Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource for radio,speakers, MP3, amps, subwoofers, box enclosures, IASCA,DB Drag Racing, USACi and MECA events Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource  Welcome to CarStereo.com the Internet Guide to Car Audio Car Stereo is the #1 Car Audio Online ResourceMY ACCOUNT   
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
OnlineCarStereo.com
The best and biggest selection of mobile audio/stereo, multimedia/navigation and accessories at the lowest prices! Kenwood, Pioneer, Rockford Fosgate, JVC, Sony, Clarion, Jensen, Infinity, Kicker and more...
Car Audio Black Friday Sales!
Message Forums Car Stereo Message Forums > Installation Help > Supplement Kullan1m1
Go Back Pages (1): [1]
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
sabunkopugu
Member

 Supplement Kullan1m1

Günümüz spor endüstrisinde supplement seçenekleri neredeyse s1n1rs1z çe_itlidir. Oysa ki bizim bütçemiz maalesef ki s1n1rs1z deildir. Her bir sporcu ay1rd11 bütçesine göre supplement planlamas1 yapmal1 ve neyi ne için kulland11na dikkat ederek sat1n alma yapmal1d1r ki, supplementlerden al1nacak verim arts1n. Her ne kadar ülkemizde supplementler hakk1nda bilgisi olmayan ki_iler dahi kötü yorumlar yapsalar da dünyada ve özellikle Amerika k1tas1nda supplement sektörü çok geli_mi_tir ve kullan1m1 çok yayg1nd1r. Biz ise maalesef birçok nedenden ötürü ekonomik _artlar1n daha zor olduu bir ülkede s1n1rl1 imkanlarla bütçemizden supplement sat1n al1p onlardan bizi ileriye, hedeflerimize ta_1malar1n1 bekleriz. Supplementler doru bir strateji yap1larak seviyeye ve hedeflere göre tüketildiinde sadece sportif amaçlara deil, hayat kalitemize bile olumlu etkiler yapabilirler. Öncelikle elimizdeki bütçeyi ve buna kar_1l1k bizim hedefimizi belirlememiz gerekir. Diyelim ki sadece kas geli_imi isteyen zay1f bir ki_iyiz. Bütçemize göre öncelikle almam1z gereken ürünlerden biri protein tozu (whey) dir. Çünkü wheyler ve cla antrenman sonras1 kas geli_imini tetikleyen temel supplement seçeneidir. Eer whey ile ba_lamak istemiyorsak veya bütçemiz whey e yetmiyorsa Bcaa da uygun bir seçenektir. Bcaalar1 kabaca wheylerin özü olarak nitelendirebiliriz. Whey içersinde birçok amino asit bulunur. Bcaa lar ise bunlar1n en elzem olanlar1n1 içerir ve antrenman s1ras1 ve sonras1nda kas y1k1m1n1 engellemeye çal1_arak yeni kas olu_umunu destekler. Diyelim ki yakla_1k 200 TL lik bir bütçemiz var. Bu bütçeyi sadece whey den yana kullanabileceimiz gibi, asl1nda bcaa+glutamin den yana kullanmak da faydal1 olabilir. Çünkü her ne kadar whey içersinde bcaa bulunsa da glutamin serbest formda olarak ayr1ca al1nmal1d1r. Çünkü wheyler içindeki glutamik asitlerin çok az bir k1sm1 vücut taraf1ndan kullan1l1r. Oysaki serbest formda glutamin ald11m1zda bu antrenman sonras1 toparlanma sürecimize olumlu yans1yacakt1r. Piyasada sat1lan glutamin ürünleri serbest form glutamindir ve i_inizi görecektir. Hatta bu kombinasyona bütçenizi biraz daha zorlayarak 300 graml1k bir kreatin de eklemeniz fayda gösterecektir. Whey+kreatin veya bcaa+glutamin+kreatin en kuvvetli temel kombinasyonlardand1r. Bütçemiz biraz daha yukar1lara ç1kabiliyorsa veya bunlar1n d1_1nda bir supplement istiyorsan1z Türkiyede as1nda çok overrated (olmas1 gerekenden az deerli görülmü_) olan kaliteli bir multivitamin kullanman1z1 öneririm. Multivitaminlerin birçok faydas1n1 göreceksiniz. Her ne kadar sporcu beslenmesi normal birine göre daha fazla vitamin ve mineral almam1z1 salasa da kaliteli ve full içerikli bir multi, bize besinlerden alamayaca1m1z baz1 eser mineraller ve elementleri içerir. Daha önceki yaz1lar1m1zda da deindiimiz gibi vücut geli_tirme yapan sporcular için antioksidan destei çok önemlidir. Bilhassa likopen, alfa lipoik asit, koenzim q10 gibi destek ürünleri içerebilen multivitaminler kullanmak fayda gösterecektir. Ayr1ca birçok kaliteli multi yediimiz besinleri sindirmemize yard1mc1 olan sindirim enzimlerini de içerir. Bunlar protein, ya ve karbonhidratlar1n parçalan1p vücudumuzda daha iyi kullan1lmas1n1 salar. Bütün bu sayd11m1z detaylar d1_1nda multivitaminler; günlük enerji kapasitemizi artt1rmaya, ruh halimizi düzenlemeye, protein sentezine, ba1_1kl1k sistemi desteine gibi birçok fayda gösterirler. Bu nedenle y1lda birkaç defa ve özellikle k1_ aylar1nda kaliteli multilerle kombinasyonlar1n1z1 desteklemenizi öneririm. Eer besin tüketimi konusunda zorluk çeken biriyseniz öncelikle kaliteli bir cla ( kilo kontrol ) da alabilirsiniz. Protein içerii yerinde olan, hatta kreatin de içeren gainerler piyasada mevcuttur. Bunlar içeriklerinde kaliteli karbonhidratlarla geli_iminize katk1da bulunacakt1r. Bütçenize ve gainer 1n içeriine göre gainer+glutamin+kreatin+bcaa gibi seçenekleri kullanabilirsiniz. Ayr1ca hedefiniz ne olursa olsun bal1k ya1 tüketimi herkes için çok önemlidir. Haftada en az 2 öünde bal1k tüketmenizi öneririm. Bununla birlikte bal1k ya1 kapsülleri de hem yas1z kas kütlesini korumak ve artt1rmak için, hem de mevcut vücut yalar1ndan kurtulmak için önem ta_1r. Ayr1ca omaga-3 bal1k yalar1 kardiyovasküler sal11n1za da destek olacakt1r. Ayr1ca yine ülkemizde çok az sporcunun kulland11 D vitamini takviyesi çok önemlidir. Dünyaca ünlü muscular development vücut geli_tirme dergisinde yap1lan aç1klamaya göre, d vitamininin kas büyümesini ve protein sentezini kontrol eden güçlü bir anabolik prohormon (öncül hormon) görevi üstlendii ortaya ç1km1_t1r. Ayr1ca dergi, d vitamininin insülin, igf-1 ve testosteron gibi baz1 anahtar anabolik hormonlarla da ili_kisi olduunu belirtmi_tir. Özellikle k1_ aylar1nda D vitamini takviyesi almak düzenli spcor yapan ve kas geli_imini hedefleyen ki_iler için uygun maliyetli bir takviye olabilir. Bu gibi bütçemizi sarsmayacak ama etkisi büyük olabilecek supplement ve g1da takviyelerini, vitaminleri es geçmeden kombinasyonumuza eklemek olumlu sonuçlar dourabilir. Eer hedefimiz ya yakmak ise öncelikle kaliteli bir ya yak1c1 almam1z mant1kl1 olabilir. Bu biraz da ki_inin bütçesine ve hedeflerine bal1d1r. l carnitine türevi bir ya yak1c1 veya termojenik bir ya yak1c1 kullan1labilir. Bütçeye göre ikisi birlikte de kombine edilebilir. Ya yak1m1 sürecinde kas kayb1n1 minimize etmek için bütçeye göre bcaa+glutamin de eklenebilir. Her ne kadar arjinin vücutta su tuttuundan dolay1 bulk dönemi besin takviyesi olarak dü_ünülse de, kreatin en güçlü kas koruyuculardan biridir. Bir ara_t1rmaya göre kolu bir ay boyunca alç1da kalan ki_ilere düzenli kreatin takviyesi yap1ld11nda bu süreçte alç1da olan kolda çok az miktarda kas kayb1 olduu veya hiç olmad11 ortaya ç1km1_t1r. Kreatin hedefimiz ne olursa olsun dönem dönem kullanabileceimiz, etkileri kuvvetli olan bir besin takviyesidir. Ayr1ca her sporcu için önemli olmakla birlikte c vitamini ya yak1m metabolizmas1nda önemli bir rol üstlenir. Enerji verici özelliiyle de pre workout (antrenman öncesi) ürünlere de eklenen c vitamini, diyet ve definasyon dönemlerinde mutlaka denenmesini tavsiye edebileceim dü_ük maliyetli bir seçenektir.

