Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource for radio,speakers, MP3, amps, subwoofers, box enclosures, IASCA,DB Drag Racing, USACi and MECA events Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource  Welcome to CarStereo.com the Internet Guide to Car Audio Car Stereo is the #1 Car Audio Online ResourceMY ACCOUNT   
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
OnlineCarStereo.com
The best and biggest selection of mobile audio/stereo, multimedia/navigation and accessories at the lowest prices! Kenwood, Pioneer, Rockford Fosgate, JVC, Sony, Clarion, Jensen, Infinity, Kicker and more...
Car Audio Black Friday Sales!
Message Forums Car Stereo Message Forums > Technical and System Design > Assassins Creed Chronicles
Go Back Pages (1): [1]
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
sabunkopugu
Member

 Assassins Creed Chronicles

Çok deil bundan sekiz sene önce start alm1_ olan Assassins Creed serisi milyonlarca oyun merakl1s1n1n beenisini kazand1. 0kinci bölümden sonra arka arkaya gelen Brotherhood ve Revelations sonras1nda AC III ve IV (Black Flag) geldi. Bu serinin mimar1 ve yay1nc1s1 olan Ubisoft h1z kesmeden devam ediyor. Tüm bölümler, eski nesillerde ya_am1_ iki gizemli topluluk Ha_ha_iler ve Tap1nakç1lar aras1ndaki mücadeleyi konu al1yor. Karakteristik biçimde serbest ko_u, gizlenme, aç1k dünya temalar1 ön planda. Serideki oyunlar ilerledikçe Haçl1 Seferleri, Rönasans, kolonile_me, Frans1z 0htilali gibi önemli tarihi dönemlerden geçerek günümüze yakla_1ld1. Geçen sene sonunda sunulmu_ olan AC Unity sonras1nda ya_anan teknik sorunlar serinin fanatiklerini çok üzdü ve sinirlendi. Tepkilerden ötürü Season Pass sat1_1 durduruldu, daha önceden Season Pass ya da bunu da içeren Gold sürüm oyunu alm1_ olanlara alt1 Ubisoft oyunundan birini ücretsiz seçip indirme _ans1 verildi. Ayr1ca Dead Kings adl1 ilk DLC ücretsiz sunuldu. 0_te bu iptal edilen Season Passe dahil olan Assassins Creed Chronicles: China adl1 bie ek içerikten söz ediliyordu ve geli_melerden sonra ask1ya al1nd1. Ard1ndan 2015 sonunda sunulacak AC Victory kesinle_ti. Bu geli_melerden sonra toplam üç oyundan olu_an ve ana serinin d1_1nda kalan Assassins Creed Chronicles üçlemesi belirdi. 0lk bölümü olan Assassins Creed Chronicles: China ba_l1 ba_1na bir oyun olarak sat1_a ç1kt1 bile. Üç oyun da PC, PS4 ve Xbox One sürümleriyle sunulacak. yeni teknolojiler AC Chronicles serisinin özellii, ana serideki üç boyutlu TPS görünümünü terk edip 2.5 boyutlu daha sade ortam1 tercih ediyor olmas1 yani bir nevi platform oyun deneyimi geçerli ama sahnelerde yeri geldiinde Z ekseninde dönü_ler gerçekle_ebiliyor ama çou durumda yatay ve dikeydeki hareketlerle s1n1rl1y1z. Üç oyunu da Climax Studios ve Ubisoft Montreal geli_tiriyor. 2.5D tasar1m d1_1nda sanki boya f1rças1ndan ç1km1_ arka plan görüntüleri dikkat çekiyor. Merak ediyor olabilirsiniz, hemen söyleyelim; serideki üç oyunda da yeni protagonist ana karakterler bizlerle. China (Çin) sonras1nda India (Hindistan) ve Russia (Rusya) gelecek. Anla_1laca1 gibi her biri bu ülkelere yönelik ortamlar1 ve olaylar1 konu al1yor. Çini konu alan ilk bölümdeki kahramansa Shao Jun. 2011de sunulmu_ Assassins Creed: Embers adl1 20 dakikal1k k1sa animasyonda karakterle tan1_m1_t1k. Evet bu kez bayan karakter ba_rolde. 1505 doumlu Jun, hükümdar1n ölümünden sonra Assassin taraf1ndan kurtar1l1yor ve bu saflara geçiyor. Yeni hükümdar, Assassin dahil tüm kar_1tlara idam karar1 verince maceralar ba_l1yor. 0talyan hoca Ezio Auditore da Firenze taraf1ndan eitildikten sonra iki y1l aray1 takiben Çine geri dönen Junun mücadelesi ba_l1yor. Önce Wang Yangming desteiyle Mool ata1 engelleniyor, sonra bu hocan1n ölümünden sonra Çindeki ekip tekrar ayaa kald1r1l1yor ve ba_1na Jun geçiyor. Assassins Creed Chronicles: China ise 1526 y1l1nda yani Ming Hanedanl11n1n sallant1l1 döneminde geçiyor. Göreviniz Çine geri dönen ve intikam almay1 hedefleyen Junu kontrol etmek ve görevleri tamamlamak. teknoloji haberleri Platform tarz1 oyunda ana kriter öncelikli olarak gizlenmek, nöbetçilere yakalanmadan askerleri birer birer temizleyip ilerlemek. Bu nöbetçilerin görü_ alanlar1n1 temsil eden grafiksel sunumlar sayesinde nereye saklanman1z gerektiini, ne zaman nereye hareket edebileceinizi kestirebiliyorsunuz. Elinizdeki çatapat gibi araçlar1 ve 1sl11n1z1 kullanarak gürültü ç1kar1p onlar1n dikkatini ba_ka yöne çekebilirsiniz. Oyun pek kolay deil ve yeterince h1zl1 olmazsan1z belirli k1s1mlar1 çok kez tekrarlaman1z gerekebilir. 0_in kötüsü otomatik kaydetme sistemi bazen çok geride kalabiliyor ve tekrarlanacak k1s1m uzayabiliyor. Oyunda ilerledikçe h1z1n1z ve hünerleriniz artacak. Çin yani uzakdou yap1s1ndan ötürü Junun dövü_ s1ras1nda uzakdou sporlar1n1 uygulamas1 _a_1rt1c1 olmasa gerek. Toplam 12 seviye var ve hikayeyi tamamlamak yakla_1k 5-6 saat sürüyor yani k1sa bir oyun. Ana serideki aç1k dünya aksine görevlerle s1n1rl1s1n1z ve yan görevler yok denecek kadar az. Kafa yoran bulmacalar yok. Elbette bu tür 2D oyunlarda karakteri istenen yere ko_turmak, hedeflere atlamak daha kolay. Baz1 yerlerde halat1n1za tutunup arkadaki dier k1s1mlara atl1yorsunuz ve bu sayede derinlik hissi veriliyor. Ritminizi bulduktan sonra elenceli vakit geçireceinizi söyleyebiliriz. Grafik tasar1m1 ve kendine has görseller beeni kazan1yor. Müzik taraf1ndan uzakdou esintileri oyuncuyu ayr1 bir moda sokuyor. Ancak dier yandan hikayenin çarp1c1 ve _a_1rt1c1 bir yan1 olmad11 için sizi sürüklemiyor. Oyun boyunca karakterle ilgili önemli bilgiler edinmiyoruz ve sadece engelleri a_maya odaklan1yoruz.

