün web üzerinden ula_abildiiniz bilgilerine Gopher ile ula_mak mümkündü. Gopher ile WAIS üzerinde arama yapabilmek, üniversite kütüphanelerine ula_abilmek, örenci bilgilerine ve notlar1na eri_mek olas1yd1. T1pk1 bugün weble yapabildiiniz gibi bir yandan ABDnin Teksas eyaletinde yer alan bir Veronica Veronica (Very Easy Rodent-Oriented Net-wide Index to Computer Archives), Gopher servisleri üzerinde kullan1lan arama tarama mekanizmas1na verilen add1. Basit bir _ekilde aranacak anahtar sözcüünüzü girer, arama kriterlerini belirtirdiniz. Ard1ndan Veronica sizin için veritaban1 üzerinde aramas1n1 gerçekle_tirir ve size sonuçlar1n1 sunard1. Veronica asl1nda ad1n1 Archie adl1 bir çizgi romanda yer alan bir karakterden al1yordu. Bu çizgi roman1n as1l kahraman1 ise, a_a1da bahsedeceimiz Archie idi. facebook haberleri Archie Archie, temel olarak FTP sunucular1nda arama yapmak için kullan1l1rd1. Archie sunucular1, internet üzerinde yer alan ve bir listesini bulundurduklar1 FTP sunucular1n1 listeleyerek, kullan1c1lar1na hangi dosyay1 hangi FTP ar_ivinden indirebilecekleri konusunda yol gösterirdi. Bir Archie sunucusuna Telnet yapt1ktan sonra, arad11n1z dosyan1n ad1n1n tamam1n1 ya da bir k1sm1n1 yazar ve aramay1 ba_lat1rd1n1z. Archie sunucular1 UNIX tabanl1yd1 ve UNIXte yer alan grep komutunu kullanarak aramalar1n1 yaparlard1. Tuttuklar1 indeksler içerisinde aratt11n1z sözcüü ararlar, bir liste hâline getirerek size sunarlar ve siz de kar_1n1za gelen listeden bir FTP sunucusu seçtikten sonra bu sunucuya balanarak dosyan1z1 indirmeye ba_lard1n1z. teknolojik geli_meler NetSol Türkiyede com.tr uzant1l1 bir alan ad1 almak için nas1l ki ODTÜ bünyesinde yer Nic.tr Yönetimi yetkili k1l1nm1_sa; .com, .net ve .org gibi isimleri alabilmek için de NetSol (Network Solutions) yetkili k1l1nm1_t1. Çal1_ma prensibi 0lk gelen ilk al1r. idi. Herhangi bir belgeyle ura_maz, alan ad1n1n size ait olduunu resmî olarak kan1tlamak zorunda kalmazd1n1z. Hatta s1rf bu yüzden dünyaca çok ünlü birçok markan1n web alan adlar1 ba_kalar1 taraf1ndan sat1n al1nm1_, alan ad1n1n as1l sahibi olan firmalara çok yüksek rakamlarla sat1lm1_t1. Bir alan ad1n1n bir y1ll1k ücreti 35 dolard1 ve en az iki y1ll11na alabiliyordunuz. Bugün ise Türkiyede bulunan herhangi bir firmadan 8-9 dolar gibi rakamlarla .com uzant1l1 bir alan ad1 sat1n alabilmeniz mümkün.

Report this post to a moderator

New Post 04-16-2015 02:59 AM
Click Here to See the Profile for sabunkopugu Click here to Send sabunkopugu a Private Message Find more posts by sabunkopugu Add sabunkopugu to your buddy list Edit/Delete Message Reply w/Quote
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
Go Back Pages (1): [1]

Show Printable Version  |   Email this Page  |   Subscribe to this Thread


   
 Recently Logged In Members  
RampagesZ, from Mobile, AL. 2rgrbn, from Long Beach, CA. neosan, from vancouver, WA. tjsaudio, from anytown, MI. danthesk8er, from , AL. chosmo, from Austin, TX. punkroc719, from Winchester, VA. pksimon28, from Plainfield, IL. OnYrMrk, from Oklahoma City, OK. IBBumpin, from Columbus, NE. gmc2002ss, from Baton Rouge, LA. Raglandc, from Grand Rapids, MI. Altbs, from Ligonier, IN. jaboran, from swanton, OH. Dayton605, from Dayton, TX. Rol886, from Rockaway Beach, NY. reagan1, from Rowlett, TX. soltany, from beirut, MI. kaotiksyko, from , CO. banelsonms, from Moss Point, MS.
see more member photos  post your members photo

 

 

 previous page Back Email this page to a Friend 
Home  |  Contact Us  |  About Us  |  Advertise  |  Join!  |  Log-In
 
Copyright © 2006 Online ConneXions Inc.
Web Designed & Hosting