Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource for radio,speakers, MP3, amps, subwoofers, box enclosures, IASCA,DB Drag Racing, USACi and MECA events Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource  Welcome to CarStereo.com the Internet Guide to Car Audio Car Stereo is the #1 Car Audio Online ResourceMY ACCOUNT   
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
OnlineCarStereo.com
The best and biggest selection of mobile audio/stereo, multimedia/navigation and accessories at the lowest prices! Kenwood, Pioneer, Rockford Fosgate, JVC, Sony, Clarion, Jensen, Infinity, Kicker and more...
Car Audio Black Friday Sales!
Message Forums Car Stereo Message Forums > Subwoofers and Speakers > Kilo kontrol için Oneriler
Go Back Pages (1): [1]
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
sabunkopugu
Member

 Kilo kontrol için Oneriler

Kilo vermek isteyen birçok ki_i s1k s1k diyete ba_lamakta fakat bir süre sonra pek çok farkl1 nedenle diyet program1na sad1k kalamamaktad1r. Ki_iyi günlük hayat1nda zorlamayacak, doru planlanm1_ bir diyet program1 sayesinde beslenme al1_kanl1klar1 dei_tirilerek ba_ar1l1 sonuçlar al1nabilir. Diyete ba_layanlar Acaba kilo verebilir miyim, versem bu kilomu koruyabilir miyim? gibi motivasyonu etkileyecek sorularla kendilerini yormamal1, gerçekçi hedeflerle yola ç1kmal1d1rlar. Sal1kl1 bir _ekilde ideal kiloya ula_mak için mutlaka uzman yard1m1 al1nmal1d1r. Yaz1n s1ca1n etkisi de dü_ünülerek a1r yemeklerden özellikle k1zartmalardan kaç1n1lmal1d1r. Bunun yerine ha_lama, 1zgara tercih edilmelidir. Hamur tatl1lar1 yerine daha hafif süt tatl1lar1 ya da dondurma tüketilmelidir. Meyve kilo ald1rmaz dü_üncesi ile fazla meyve tüketilmemelidir. Çünkü meyvelerde fruktoz yani meyve _ekeri bulunmaktad1r. Meyve suyu, asitli içecekler gibi _ekerli içecekler yerine daha az kalorili ayran tüketilmelidir. Bunlar1n yan1 s1ra bol bol su içilmelidir. Her öünde salata tüketilmelidir. Yaz aylar1nda vücudun s1v1 ihtiyac1 da artmaktad1r. Yaz mevsiminde s1caklar1n da etkisiyle vücutta suyla beraber sodyum, potasyum gibi minerallerin de at1lmas1 sonucunda bay1lma hissi, yorgunluk, bulant1, ba_ dönmesi, nab1z dü_üklüü, dola_1m bozukluu gibi sal1k problemleri görülebilir. Özellikle terleme ile artan s1v1 kayb1n1 kar_1lamak amac1yla günde 2,5-3 lt. su içilmelidir. Kilo vermek, kilo korumak ve fazla besin al1m1n1 engellemek için bol s1v1 tüketilmesi gerekir. Kilo takibi amac1yla s1k s1k tart1lmak yanl1_ bir yöntemdir. Sal1kl1 bir diyetle kilo dei_imi ayda 4-6 kilodur. Buna göre haftada 1-1,5 kilo kayb1 normaldir. Fazlas1n1 beklemek hayal k1r1kl11na sebep olabilir. Uygun tart1lma s1kl11 haftada bir ve sabahlar1 aç karn1na olmal1d1r. Gün içinde farkl1 saatlerde birkaç kez tart1lmak ise moral bozmaya ve motivasyonun azalmas1na neden olacakt1r. Diyet program1na ba_lad1ktan bir süre sonra kilo vermeye ba_lan1rsa, verilen kilolar için ki_iler kendilerini ödüllendirebilirler ancak bu ödüllendirme diyeti bozarak olmamal1d1r. Kendilerine ödül olarak; beendikleri bir k1yafeti alabilir, saç modellerini dei_tirebilir ya da uzun zamand1r görmek istedikleri bir yere gidebilirler. Bu _ekilde motivasyon art1r1labilir. Diyet süresince motivasyonu yüksek tutabilmek amac1yla verilen her kilo için sevinmek önemlidir. Verilen kilo miktar1 ne olursa olsun, diyet yapan ki_iler ba_ar1lar1n1 takdir etmelilerdir. Diyete ba_layan ki_iler, çevrelerindeki dier