Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource for radio,speakers, MP3, amps, subwoofers, box enclosures, IASCA,DB Drag Racing, USACi and MECA events Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource  Welcome to CarStereo.com the Internet Guide to Car Audio Car Stereo is the #1 Car Audio Online ResourceMY ACCOUNT   
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
SonicElectronix.com - 1-877-BUY-SONIC
Up to $30.00 in FREE custom install kits on select car stereos. Largest selection online, great prices, Daily Deals and FREE shipping on most products. We are an authorized dealer for Infinity, JBL, JVC, Kicker, MTX, Vibe, RE Audio and others.
Car Audio Black Friday Sales!
Message Forums Car Stereo Message Forums > CarStereo.com Lobby > Unutulmaz Video Oyunlar
Go Back Pages (1): [1]
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
sabunkopugu
Member

 Unutulmaz Video Oyunlar

The Secret of Monkey Island LucasFilm imzas1n1 ta_1yan The Secret of Monkey Island, firman1n ünlü SCUMM motorunu kullanan ba_ar1l1 bir adventure. Yap1mc1lar1 Ron Gilbert, Tim Schafer ve Dave Grossman'a da büyük ün kazand1ran oyun, özellikle son derece zekice haz1rlanm1_ esprileri ve heyecanl1 öyküsü sayesinde büyük beeni toplam1_t1. Korsan olmaya hevesli Guybrush Threepwood'un bu hikâyesi pek çok ki_iye göre gelmi_ geçmi_ en oyun kabul edilir. Lemmings Lemmings; bilgisayar oyunlar1n1n ciddi bir ba1ml1l1k yaratabileceinin ilk ve en güçlü kan1tlar1ndan biri. Bir yandan son derece basit, dier yandan son derece dikkat gerektiren bu oyun kesinlikle gelmi_ geçmi_ en iyi oyunlardan biri. Amaç; Lemming'leri ekrandaki bir noktadan dierine ula_t1rmak. Sorunsa bunu yaparken sadece s1n1rl1 kaynaklara sahip olman1z. Star Wars: Tie-Fighter Yine bir LucasArts oyunu ama bu kez türü biraz daha farkl1. Bu kez her _ey uzayda geçiyor, bir Tie-Fighter'1n içinde. GörevinizLuke Skywalker'1n da destekledii isyanc1lar1n 0mparatorluk için bir tehdit olu_turmas1n1 engellemek. Arkas1na StarWars'un büyük gi_e ba_ar1s1n1 da alan Tie-Fighter, 1994 y1l1nda aç1k ara en iyi oyun oldu. Duke Nukem 3D 3D Realms'1n geli_tirdii ve Apogee Software'in da1t1m1n1 üstlendii Duke Nukem 3D, daha önce iki kez oyuncular1n kar_1na ç1km1_ olan Duke Nukem'in yeni maceralar1n1 konu alan bir FPS oyunuydu. Duke'ün kendine has tarz1 ve geni_ silah seçenekleri sayesinde k1sa sürede oyuncular1n gönlünde taht kurmaya ba_aran Duke Nukem 3D bugün bile taht1ndan pek de uzak deil. GTA serisi Etraf1n1zda Grand Theft Auto'dan bahseden birileri varsa, eminiz ki a1zlar1ndan sadece övgü dolu sözler dökülüyordur. 0nternette ilginç videolar diyince akla gelen oyunlardan GTA. Otomobil h1rs1zl11ndan mafya babal11na giden suç kariyerini anlatan oyun önce izometrik görünümlü 2 boyutlu bir oyun olarak ortaya ç1kt1 ancak ard1ndan 3 boyutlu ve gerçee uygun modellenmi_, ya_ayan _ehirlerin içinde geçen bir oyuna dönü_tü. Pe_inden de milyonlarca oyuncuyu sürükledi. Populous 1989 y1l1nda geli_tirilen Populous, yap1mc1s1 Bullfrog'un en iyi oyunlar1ndan biri olarak kabul edilir. Piyasaya ç1kt1ktan sonra say1s1z ödül kazanan oyunun ba_ar1s1n1n ard1ndan Populous II ve Populous: The Begining adl1 devam oyunlar1 da ç1kt1. Türünün ilk örneklerinden biri olan oyunda oyuncular tanr1sal güce sahip bir karakteri canland1r1yor ve kendi halk1na güven, dü_man haklara korku salmak için ura_1yor. StarCraft StarCraft, yap1mc1s1 Blizzard'1n gurur kaynaklar1ndan biri. Bugün bile hala en çok oynanan oyunlardan biri olma özelliine sahip StarCraft, muhte_en çok oyuncu destei ile çok büyük ba_ar1 elde etti. Dünya çap1nda 10 milyondan fazla satan oyun daha sonra ç1kan Brood Wars eklenti paketi ile daha da güçlendi. 2010 y1l1nda oyunun yeni versiyonu StarCraft II ç1kt1 ve o da h1zla bir fenomene dönü_tü. The Sims Maxi ve Electronic Arts i_birlii ile piyasaya ç1kart1lan The Sims, bir ya_am simülasyon oyunu. Geli_tiricileri aras1nda SimCity'nin de fikir babas1 olan Will Wright'1n yer al1yor olmas1, The Sims'in ne kadar orijinal bir oyun olaca1n1 asl1nda daha piyasaya ç1kmadan gösteriyordu. Daha sonra piyasaya ç1kan The Sims 2 ve tüm eklenti paketleri ile birlikte toplamda 100 milyon adetten fazla satarak ba_ar1s1n1 ticari olarak da kan1tlamay1 ba_ard1. Sims serisi bugün tüm h1z1yla devam ediyor. Call of Duty 2003 y1l1nda Infinity Ward piyasaya Call of Duty'yi sürdüünde belki de çou ki_i taktiksel FPS türünde bu kadar yenilik getirecek bir oyun beklemiyordu. ^u anda ghost gamer gibi me_hur gamerlar1n da en sevdii oyunlardand1r. Belki oyunun öyküsü _imdiye kadar gördüümüz en iyi veya orijinal öykü deil ama oyunun bölümleri o kadar ustal1kla tasarlanm1_ ki Call of Duty süresince bir saniye bile s1k1lma _ans1n1z olmuyor. Call of Duty serisi _u an yeni oyunlarla devam ediyor ve art1k online olarak da oynanabiliyor. King's Quest IV: The Perils of Rosella 1988 y1l1 özellikle adventure türü oyunlarda grafiklerin dikkat çekmeye ba_lad11 y1l oldu. Sierra'n1n imzas1n1 ta_1yan King's Quest IV, bizce sadece serinin en iyi oyunu olmakla kalm1yor, y1l1n da en iyi ödülünü al1yor. Oyunun gerçek zamanl1 olmas1 ve 24 saatlik bir zaman dilimini kapsamas1 en ilgi çekici özelliklerinden biriydi. Half-Life 2: Episode One 0lk oyun 1998 y1l1nda ç1km1_t1. Eer StraCraft ile ayn1 y1l piyasaya ç1kma talihsizliine sahip olmasayd1 belki de Half-Life y1l1n oyunu olabilirdi. 0kinci Half Life ifse 2004 y1l1nda yine en iyi oyunlardan biriydi. Fakat Valve'nin bu efsanevi oyunu ancak 2006'da ç1kan Half Life 2: Episode One ile y1l1n en iyi oyunu olabildi. Episode One'dan k1sa sonra ç1kan Episode Two'nun özellii ise Team Fortress adl1 çok oyuncu destei sunan eklentiye sahip olmas1yd1.