Report this post to a moderator

New Post 06-17-2015 03:02 AM
Click Here to See the Profile for sabunkopugu Click here to Send sabunkopugu a Private Message Find more posts by sabunkopugu Add sabunkopugu to your buddy list Edit/Delete Message Reply w/Quote
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
Go Back Pages (1): [1]

Show Printable Version  |   Email this Page  |   Subscribe to this Thread


   
 Recently Logged In Members  
Stripedss, from Hampton, GA. RampagesZ, from Mobile, AL. hiace11, from , AL. chuyler1, from , MA. Rol886, from Rockaway Beach, NY. 2rgrbn, from Long Beach, CA. tjsaudio, from anytown, MI. lessismorespl, from da' Nasty, MI. neosan, from vancouver, WA. danthesk8er, from , AL. chosmo, from Austin, TX. punkroc719, from Winchester, VA. pksimon28, from Plainfield, IL. OnYrMrk, from Oklahoma City, OK. IBBumpin, from Columbus, NE. gmc2002ss, from Baton Rouge, LA. Raglandc, from Grand Rapids, MI. Altbs, from Ligonier, IN. jaboran, from swanton, OH. Dayton605, from Dayton, TX.
see more member photos  post your members photo

 

 

 previous page Back Email this page to a Friend 
Home  |  Contact Us  |  About Us  |  Advertise  |  Join!  |  Log-In
 
Copyright © 2006 Online ConneXions Inc.
Web Designed & Hosting