Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource for radio,speakers, MP3, amps, subwoofers, box enclosures, IASCA,DB Drag Racing, USACi and MECA events Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource  Welcome to CarStereo.com the Internet Guide to Car Audio Car Stereo is the #1 Car Audio Online ResourceMY ACCOUNT   
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
SonicElectronix.com - 1-877-BUY-SONIC
Up to $30.00 in FREE custom install kits on select car stereos. Largest selection online, great prices, Daily Deals and FREE shipping on most products. We are an authorized dealer for Infinity, JBL, JVC, Kicker, MTX, Vibe, RE Audio and others.
Car Audio Black Friday Sales!
Message Forums Car Stereo Message Forums > General Discussion > Türkiye 0ran Karayolu Ticareti
Go Back Pages (1): [1]
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
sabunkopugu
Member

 Türkiye 0ran Karayolu Ticareti

Dünyada k1talar1, ülkeleri ve kentleri en ekonomik, h1zl1 ve kesintisiz biçimde birbirine balama çal1_malar1nda karayolunun önemi büyüktür. Türkiye'nin AB, Kafkasya ve Ortadou ticaretinde karayolu ta_1mac1l11 ön plandad1r. Türkiye'nin dünyada artan ta_1ma talebi ve ta_1t say1s1na paralel olarak uluslararasi tir tasimaciligi faaliyetlerini küresel boyutta planlamas1 ve küresel ula_t1rma koridorlar1 ile entegrasyonunu salamas1 gerekmektedir. Ülkemizin karayolu altyap1s1 dier ta_1mac1l1k türlerine göre daha fazla geli_mi_tir. Türkiye'de yurtiçi yük ve yolcu ta_1mac1l11n1n büyük bir k1sm1 karayollar1nda yap1lmaktad1r. Gerek iç ve d1_ ticaret, gerekse transit ticaretteki geli_im ve projeksiyonlar, ülkemizde karayollar1n1n kapasite ve kalite aç1s1ndan daha da geli_tirmesini gerektirmektedir. Ortadou'nun iki ülkesi tarih boyunca hem ticaret, hem siyaset hem de ekonomik olarak bulunduu corafyada dier kom_ular1ndan çok ayr1 bir konumda. Bu iki ülkeden biri Türkiye, dieri ise 0ran. Fiziki s1n1rlar1 dei_meden çok uzun y1llard1r kom_uluk ili_kileri sürdüren iki ülke, her ne kadar gündeme siyasi meselelerle gelse de, ekonomik ili_kilerini s1cak tutup ortak i_birlikleri imza atmaya devem etmekte. Bunun en son örneklerinden biri geçtiimiz günlerde, Kap1köy S1n1r Kap1s1'n1n transit ticaret i_lemlerine aç1lmas1 yönünde imzalanan protkol. Bu sayede iki ülke serbest ticarete doru gidecek ve Türkiye iran nakliye alan1nda geli_me katedecek. 0li_kilerin ticari anlamda younla_t11 ve Türkiye'nin de doal gaz ihtiyac1n1n önemli bir k1sm1n1 0ran'dan ald11 dü_ünülürse, bu kom_u ülke ile i_ yapmak, önemli seçeneklerden biri halinde. Dier taraftan, 0ran nüfusunun önemli bir bölümü Türkiye'ye büyük bir sempatiyle bakmakta ve Türk ürünlerinin 0ran pazar1nda marka imaj1na sahip olduu bilinen bir gerçek. Bu imaj, sat1_ sonras1 hizmetlerin kalitesi ile de ili_kili. Türk üniversitelerinden mezun olan çok say1da 0ranl1 meslek sahibi ve i_ adam1 da ili_kilerin geli_tirilmesi aç1s1ndan büyük bir potansiyel te_kil etmekte. 0ran'a seyahat edecek Türk vatanda_lar1ndan; Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport hamillerinin vizeden muaf olmas1 da büyük kolayl1k sal1yor.

Report this post to a moderator

New Post 03-03-2016 03:54 AM
Click Here to See the Profile for sabunkopugu Click here to Send sabunkopugu a Private Message Find more posts by sabunkopugu Add sabunkopugu to your buddy list Edit/Delete Message Reply w/Quote
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
Go Back Pages (1): [1]

Show Printable Version  |   Email this Page  |   Subscribe to this Thread


   
 Recently Logged In Members  
Stripedss, from Hampton, GA. RampagesZ, from Mobile, AL. hiace11, from , AL. chuyler1, from , MA. Rol886, from Rockaway Beach, NY. 2rgrbn, from Long Beach, CA. tjsaudio, from anytown, MI. lessismorespl, from da' Nasty, MI. neosan, from vancouver, WA. danthesk8er, from , AL. chosmo, from Austin, TX. punkroc719, from Winchester, VA. pksimon28, from Plainfield, IL. OnYrMrk, from Oklahoma City, OK. IBBumpin, from Columbus, NE. gmc2002ss, from Baton Rouge, LA. Raglandc, from Grand Rapids, MI. Altbs, from Ligonier, IN. jaboran, from swanton, OH. Dayton605, from Dayton, TX.
see more member photos  post your members photo

 

 

 previous page Back Email this page to a Friend 
Home  |  Contact Us  |  About Us  |  Advertise  |  Join!  |  Log-In
 
Copyright © 2006 Online ConneXions Inc.
Web Designed & Hosting