Report this post to a moderator

New Post 03-17-2016 06:01 AM
Click Here to See the Profile for sabunkopugu Click here to Send sabunkopugu a Private Message Find more posts by sabunkopugu Add sabunkopugu to your buddy list Edit/Delete Message Reply w/Quote
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
Go Back Pages (1): [1]

Show Printable Version  |   Email this Page  |   Subscribe to this Thread


   
 Recently Logged In Members  
RampagesZ, from Mobile, AL. 2rgrbn, from Long Beach, CA. torawi01, from Corpus Christi, TX. neosan, from vancouver, WA. Stripedss, from Hampton, GA. hiace11, from , AL. chuyler1, from , MA. Rol886, from Rockaway Beach, NY. tjsaudio, from anytown, MI. lessismorespl, from da' Nasty, MI. danthesk8er, from , AL. chosmo, from Austin, TX. punkroc719, from Winchester, VA. pksimon28, from Plainfield, IL. OnYrMrk, from Oklahoma City, OK. IBBumpin, from Columbus, NE. gmc2002ss, from Baton Rouge, LA. Raglandc, from Grand Rapids, MI. Altbs, from Ligonier, IN. jaboran, from swanton, OH.
see more member photos  post your members photo

 

 

 previous page Back Email this page to a Friend 
Home  |  Contact Us  |  About Us  |  Advertise  |  Join!  |  Log-In
 
Copyright © 2006 Online ConneXions Inc.
Web Designed & Hosting