Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource for radio,speakers, MP3, amps, subwoofers, box enclosures, IASCA,DB Drag Racing, USACi and MECA events Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource  Welcome to CarStereo.com the Internet Guide to Car Audio Car Stereo is the #1 Car Audio Online ResourceMY ACCOUNT   
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
SonicElectronix.com - 1-877-BUY-SONIC
Up to $30.00 in FREE custom install kits on select car stereos. Largest selection online, great prices, Daily Deals and FREE shipping on most products. We are an authorized dealer for Infinity, JBL, JVC, Kicker, MTX, Vibe, RE Audio and others.
Car Audio Black Friday Sales!
Message Forums Car Stereo Message Forums > Car Audio Competitions and Shows > Erkek Giyimi Hatalar1
Go Back Pages (1): [1]
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
sabunkopugu
Member

 Erkek Giyimi Hatalar1

Tak1m elbise seçiminde, olmas1 gerekenden neredeyse 2-3 beden büyük k1yafetler tercih ediliyor. Çuval gibi duran tak1m elbiseler, bu i_in dorusu olarak alg1lanmaya ba_lanm1_. Ceketin etek boyu, kol boyu, pantolonun paça boyu büyük beden k1yafetler gibi olmas1 gerekenden 5-10 santim daha uzun. Pantolonlar da genelde oldukça bol tercih ediliyor (Çok kilolu deilseniz, pilili pantolonlara dönüp bakmay1n bile). Yukar1larda _alvara yak1n bolluk, paçalarda oldukça daral1yor; gereinden uzun paça boyu sayesinde akordeon görünümü kaç1n1lmaz oluyor. Gömlekler de genellikle 1-2 beden büyük tercih ediliyor. Omuz diki_leri omuz hizas1n1n alt1na dü_üyor, haliyle gömlek man_etleri avuç içine kadar giriyor. Beden olarak da büyük olduu için pantolondan i_kembe gibi ta_1yor. Tak1m elbise içine giyilen gömleklerin yakalar1 genelde çok bol; haliyle kabuundan kafay1 ç1karm1_ kaplumbaa gibi görünüyor insanlar. En üst düme iliklendikten sonra gömlek yakas1 ile boyun aras1na i_aret parma1n1n girebilecei kadar bo_luk yeter de artar bile. Tak1m elbise içine giyilen aç1k renkli gömleklerin alt1na giyilen iç çama_1r1, d1_ar1dan bak1ld11nda bütün ilgiyi kendi üzerine toplar. Gömlek, kravat görünmez olur; atlet üzerine tak1m elbise giymi_ birisi olarak alg1lar1m ben. Gömlein yakas1 dar ise, dümenin yerini dei_tirerek 1 cm kadar geni_letmek mümkün. Hala dar ise o gömlei giymeyin; uygun bedende yeni bir gömlek al1n. Gözünüzü seveyim isyanlardaki liseli gençler gibi kravat gev_ek, gömlek pantolonun d1_1nda dola_may1n. Ceketlerin en alt dümesi iliklenmez. Bu kural her tür ceket için geçerlidir. Üç dümeli ceketlerde, dilerseniz en üst dümeyi de iliklemeyebilirsiniz. Anlams1z ya da gereksiz görünebilir, ama kural böyle i_te Kalabal1k içerisinde kaybolmak ve fark edilmemek istiyorsan1z, k1yafetin her bir parças1n1n soluk, silik, karaktersiz renklerden ve desenlerden olu_mas1na özen gösterin, olur mu? Beyaz, çizgi film karakterli, üzerinde marka ya da slogan yazan, çizgili, fitilli, giyilen k1yafetle uyumsuz ya da bilek hizas1nda çoraplar giymek, tak1m elbiseye ihanettir; kimse affetmez. Tak1m elbisenin alt1ndan k1ll1 bacaklar1n görünmesi tarifsiz çirkindir. ^1k ve düzgün görünmek istiyorsan1z, aynaya bakt11n1zda görmediiniz yerleri de ihmal etmemeniz gerekiyor. Oturaca1n1z zaman ceketinizi ç1kar1p asarsan1z, arkan1z akoredeon gibi dola_mazs1n1z. Ceketin d1_ cepleri kullan1lmak için yap1lmam1_t1r (Mendil cebi hariç). Zaten genelde dikilerek kullan1lmaz hale getirilmi_tir. Diki_leri söküp kullan1ma açmay1n. Pantolon ceplerini de torba olarak kullanmay1n. Gömlek cebini hiç kullanmay1n. Çok döküntünüz varsa, k1yafetinize uygun bir çanta ta_1y1n. Cep telefonunuzu ya cebinizde ya da çantan1zda ta_1y1n; kemere ili_tirmek, ev kad1nlar1n1n kemerlerine tencere tava takmas1 kadar komik görünüyor. Pazarc1 deilseniz paran1z1 cüzdanda, cüzdan1 da ya ceket ya da paltonuzun cebinde ta_1y1n. Bir miktar nakit para, ehliyet, bir iki banka/kredi kart1 gündelik hayat için yeterlidir; elinize geçen her _eyi cüzdana doldurup somun ekmek kadar bir cüzdan ta_1may1n. Nadiren ihtiyaç duyulan maaza ve banka kartlar1n1, ikinci bir cüzdan içinde çantan1zda ya da araban1zda ta_1yabilirsiniz. Tak1m elbise ile birlikte deri bir evrak çantas1 kullan1n1n, omuzdan çapraz as1lan fotoraf makinesi çantas1 k1l1kl1 aparatlar hiç _1k olmuyor. Bence ayakkab1 bir k1yafetin en önemli unsuru. Yaln1z dü_manlar deil, i_i bilenler de önce ayaa bakar. Tak1m elbise ile deri, alt1 kösele ve bac1kl1 ayakkab1 giyilir. ^u s1ralar çokça görüyorum, alt1 lastik melez ayakkab1lar giyiliyor. Bir tek ayakkab1m var, i_ten ç1k1nca da hal1 sahada top oynayaca1m mesaj1 veriyor. Tak1m elbisenin alt1na bac1ks1z ayakkab1lar da olmuyor. Ki_isel tercihim: Bac1ks1z ayakkabi modelleri hiçbir zaman giymiyorum. Kadife ya da tüvit kuma_tan yar1 resmi bir pantolon ceket giymiyorsan1z, tak1m elbise alt1na süet ayakkab1 da giymeyin. Gece smokinli bir törene gitmiyorsan1z, rugan ayakkab1 asla giymeyin. Kot pantolon ve kösele ayakkab1Kare burunlu ayakkab1lar 90l1 y1llarda kald1, atmaya k1yam1yorsan1z balkonda içine çiçek dikin. Çizme kesim paçal1 denim (kot) pantolonun (*) alt1na yaln1zca çizme giyin; kösele ayakkab1 ve benzerleri çok feci görünüyor. Modaya uyma çabas1 ile a_1r1ya kaçan (örnein normalden 5 cm daha uzun sivri burunlu, çar1k görünümlü) ayakkab1lar1 görünce arkan1za bakmadan kaç1n. Son ve en önemlisi olarak, ayakkab1n1za iyi bak1n; asla kirli ya da eski görünümlü ayakkab1 giymeyin. Giyilen ayakkab1lar, kemer, saat kay1_1, cüzdan ve deri çanta ayn1 renk, hatta ayn1 ton olmal1. Koyu kahverengi ayakkab1 ile siyah ya da taba rengi kemer deil, ayakkab1 ile ayn1 tonda bir koyu kahverengi kemer takmal1s1n1z. Her renk ayakkab1 için farkl1 saat ve cüzdan m1 alaca1z? demeyin, onun yerine renk çe_itliliini azaltabilirsiniz. 0lk hedefimiz kötü kokmamak, sonra temiz kokmak, en sonra güzel kokmak. Ucuz parfümlerin birçou güzel kokma s1n1r1n1n alt1nda kal1yor. Kal1c1l1klar1 az olduu için, insanlar evden ç1kmadan önce fazlaca bir miktar1 boca etmek zorunda kal1yorlar ki, ba_ka türlü kötü kokmaya ba_l1yorlar. Bu yüzden ucuz parfüm kokmak yerine hiç kokmamak daha iyi. 3-4 _i_e ucuz parfüm yerine bir _i_e kaliteli parfüm al1p, özel günlerde güzel kokmay1 tercih etmek gerek.

