Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource for radio,speakers, MP3, amps, subwoofers, box enclosures, IASCA,DB Drag Racing, USACi and MECA events Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource  Welcome to CarStereo.com the Internet Guide to Car Audio Car Stereo is the #1 Car Audio Online ResourceMY ACCOUNT   
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
SonicElectronix.com - 1-877-BUY-SONIC
Up to $30.00 in FREE custom install kits on select car stereos. Largest selection online, great prices, Daily Deals and FREE shipping on most products. We are an authorized dealer for Infinity, JBL, JVC, Kicker, MTX, Vibe, RE Audio and others.
Car Audio Black Friday Sales!
Message Forums Car Stereo Message Forums > CarStereo.com Lobby > Yepyeni bir oyun : Battlefield Hardline
Go Back Pages (1): [1]
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
sabunkopugu
Member

 Yepyeni bir oyun : Battlefield Hardline

Battlefield denince akla gelen EA, kendi platformu Origini kullananlara özel sunduu seride son bölüm olan Hardline1 k1sa süre önce sat1_a sundu. Serinin bir önceki oyunu olan Battlefield 4, esas ald11 Frostbite 3 oyun motorunun getirisi olarak içerdii kaliteli görseller, oyun deneyimi ve çok oyuncu modunun ba_ar1s1 sayesinde ilgi gördü ve milyonlarca satt1. Bilindii gibi bu seride tek oyuncu modu arka planda kal1yor ve çok oyuncu modu ilgi görüyor. Serinin ana temas1 bu zamana kadar hep askeri operasyonlard1. 0lk kez Battlefield oynarken asker deil polis olarak hikaye bölümünde görev al1yoruz. Belki de Dead Space, DS2 ve DS3 oyunlar1ndan bildiimiz Visceral Games firmas1n1n geli_tirici olmas1 böyle bir sonucu dourdu. Aç1klamalara göre oyun 2012 ba_1ndan beri geli_tiriliyordu. Bu oyunda da tek oyuncu modu 7-8 saat gibi bir sürede bitiyor ve ard1ndan uzun soluklu çok oyuncu modu ba_l1yor ama ilk olarak tek oyuncu modundaki hikayeye bakaca1z. Hat1rlanaca1 üzere geçen yazk1sa süreliine Beta olarak aç1lm1_ ve 7 milyon ki_i denemi_ti. Ard1ndan gelen bildirimlerden sonra beklenen tarih olan Ekim 2014de sunulmayaca1, daha iyi hale getirilecei aç1kland1. ^ubatta gerçekle_en son Beta denemesinden sonra Gold halini ald1 ve bu ay sat1_a girdi. Geçen bölüm gibi bu kez de PC, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3 ve PlayStation 4 sürümleri var. Bir kez daha konsollarda ak1c1 deneyim için çözünürlük dü_ürüldü. Xbox One ile sadece 720p, PS4 ile 900p kalitesinde oynanabiliyor. PC ile ekran kart1 iyi olanlar 4K Ultra HD deneyimi ya_ayabiliyor. Grafikler gerçekten son derece ba_ar1l1 ve gerçekçi. Seslendirme, arka plan müzii, aksiyonlarda gelen silah sesi gibi detaylar daha iyi ve gerçekçi olamazd1. Oyuncuyu tam anlam1yla atmosfere sokuyor ve daha fazla heyecan duymas1n1 sal1yor. Miamide geçen ve uyu_turucu çeteleriyle mücadeleyi konu alan oyunda yeni dedektif olan Nick Mendoza ve i_ arkada_lar1 zorlu bir mücadeleye giri_iyor. CSI dizilerini and1ran sahneler içeren videolarla süslenmi_, bölümlere ayr1lm1_ bir tek oyuncu modu geçerli. Bu kez bir askeri görev deil polisiye görev üstlendiiniz için bamba_ka bir oyun anlay1_1 sizi bekliyor. Amac1n1z tüm dü_manlar1 görür görmez avlay1p öldürmek deil. Arama/tutuklama emri, bilgi alma, _üpheli görünce k1m1ldama deyip sorgulama, kelepçe tak1p tutuklama gibi i_lemlerden söz ediyoruz. Elbette çok say1da _üpheli varsa tek ba_1n1za bar1_ç1l yakla_1m uygulaman1z zor olabilir ve silahlar konu_abilir. Bu yüzden bir dier dikkat çeken öncelik gizlilik. Haritada geni_ aral1klarla yerle_tirilmi_ dü_manlar varsa sessizce birer birer etkisiz hale getirebilir ve öldürmeden görevi tamamlay1p daha çok puan elde edebilirsiniz. Toplanan puanlarla daha iyi ekipmanlar ve silahlara kavu_man1z mümkün. Ekipman demi_ken özel tarama cihaz1na deinelim. Alandaki tehlikeli bombalar1, alarm tuzaklar1n1, suçlular1 tarayabilen yard1mc1 dedektörünüz var. Silahlarsa askeri s1n1f tüfekler gibi seçenekler içeriyor ama polis s1n1f1ndan ötürü yeni olan ve ilgi çekenler elektro_ok, kelepçe ve dierleri. Tek oyuncu modunun bir dier art1s1 seçimli yap1. Yapt11n1z seçimlere göre bir sonraki görevleriniz dei_iyor. Örnein bir hedefi avlarken sniper gibi uzaktan vurmay1 seçebilir ya da makineli tüfei omuzunuza as1p kahraman gibi gövde gösterisi yapabilirsiniz. Böylece çok uzun sürmeyen tek oyuncu modunu bir kez daha oynama _ans1 douyor. Sürükleyici olan ve baz1 sürprizlerle oyuncuyu _a_1rtan tek oyuncu modu s1km1yor ve unutulmaz bir an1ya dönü_üyor. forum donan1m Elbette Hardline denildiinde k1sa sürede biten tek oyuncu modundan ziyade uzun soluklu çok oyuncu deneyimi daha fazla merak uyand1r1yor. Klasik çok oyuncu modlar1 geliyor ve baz1 yeni modlar var ki bunlar gerçekten de ilgi çekici. Soygun modunda para dolu kasaya ya da z1rhl1 araca eri_ip paralar1 bir yere kaç1rma s1ras1nda polisin engel olmas1 gerekiyor. Kanl1 para modunda tak1mlar haritadaki bir noktada yer alan para dolu sand11 ele geçirip kendi bölgelerindeki z1rhl1 araca ta_1makla sorumlu. forum 5 milyon dolar1 toplayan ya da belirli süre içinde en çok toplayan kazan1yor. Hotwire adl1 bir dier modda belirli bir h1z1n alt1na inmeden araç (araba, minibüs, motorsiklet) sürerek rakip tak1m geride b1rak1l1yor ve bu mod youn ilgi görmü_ durumda. Kurtarma modundaysa SWAT memurlar1n1n suçlular1n elindeki rehineleri kurtarmas1 isteniyor. Polisiye moddan ötürü haritalar ufalm1yor ve geni_ bir deneyim sunuyor. Çoklu oyuncu modunda art1k t1rmanma kancas1 ve çelik halat da kullan1labiliyor. Oyun son derece elenceli ve fanatiklerini bekliyor.

