Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource for radio,speakers, MP3, amps, subwoofers, box enclosures, IASCA,DB Drag Racing, USACi and MECA events Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource  Welcome to CarStereo.com the Internet Guide to Car Audio Car Stereo is the #1 Car Audio Online ResourceMY ACCOUNT   
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
OnlineCarStereo.com
The best and biggest selection of mobile audio/stereo, multimedia/navigation and accessories at the lowest prices! Kenwood, Pioneer, Rockford Fosgate, JVC, Sony, Clarion, Jensen, Infinity, Kicker and more...
Car Audio Black Friday Sales!
Message Forums Car Stereo Message Forums > Video & Multimedia > Spor Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Go Back Pages (1): [1]
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
sabunkopugu
Member

 Spor Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yaz aylar1n1n yakla_mas1 ile birlikte fazla kilolardan kurtulmak için diyetlere ba_lan1rken spor salonlar1 da kilo vermek isteyenlerle dolup ta_1yor. Bütün bir k1_ spordan uzak ya_ayan ki_ilerin bir anda yüksek tempoyla spora ba_lamas1, ba_ta eklem sakatl1klar1 olmak üzere farkl1 birçok sal1k sorununa neden olabiliyor. Memorial ^i_li Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden Prof. Dr. Bülent Aksoy, bilinçsiz yap1lan sporun neden olabilecei problemler hakk1nda bilgi verdi. 0nsanlar ya_lanmak istemiyor Spor yaparak form tutmak, vücudunu korumak ve güzelle_mek isteyenlerin say1s1 tüm dünyada artt11 gibi ülkemizde de artmaktad1r. Yap1lan çal1_malarda 55 ya_ sonras1 spor salonlar1na yaz1lan ki_i say1s1 geçmi_ y1llara oranla 4 kat art1_ göstermi_tir. Ya_lanmak ve hasta olmak istemeyen insanlar bir yandan da birbirlerine güzel görünmek arzusunu ta_1maktad1r. Bunlar1n yan1 s1ra obezite ve diyabet hastalar1 gibi t1bb1n zorunlu olarak spora yönlendirdii bir insan grubu da bulunmaktad1r. Spor yaparken s1n1rlar1n1z1 bilin Spor yaparken sakatlanman1n farkl1 sebepleri bulunmaktad1r. Bunlardan bir tanesi doal ya_lanmad1r. Vücudun kemik kas gibi bütün yap1s1nda bulunan kollajen maddesi 36 ya_1ndan sonra azalmaktad1r. Kollajen maddesinin azalmas1 ya_lanmay1 beraberinde getirdii gibi dokunun daha k1r1lgan olmas1 anlam1na da gelmektedir. Ya_1n ilerlemesiyle birlikte vücuttaki kollajen miktar1nda azalma ya_an1rken, enflamasyon oran1nda ise tam tersi art1_ görülmektedir. Midede, ba1rsaklarda, damarlarda ve kaslarda iltihaplanma artmaktad1r. Bu durum spor yaralanmalar1nda art1_a neden olabilmektedir. Profesyonel sporcular bile bu ya_larda jübile yapmaktad1r. Belli bir ya_a gelindii zaman sporu, ki_inin s1n1rlar1n1 bilerek yapmas1, ya_anacak olas1 sakatl1klar1n önüne geçmektedir. Hafta içi i_, hafta sonu spor sakatl1lara davetiye ç1kar1yor Spor yaralanmalar1n büyük k1sm1 a_1r1 yüklenmelerden kaynaklanmaktad1r. Haftan1n be_ günü ofiste çal1_an ki_iler, k1_1n al1nan kilolar1 vermek ve vücudu _ekillendirmek için özellikle bahar aylar1nda spora yüklenmektedir. Ki_i hafta aras1 spor yap1yorsa bile bunu kilo vermek amac1yla bir anda art1rmas1 sakatl1a neden olabilmektedir. Bu süreçte hiç spor yapmayan bir ki_inin bir anda a1r tempolu bir spora ba_lamas1 da sakatl11 beraberinde getirmektedir. Hayat1nda hiç tenis oynamam1_ bir ki_i, tenis örendikten sonra iki günde bir saat tenis oynarken form tutmak için bunu haftan1n 4 günü üç saate ç1kar1rsa sakatlanma kaç1n1lmazd1r. Bu durum yürüme, ko_ma ya da yüzme gibi bütün spor dallar1 için de geçerlidir. Ki_inin hangi spora hangi ya_ta ba_lad11 da önemlidir. 10 ya_1ndaki bir çocuun spora ba_lamas1yla, 45 ya_1nda bir ki_inin spora ba_lamas1 aras1nda farklar bulunmaktad1r. Vücudunuzu tan1yarak spor yap1n Spor sakatlanmalar1nda vücuda yüklenmenin yan1nda fiziki yetersizliklerde önemli bir yer tutmaktad1r. Ki_i anatomisine uygun bir sporu yapmal1d1r. Spora ba_lamaya karar veren çocuk ya da yeti_kinin mutlaka bir ortopedistin kontrolünden geçmesi gerekmektedir. Yap1lacak kontrollerden sonra ki_iye uygun sporun belirlenmesi önemlidir. Kilo kontrol için arjinin gibi takviye ürünleri de doru kullanmak gerekir. Bunun yan1 s1ra spor yaparken doru ekipman kullanmak gerekmektedir. Yap1lacak spor için seçilen ayakkab1n1n ya da tenis raketinin yanl1_ olmas1 bile sakatlanmalara yol açabilir. Aç1k havada spor yapmak sakatlanma riskini azalt1yor D vitamini noksanl11 son 10 y1ld1r t1bb1n en çok ura_t11 sorunlar1n ba_1nda gelmektedir. D vitaminin eksiklii erken ya_lanmaya, kas ve tendonlardaki kolay k1r1lmalar, mide s1k1nt1lar1, kalp ve _eker hastal11 gibi birçok rahats1zl1a neden olabilmektedir. Bir ki_i doktor önerisiyle bile düzenli spor yapsa, eer vücudunda D vitamini ve kollajen doku eksiklii varsa, ya_1tlar1na nazaran çok daha hassas bir yap1ya sahip olur ve tendon doku kopmalar1 s1kl1kla görülür. Yaln1zca gece ve spor salonlar1nda spor yapan bir ki_inin gün 1_11ndan faydalanamad11n1 dü_ünürsek, yap1lan spordan al1nan verim oldukça aza inmektedir. Spor salonunda da spor yap1labilir ama bu yap1lan spor D vitamininden eksik kal1nm1_ bir _ekilde gerçekle_ecektir. Aç1k havada yap1lan spor, D vitamini al1m1n1 art1raca1 için yaralanmalar1n azalmas1nda da önemli bir etken olmaktad1r. Yaralanmalar en çok diz ve ayak bileklerinde ya_an1yor Spor yaralanmalar1 en çok diz ve ayak bileinde görülmektedir. Sonras1nda omuz ve kalça gelmektedir. Uzun süre ara verdikten sonra spora ba_layacak ki_ilerin ekleme yük bindirecek sporlardan mümkün olduunca uzak durmas1 gerekmektedir. Özellikle menopoza yak1n dönemde olan kad1nlar1n bu tarz sporlar1 yapmamalar1 önemlidir. Bu aç1dan bak1ld11nda en ideal spor, düz yürüyü_tür. Bunun yan1nda yüzmek de oldukça uygundur. Spora ba_larken ve spor yaparken dikkat edilmesi gereken durumlar da bulunmaktad1r: Özellikle 40 ya_1ndan sonra spora ba_lamaya karar verenler mutlaka check-up yapt1r1lmal1d1r. Kan _ekerinin ve vücut kitle indeksinin tespit edilmesi gerekmektedir. Yap1lan tetkiklerin sonuçlar1 normal ise belirli bir program dahilinde düzenli spor yap1lmal1d1r. 45 ya_1na gelmi_ bir ki_i spora ba_lamaya karar verdiyse kolonoskopi ve endoskopi yapt1rmas1 oldukça önemli bir durumdur. Kilo vermek için weider takviyesi almak faydal1 olabilir. Sporu doru zaman, ekipman ve doru bir _ekilde yapmak çok önemlidir. Spor program1na ba_lamadan önce ki_inin vücut kimyas1n1n incelenmesi ve ki_inin uygun spor program1na ba_lamas1 gerekmektedir. Sabah 6-8 aras1 ve öleden sonra 4-7 aras1 spor için en uygun saatlerdir. Eimli yerlerde yürümek ya da sürekli merdiven ç1kmak sakatlanmalara neden olabilmektedir. Yürüyü_ bantlar1nda verilecek eim spor yapmam1_ bir ki_inin diz, kalça ve belinde sorunlar ç1kartabilmektedir.