Report this post to a moderator

New Post 03-17-2016 08:38 AM
Click Here to See the Profile for sabunkopugu Click here to Send sabunkopugu a Private Message Find more posts by sabunkopugu Add sabunkopugu to your buddy list Edit/Delete Message Reply w/Quote
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
Go Back Pages (1): [1]

Show Printable Version  |   Email this Page  |   Subscribe to this Thread


   
 Recently Logged In Members  
RampagesZ, from Mobile, AL. 2rgrbn, from Long Beach, CA. torawi01, from Corpus Christi, TX. neosan, from vancouver, WA. Stripedss, from Hampton, GA. hiace11, from , AL. chuyler1, from , MA. Rol886, from Rockaway Beach, NY. tjsaudio, from anytown, MI. lessismorespl, from da' Nasty, MI. danthesk8er, from , AL. chosmo, from Austin, TX. punkroc719, from Winchester, VA. pksimon28, from Plainfield, IL. OnYrMrk, from Oklahoma City, OK. IBBumpin, from Columbus, NE. gmc2002ss, from Baton Rouge, LA. Raglandc, from Grand Rapids, MI. Altbs, from Ligonier, IN. jaboran, from swanton, OH.
see more member photos  post your members photo

 

 

 previous page Back Email this page to a Friend 
Home  |  Contact Us  |  About Us  |  Advertise  |  Join!  |  Log-In
 
Copyright © 2006 Online ConneXions Inc.
Web Designed & Hosting