Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource for radio,speakers, MP3, amps, subwoofers, box enclosures, IASCA,DB Drag Racing, USACi and MECA events Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource  Welcome to CarStereo.com the Internet Guide to Car Audio Car Stereo is the #1 Car Audio Online ResourceMY ACCOUNT   
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
OnlineCarStereo.com
The best and biggest selection of mobile audio/stereo, multimedia/navigation and accessories at the lowest prices! Kenwood, Pioneer, Rockford Fosgate, JVC, Sony, Clarion, Jensen, Infinity, Kicker and more...
Car Audio Black Friday Sales!
Message Forums Car Stereo Message Forums > Amplifiers > PES 2016 0ncelemesi
Go Back Pages (1): [1]
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
sabunkopugu
Member

 PES 2016 0ncelemesi

FIFA ve PES aras1nda uzun y1llar süren çat1_ma san1r1m hemen hepiniz taraf1ndan biliniyor. Her y1l firmalar oyunlar1n1 piyasaya sürecekleri zaman birçoumuz Acaba bu y1l hangisi öne geçecek diye merak ediyoruz. 2003 y1l1na kadar çok iyi oyunlar ç1kartan ancak nedeni anla_1lmayan bir _ekilde 2010 y1l1na kadar hiçbir geli_im göstermeyen FIFA birçok ki_inin gözünde dü_meye ba_larken biranda 2000li y1llar1n ba_1nda ortaya PES ç1kt1 ve FIFAdan taht1 devrald1. Ancak PESte bu serüvenini 2010 y1l1na kadar devam ettirebildi. 2011 y1l1nda kendini tamamen yenileyen FIFA 2010 y1l1ndan sonra tamamen geriye dü_en PESten koltuu tekrar devralm1_ gibi görünüyor. Hem FIFA 16 hem de Pro Evolution Soccer Pes 2016 oyunlar1n1n tan1t1lmas1ndan sonrada gözler bu iki oyuna çevrilmi_ durumda. Biz de bu yaz1m1zda sizler için Pro Evolution 2016 oyununu ele alarak inceleyelim dedik. Bakal1m PES 2016 oyununda bizi neler bekliyor? Pro Evolution Soccer piyasaya ilk ç1kt11 zamanlarda birçok ki_inin gönlünde taht kurmay1 ba_arm1_ hatta FIFA tutkunlar1n1 bile kendisine hayran b1rakm1_t1. Ancak PESin son y1llarda ya_ad11 dü_ü_ ise ba_ta PES tutkunlar1 olmak üzere birçok ki_iyi üzmü_ gibi görünüyor. PES serisinin asl1nda en ba_1ndan beri birçok farkl1 sorunu bulunuyordu. Bu sorunlardan en çok bilineni lisans sorunlar1. Birçok ki_i lisans sorunlar1n1 asl1nda çok fazla dert etmiyor. Oyunipuçlar1 ekibi olarak bizde bunu onayl1yoruz. Ancak ne zaman dier sorunlarda teker teker ortaya ç1kmaya ba_lad1 i_te o zamandan itibaren lisans sorunu art1k bir problem olarak görülmeye ba_land1. Dier sorunlardan en çok bilindii ise genelde benzer ve eski oyuncu modellerinin kullan1lmas1. Belki eski PES oyuncular1 bu durumdan çok fazla _ikâyetçi olmayabilir. Ancak yeni yeni oyunlara a_ina olan ve futbol oyunlar1na yönelen oyun severler içinse bu durum oldukça belirleyici kriterlerden bir tanesi olacak. Bu da normal olarak PESin oyuncular aras1nda giderek deerini kaybetmesine neden oluyor. PESin son y1llarda ç1kartt11 oyun serileri hakk1ndaki dü_ünceler bu kadar olumsuzken Pro Evolution Soccer 2016 ç1kt1 ve herkesin gözü Acaba lisans al1nm1_ m1d1r? diye bu oyuna çevrildi. Ancak PES 2016 ilginç videolar serisinde de yine lisans olmayacak. Peki, oyundaki her _ey bu kadar kötümü? ^imdiye kadar PESin son y1llarda ya_ad11 gerilemeden bahsettik. Ancak PES, bu y1l ç1kartm1_ olduu oyun ile san1r1m geri vitesi b1rak1p ileriye doru gitmeyi dü_ünmeye karar vermi_. Çünkü oyunda köklü dei_iklikler var. Arka planda çok büyük dei_iklikler yap1lmas1na kar_1n bu dei_iklikleri hemen fark edemiyorsunuz. Bunun için oyunu defalarca oynaman1z gerekiyor. Özellikle fizik motoru üzerinde yap1lan dei_iklikleri oyunu tekrar tekrar oynad11n1z zaman fark edebiliyorsunuz. Fizik motoru bir oyunun kalbidir. Eer oyunda iyi bir fizik motoru yoksa o zaman oyun çok k1sa sürede popülerliini kaybeder. Söz konusu futbol gibi bir spor oyunu olduu zaman fizik motorunun önemi daha da artmaktad1r. PES 2015 oyununda olduu gibi yine Fox Engine tercih ediliyor. Ancak KONAM0 ekibi bu sefer kendini biraz daha geli_tirmeyi ba_arm1_. Çünkü ikili mücadelelerde art1k omuz omuza mücadele gerçekle_ebiliyor. Ayr1ca çarp1_ma anlar1ndaki ihtimallerde yine bir önceki oyuna göre büyük farkl1l1klar gösteriyor. Pro Evolution Soccer 2016 oyununda kullan1lan bu yeni denge motoru her oyuncuya farkl1 bir denge merkezi sal1yor. Bu sayede de her ikili mücadelenin sonucu birbirine göre çok farkl1 sonuçlanabiliyor. Ayr1ca bu denge merkezi _utlar üzerinde de oldukça etkili. Eer oyuncular1n üzerinde bask1 varsa ve rakip ile mücadele içerisindeyken dengesiz bir _ekilde _ut çekerlerse bu normal _utlardan daha da kötü olabiliyor. Yani bu durum oyunda en iyi _ut çeken futbolcular1ndan bir tanesi olan Cristiano Ronaldo ile dahi _ut çekmenin art1k o kadarda kolay olmayaca1 anlam1na geliyor. ^ut çekme özelliinde yap1lan bu dei_im sayesinde art1k öyle geli_igüzel _ut çekemiyorsunuz. Yeniliklerden bir dieri ise çal1mlarda. Özellikle PES 2015 oyununda görülen kombo çal1mlar art1k yok. Geçen y1l neredeyse durdurulmas1 imkâns1z olan bu çal1mlar1n yerine daha mant1kl1 çal1mlar getirilmi_. Art1k çal1m1 att1ktan sonra birde topu kontrol etmeniz gerekiyor. Hata çal1m atarken yönünüzü dei_tirecek olursan1z bu topu kaybetmenize bile neden olabiliyor. Ayr1ca çal1mlarda zamanlama son derece önemli. Hatta en basit olan çal1mlarda dahi zamanlamay1 tutturamaz ve ne yapaca1n1z1 bilemezseniz o zaman topu kaybedebiliyorsunuz. Tabi tüm bunlar çal1m atman1n çok zor olduu anlam1na gelmesin. Sadece gerekli mant11 yürüterek neler yapaca1n1za karar verdiinizde en doru çal1mlar1 atabiliyorsunuz. Yani k1saca bu yeni çal1m sistemi oyunu daha da zevkli hale getirmi_ diyebiliriz. Önceki oyunlarda genelde paslar1n istediimiz yöne gitmediinden _ikâyetçi olurduk. Pro Evolution Soccer 2016 oyununda ise paslar daha net ve keskin hale getirilmi_. Ayr1ca kalecilerin zamans1z ç1k1_1 ve topu olur olmad1k yerlerde kurtarmay1_lar1 san1r1m birçoumuzun en büyük sorunlar1ndan bira tanesiydi. Kaleciler içinde yap1lan yenilikler sayesinde art1k kalecilere tek görevlerinin topu kurtarmak olduu söylenmi_. Futbol oyununu oyun yapan ve zevk ald1ran önemli unsurlardan bir dieri de kamera aç1lar1d1r. Genel geçer kameras1 olarak bilinen kamera sahaya harita bir _ekilde yerle_tirilmi_ ve bu kameradan sahan1n tüm kontrolünü elinize alabiliyorsunuz. Ayr1ca dier kamera aç1lar1 da yine oyuna farkl1 bir zevk katmay1 ba_ar1yor. San1r1m oyunun kendini ne kadar geli_tirdiini bu kameralara dahi bakarak kolayca anlayabiliriz. K1sacas1 KONAMI uzun bir süredir durdurulamayan geri gidi_i ile liderlii FIFA serisine kapt1rm1_ gibi görünüyordu. Ancak ghost gamer gibi gamerlar1n daha sevecei Pro Evolution Soccer 2016 oyununun ç1kmas1 ile beraber san1r1m rekabet tekrar eski haline gelecek gibi duruyor.