Report this post to a moderator

New Post 04-06-2016 03:33 AM
Click Here to See the Profile for sabunkopugu Click here to Send sabunkopugu a Private Message Find more posts by sabunkopugu Add sabunkopugu to your buddy list Edit/Delete Message Reply w/Quote
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
Go Back Pages (1): [1]

Show Printable Version  |   Email this Page  |   Subscribe to this Thread


   
 Recently Logged In Members  
RampagesZ, from Mobile, AL. 2rgrbn, from Long Beach, CA. danthesk8er, from , AL. chosmo, from Austin, TX. punkroc719, from Winchester, VA. pksimon28, from Plainfield, IL. OnYrMrk, from Oklahoma City, OK. tjsaudio, from anytown, MI. IBBumpin, from Columbus, NE. gmc2002ss, from Baton Rouge, LA. Raglandc, from Grand Rapids, MI. Altbs, from Ligonier, IN. jaboran, from swanton, OH. Dayton605, from Dayton, TX. Rol886, from Rockaway Beach, NY. reagan1, from Rowlett, TX. soltany, from beirut, MI. kaotiksyko, from , CO. banelsonms, from Moss Point, MS. weezer4rock, from , .
see more member photos  post your members photo

 

 

 previous page Back Email this page to a Friend 
Home  |  Contact Us  |  About Us  |  Advertise  |  Join!  |  Log-In
 
Copyright © 2006 Online ConneXions Inc.
Web Designed & Hosting