Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource for radio,speakers, MP3, amps, subwoofers, box enclosures, IASCA,DB Drag Racing, USACi and MECA events Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource  Welcome to CarStereo.com the Internet Guide to Car Audio Car Stereo is the #1 Car Audio Online ResourceMY ACCOUNT   
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
OnlineCarStereo.com
The best and biggest selection of mobile audio/stereo, multimedia/navigation and accessories at the lowest prices! Kenwood, Pioneer, Rockford Fosgate, JVC, Sony, Clarion, Jensen, Infinity, Kicker and more...
Car Audio Black Friday Sales!
Message Forums Car Stereo Message Forums > Head Units > Supplements for Athletes
Go Back Pages (1): [1]
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
sabunkopugu
Member

 Supplements for Athletes

Sporcu beslenmesinde: Atletler ve dier sporcular1n protein ihtiyac1 dier sporculardan fazlad1r. Antrenman s1ras1ndaki ve sonras1ndaki protein ihtiyac1n1 kar_1lamak, kas olu_umunu h1zland1rmak , ba1_1kl1k sistemini güçlendirmek için kullan1lmal1d1r. Anabolizma(Kas geli_imi): Protein takviyesi, vücudun anabolik halde olmas1n1 salar. Anabolizma, kas geli_imi demektir. Bunu tersi katabolizmad1r ve kas y1k1m1n1 ifade eder. Büyüme hormonu salg1lanmas1: Sal1k için düzgün bir hormon seviyesi çok önemlidir. Yeterli miktarda protein al1m1 vücudun büyüme hormonu için gerekli yap1 ta_lar1n1 almas1n1 salar. Büyüme hormonu eksiklii, metabolizmay1 yava_lat1r, kas kayb1na ve çe_itli rahats1zl1klar1n olu_mas1na neden olabilir. Metabolizma: Daha önce de söylediimiz gibi vücut, proteini sindirmek için daha fazla enerjiye gereksinim duyar, dolay1s1yla metabolizmay1 h1zland1r1r. Protein al1m1 olmas1 gerekenden az olduunda vücudun metabolizmay1 harekete geçirerek ya depolar1n1 enerjiye çevirmesi zorla_1r. 0nsülin: Protein, kandaki insülin seviyesine yard1mc1 olur ki bu düzgün enerji döngüsü için önemli bir faktördür. Protein Tozu Kullan1m1n Zarar1 Var m1d1r? Kaliteli ürün kullan1ld11nda (%90 ve üzeri proteinden olu_an) dorudan bir zarar verdii görülmemi_tir. T1p kay1tlar1nda protein tozuyla alakal1 kay1tl1 vaka bulunmamaktad1r. %28'e kadar protein içeren protein tozlar1 piyasada sat1lmaktad1r. Bu tozlar1n içinde çok miktarda yada bulunduundan zararl1 olan protein tozlar1 bunlard1r. Yani alaca1n1z protein tozunun içeriine iyi bakmal1 ve öyle kullanmal1s1n1z. Vücut besinlerin nas1l geldiine bakmaz. Yani proteini toz ya da normal g1dalardan ald11n1za bakm1yor vücudumuz. Ald11 besinin yap1ta_lar1na bak1yor. Dei_en tek _ey sindirim süresi oluyor. Bunun d1_1nda herhangi bir farkl1l1k görülmemektedir. Beyaz veya k1rm1z1 et tüketerek almaya çal1_t11n1z proteinleri toz olarak almakta herhangi bir zarar yoktur. Protein Tozlar1n1n Zararlar1 Var M1? Evet var. Ama nas1l? Protein tozlar1n1n kullan1m1nda dikkat edilecek en önemli unsur "doz" olarak geçmektedir. Yani günlük ihtiyac1n1zdan fazlas1n1 ald11n1z takdirde protein tozlar1 zararl1d1r. Çou insan almas1 gereken proteinin 2 kat fazlas1n1 doal yollardan günlük hayatta al1r. Vücut bunu zorlansa da tolere edebiliyor. Bunun üzerine bir de protein tozu al1nd11nda i_te o zaman s1k1nt1 ba_l1yor. Fazla protein nedeniyle vücutta kemik erimesi ve kalsiyum kayb1(proteinler kan1n pH deerlerini ciddi anlamda etkiliyorlar. Vücut bunu dengelemek için sodyum ve kalsiyum dengelerini dei_tiriyor. Bu da, kalsiyum kayb1n1n ana nedeni.) ba_ gösteriyor. Fakat dozu düzgün ayarlarsan1z herhangi bir zarar göstermeyecektir. Hatta gündelik hayatta spor yapan biri iseniz hiç bir zarar1n1 görmezsiniz. 2003 senesinde Journal of Applied Physiology dergisinde yay1nlanan bir ara_t1rmada, 387 deniz subay1 iki gruba ayr1larak protein tozu kullan1m1yla test edilmi_tir. 54 günlük ara_t1rmada, weider kullanan grubun savunma sisteminin daha güçlü, hastalanma oranlar1n1n %33 daha az, kas ar1lar1n1n daha seyrek, kas-eklem rahats1zl1klar1 nedeniyle doktora gitme oranlar1n1n %28 daha az olduu tespit edilmi_tir. Protein Tozunun dozu ne olmal1? Protein tozu nas1l kullan1lmal1? Protein tozu zararl1 m1 diye sormu_tuk. Cevap olarak kullan1ma bal1 sonucu ortaya ç1km1_t1. Peki nas1l kullanaca1m diye dü_ünüyorsunuz. Önemli nokta protein tozunun tüketildii zamand1r. Spor s1ras1nda deil spordan sonra 8-12 dakika içinde protein tozu kullan1lmal1d1r. Protein tozunun dozu ise vücut a1rl11 kilo kontrol ba_1na 1.2 gram kullan1m1 idealdir. Burdan hareketle; Profesyonel sporcu iseniz ve yeteri kadar protein alam1yorsan1z protein tozu kullanmal1s1n1z.Burda dikkat edilecek nokta ald11n1z protein tozu miktar1d1r.

Report this post to a moderator

New Post 03-03-2016 03:08 AM
Click Here to See the Profile for sabunkopugu Click here to Send sabunkopugu a Private Message Find more posts by sabunkopugu Add sabunkopugu to your buddy list Edit/Delete Message Reply w/Quote
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
Go Back Pages (1): [1]

Show Printable Version  |   Email this Page  |   Subscribe to this Thread


   
 Recently Logged In Members  
Stripedss, from Hampton, GA. RampagesZ, from Mobile, AL. hiace11, from , AL. chuyler1, from , MA. Rol886, from Rockaway Beach, NY. 2rgrbn, from Long Beach, CA. tjsaudio, from anytown, MI. lessismorespl, from da' Nasty, MI. neosan, from vancouver, WA. danthesk8er, from , AL. chosmo, from Austin, TX. punkroc719, from Winchester, VA. pksimon28, from Plainfield, IL. OnYrMrk, from Oklahoma City, OK. IBBumpin, from Columbus, NE. gmc2002ss, from Baton Rouge, LA. Raglandc, from Grand Rapids, MI. Altbs, from Ligonier, IN. jaboran, from swanton, OH. Dayton605, from Dayton, TX.
see more member photos  post your members photo

 

 

 previous page Back Email this page to a Friend 
Home  |  Contact Us  |  About Us  |  Advertise  |  Join!  |  Log-In
 
Copyright © 2006 Online ConneXions Inc.
Web Designed & Hosting