Report this post to a moderator

New Post 03-28-2016 04:14 AM
Click Here to See the Profile for sabunkopugu Click here to Send sabunkopugu a Private Message Find more posts by sabunkopugu Add sabunkopugu to your buddy list Edit/Delete Message Reply w/Quote
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
Go Back Pages (1): [1]

Show Printable Version  |   Email this Page  |   Subscribe to this Thread


   
 Recently Logged In Members  
RampagesZ, from Mobile, AL. hiace11, from , AL. chuyler1, from , MA. Rol886, from Rockaway Beach, NY. 2rgrbn, from Long Beach, CA. tjsaudio, from anytown, MI. lessismorespl, from da' Nasty, MI. neosan, from vancouver, WA. danthesk8er, from , AL. chosmo, from Austin, TX. punkroc719, from Winchester, VA. pksimon28, from Plainfield, IL. OnYrMrk, from Oklahoma City, OK. IBBumpin, from Columbus, NE. gmc2002ss, from Baton Rouge, LA. Raglandc, from Grand Rapids, MI. Altbs, from Ligonier, IN. jaboran, from swanton, OH. Dayton605, from Dayton, TX. reagan1, from Rowlett, TX.
see more member photos  post your members photo

 

 

 previous page Back Email this page to a Friend 
Home  |  Contact Us  |  About Us  |  Advertise  |  Join!  |  Log-In
 
Copyright © 2006 Online ConneXions Inc.
Web Designed & Hosting