Report this post to a moderator

New Post 04-20-2015 03:17 AM
Click Here to See the Profile for sabunkopugu Click here to Send sabunkopugu a Private Message Find more posts by sabunkopugu Add sabunkopugu to your buddy list Edit/Delete Message Reply w/Quote
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
Go Back Pages (1): [1]

Show Printable Version  |   Email this Page  |   Subscribe to this Thread


   
 Recently Logged In Members  
RampagesZ, from Mobile, AL. 2rgrbn, from Long Beach, CA. torawi01, from Corpus Christi, TX. neosan, from vancouver, WA. Stripedss, from Hampton, GA. hiace11, from , AL. chuyler1, from , MA. Rol886, from Rockaway Beach, NY. tjsaudio, from anytown, MI. lessismorespl, from da' Nasty, MI. danthesk8er, from , AL. chosmo, from Austin, TX. punkroc719, from Winchester, VA. pksimon28, from Plainfield, IL. OnYrMrk, from Oklahoma City, OK. IBBumpin, from Columbus, NE. gmc2002ss, from Baton Rouge, LA. Raglandc, from Grand Rapids, MI. Altbs, from Ligonier, IN. jaboran, from swanton, OH.
see more member photos  post your members photo

 

 

 previous page Back Email this page to a Friend 
Home  |  Contact Us  |  About Us  |  Advertise  |  Join!  |  Log-In
 
Copyright © 2006 Online ConneXions Inc.
Web Designed & Hosting