Report this post to a moderator

New Post 03-29-2016 03:29 AM
Click Here to See the Profile for sabunkopugu Click here to Send sabunkopugu a Private Message Find more posts by sabunkopugu Add sabunkopugu to your buddy list Edit/Delete Message Reply w/Quote
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
Go Back Pages (1): [1]

Show Printable Version  |   Email this Page  |   Subscribe to this Thread


   
 Recently Logged In Members  
RampagesZ, from Mobile, AL. hiace11, from , AL. chuyler1, from , MA. Rol886, from Rockaway Beach, NY. 2rgrbn, from Long Beach, CA. tjsaudio, from anytown, MI. lessismorespl, from da' Nasty, MI. neosan, from vancouver, WA. danthesk8er, from , AL. chosmo, from Austin, TX. punkroc719, from Winchester, VA. pksimon28, from Plainfield, IL. OnYrMrk, from Oklahoma City, OK. IBBumpin, from Columbus, NE. gmc2002ss, from Baton Rouge, LA. Raglandc, from Grand Rapids, MI. Altbs, from Ligonier, IN. jaboran, from swanton, OH. Dayton605, from Dayton, TX. reagan1, from Rowlett, TX.
see more member photos  post your members photo

 

 

 previous page Back Email this page to a Friend 
Home  |  Contact Us  |  About Us  |  Advertise  |  Join!  |  Log-In
 
Copyright © 2006 Online ConneXions Inc.
Web Designed & Hosting