Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource for radio,speakers, MP3, amps, subwoofers, box enclosures, IASCA,DB Drag Racing, USACi and MECA events Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource  Welcome to CarStereo.com the Internet Guide to Car Audio Car Stereo is the #1 Car Audio Online ResourceMY ACCOUNT   
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
SonicElectronix.com - 1-877-BUY-SONIC
Up to $30.00 in FREE custom install kits on select car stereos. Largest selection online, great prices, Daily Deals and FREE shipping on most products. We are an authorized dealer for Infinity, JBL, JVC, Kicker, MTX, Vibe, RE Audio and others.
Car Audio Black Friday Sales!
Message Forums Car Stereo Message Forums > General Discussion > SEO Dan1_manl11 Hizmeti Hakk1nda Bilgiler
Go Back Pages (1): [1]
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
sabunkopugu
Member

 SEO Dan1_manl11 Hizmeti Hakk1nda Bilgiler

SEO Dan1_manl11 sitenizi arama motorlar1n1n gözdesi haline getirme çal1_malar1d1r. Bu ise çok önemli bir konu olmakta ve sizinle alakal1 konular hakk1nda bilgi sahibi olmak isteyen ki_iler sayesinde t1kland1kça sitenizin popülerlii artmakta ve sitenizin popülerlii artt1kça da t1klanma say1s1 artmaktad1r. Kurallar1na uygun bir _ekilde SEO haz1rlaman1z durumunda siteniz her zaman popüler ve tercih edilen bir site olacakt1r. Ancak SEO çal1_malar1n1 doru bir _ekilde yapmak için öncelikle sitenizi ön plana ç1karmaya çal1_t11n1z Google veya Yahoo gibi arama motorlar1n1n çal1_ma ve s1ralama prensiplerini doru bir _ekilde anlaman1z gerekmektedir. Bu sayede sitenizi bu arama motoru optimizasyonu konusunda en üst s1ralara ç1karmak için doru ad1mlar1 atabilirsiniz. Buna örnek olarak Facebook veya Google sitelerinden birine girmek istediinizde taray1c1n1za bu sitelerin ad1n1 yazarken, daha isim yazma i_ini bitirmeden sayfa sizi o sitelere yönlendirmektedir. Bunun gibi sizlerin de haz1rlam1_ olduu ve yapt11n1z i_i anlatan siteleriniz SEOya uygun bir _ekilde haz1rlanmal1d1r. Eer sitenizi Search engine optimization özelliklerine uygun olarak haz1rlamazsan1z, sitenizin sunmu_ olduu bilgileri de potansiyel mü_terilere ula_t1ramazs1n1z. Bu sebeple optimizasyon özelliklerine dikkat ederek site haz1rlamakta fayda vard1r. Sitelerin üstte olmas1n1 salayan bir dier faktör de o sitenin ne kadar ziyaretçiye sahip olduudur. Bu _ekilde hem sitenizin makalelerini yenileyerek ve hem de sitenizi ziyaret edenlerin say1s1n1 art1rarak ürün sat1_1 veya hizmet sunma noktas1nda öne geçebilirsiniz. Google ve Yahoo gibi arama motorlar1 bir siteyi üstte göstermek için, aranan kelimenin o sitede yay1nlanan tan1t1m yaz1lar1nda en çok hangi sitede geçtiine bakarak bir s1ralama gerçekle_tirir. Bu sebeple yaz1lar sitenizin ziyaret edilmesi aç1s1ndan oldukça önemlidir. Mesela eitim CDleri satan bir siteniz var ve mü_terilerinizden biri Google ye girdi ve eitim CDsi yazd1. Bu mü_teriye ç1kan sonuçlar1n s1ralama _ekli eitim CDsi satan ki_ilerin o mü_terinin yazm1_ olduu yaz1y1 sitesinde en çok kullanan ki_inin sitesi en üst s1raya gelir. Sizinle ayn1 i_i yapan birçok firma bulunmakta ve bu firmalar birbirleriyle sürekli bir yar1_ içinde olmaktalar. Bu yar1_taki yerinizi almak ve alm1_ olduunuz yeri korumak için de SEO kurallar1na uygun bir _ekilde site tan1t1m yaz1lar1 yazmal1 ve mü_teri potansiyellerini kendinize çekmelisiniz. SEO kurallar1na uymak için öncelikle SEO dan1_manl11 programlar1na kat1lmal1 veya birebir SEO dan1_ma hizmeti alarak sitenizin tan1t1m yaz1lar1n1 yazma konusunda kendinizi geli_tirmelisiniz. Bu _ekilde internet ortam1ndan size dü_e pay1 alabilirsiniz. Aksi takdirde bu i_e sizden daha çok önem veren rakipleriniz SEO çal1_malar1 sayesinde sizlerden çok daha öne geçmektedirler. SEO dan1_manl11n1 ister çevrimiçi olarak ve isterseniz de yüz yüze alabilirsiniz. Bu, sizin ula_1m ve yerle_im imkânlar1n1za göre seçmi_ olduunuz SEO dan1_man1n1z1n bulunduu yere göre dei_en bir durumdur. Bu sebeple SEO dan1_man1 seçerken bulunduunuz yere yak1n bir yerde bulunan SEO dan1_man1n1 seçmeniz sizlerin faydas1na olacakt1r. Bu sebeple SEO dan1_man1n1za ula_1m noktas1nda zaman kayb1 ya_amazs1n1z. Bir dier SEO dan1_man1 bulma yöntemi de çevrimiçi olarak bilgisayarlar1n1z veya mobil bili_im cihazlar1n1z1n internet özelliini kullanarak seo dan1_manl11 alabilirsiniz. Ayn1 zamanda sitenizi haz1rlayan teknik elemanlara da bu dan1_manl1k hizmeti al1p almad11n1 sorarak bu imkân1n özelliklerine göre site haz1rlamalar1n1 salayabilir ve sitenizin güncelliini sürekli hale getirebilirsiniz. Sal1ktan eitime kadar birçok alanda siteniz sayesinde tan1t1m1n1 yapt11n1z i_e ait özellikleri makalelere özel olarak ekletip daha etkili bir sonuç ortaya ç1karabilirsiniz.

Report this post to a moderator

New Post 03-29-2016 03:08 AM
Click Here to See the Profile for sabunkopugu Click here to Send sabunkopugu a Private Message Find more posts by sabunkopugu Add sabunkopugu to your buddy list Edit/Delete Message Reply w/Quote
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
Go Back Pages (1): [1]

Show Printable Version  |   Email this Page  |   Subscribe to this Thread


   
 Recently Logged In Members  
Stripedss, from Hampton, GA. RampagesZ, from Mobile, AL. hiace11, from , AL. chuyler1, from , MA. Rol886, from Rockaway Beach, NY. 2rgrbn, from Long Beach, CA. tjsaudio, from anytown, MI. lessismorespl, from da' Nasty, MI. neosan, from vancouver, WA. danthesk8er, from , AL. chosmo, from Austin, TX. punkroc719, from Winchester, VA. pksimon28, from Plainfield, IL. OnYrMrk, from Oklahoma City, OK. IBBumpin, from Columbus, NE. gmc2002ss, from Baton Rouge, LA. Raglandc, from Grand Rapids, MI. Altbs, from Ligonier, IN. jaboran, from swanton, OH. Dayton605, from Dayton, TX.
see more member photos  post your members photo

 

 

 previous page Back Email this page to a Friend 
Home  |  Contact Us  |  About Us  |  Advertise  |  Join!  |  Log-In
 
Copyright © 2006 Online ConneXions Inc.
Web Designed & Hosting