ki_ilerin istedikleri her _eyi yerken kendilerinin yasaklar1n olduu bir program içinde olduunu dü_ünerek d1_lanm1_ hissetmemelilerdir. Çou insan s1k1ld11nda, mutsuz olduunda, sinirlendiinde ya da mutlu olduunda kendini aç hisseder. Böyle durumlarda açl1k hissi tekrar sorgulanmal1d1r. Duygu younluna bal1 açl1k hissi durumlar1nda mutlaka bir _eyler yemeleri gerektiini dü_ünen ki_iler, kalorisi olmayan ve mevsime uygun çi sebzeleri tercih etmeliler Diyet yapan ki_ilerin yediklerini not almalar1 kendilerini kontrol etmeleri için etkili bir yöntemdir. Notlar sayesinde, öün say1s1n1 ve öünlerde doru besin gruplar1na yer verilip verilmediini kontrol ederken; yapt1klar1 yanl1_lar varsa onlar1 da görme _ans1 yakalayabilirler. Not alman1n dier bir avantaj1 ise diyet program1na uyulup not tutulmas1na ramen bir hafta sonunda hiç kilo verilmemesi ya da çok az kilo verilmesi durumunda, tüketimin diyetisyenle incelenerek yap1lan hatan1n bulunma _ans1n1 yaratmas1d1r. Evde ve i_ yeri çekmecelerinde bulundurulan çikolata, gofret, bisküvi gibi yüksek kalorili at1_t1rmal1klar diyet program1n1n bozulmas1na neden olabilir. Bunlar1n yerine i_ yeri çekmecelerinde arjinin supplementleri, kuru meyve, leblebi, galeta gibi sal1kl1 ve ara öün olmaya uygun yiyecekler bulundurmak daha faydal1 olacakt1r. Sal1kl1 beslenmenin yan1 s1ra yap1lan fiziksel aktiviteler de kilo vermeyi h1zland1racakt1r. Günde en az bir saat tempolu yürüyü_ ki_inin sal1kl1 kilo vermesini hem de kendisini iyi hissetmesini salayacakt1r. Uykuyu daha karanl1k ortamda geçirmek ki_iyi daha hafif yapabilir, diyor, Emre Uzun. Yap1lan ara_t1rmalara göre karanl1kta uyuman1n ya da dinlenmenin , parlak 1_1kta ya da televizyon ekran1 kar_1s1nda uyuma ve dinlenmeye göre ki_inin yemek yeme isteinde olumsuz dei_im gösterdiini belirtiyor. Kaliteli geçirilen uykunun verimsiz bir uykuya göre daha az kalori al1m1na sebep olduu yap1lan çal1_malarca gösterilmi_tir. Yap1lan ara_t1rmalara göre restoranlar1n belli saat aral1klar1nda verdikleri indirimlerin insanlar1 yemee daha çok yönelttii ortaya ç1k1yor. Bu durumu engellemek istiyorsan1z masan1n en kenar1na oturmal1s1n1z. Masan1n ortas1nda ekmek, cips ve dier yemek tabaklar1 durur. En çok kilo ald1ran _eyler de bunlard1r asl1nda&Masan1n kenar1nda oturarak bu tehlikeden uzak durabilirsiniz. Bir birey günde ortalama 5 saatini televizyon seyrederek geçiriyor. Yap1lan çal1_malarda bo_ vaktini yüzde 50 daha az televizyon izleyerek geçiren bireylerin günde ortalama 119 kaloriden daha fazla yakt11 belirlenmi_tir. Diyetisyen Emre Uzun, televizyon ba_1nda vakit geçirmektense spor salonlar1na giden bireylerin fiziksel olarak iyi olman1n yan1nda mental olarak da daha iyi durumda olaca1n1 belirtiyor. Sal1ks1z ve çok kalorili bir yemekten sonra, kendinizi suçlamay1 b1rakman1z1 öneriyor Diyetisyen Emre Uzun. Diyet uygulayanlar sosyal bask1 ve ki_isel stresin etkisiyle çok yeme istei içerisine giriyorlar. Bu sebeple yemek yendikten sonra suçluluk duygusu ta_1maya ba_lan1yor. Asl1nda yap1lmas1 gereken _ey ertesi gün sal1kl1 beslenme için gerekli ad1mlar at1lmas1d1r. Ara_t1rmac1lara göre 1 kase çorban1n içine yar1m çay ka_11 ac1 biber eklendiinde, 1 sonraki öünde ortalama 60 kkal daha az yemek yenildii ortaya ç1kmaktad1r. Diyetisyen Emre Uzun, ac1 biberin metabolizma h1z1n1 artt1rd11n1 bu sebeple de daha h1zl1 kalori yak1m1n1n olduunu belirtiyor. Ara öünler metabolizma h1z1n1 artt1r1r. Diyetisyen Emre Uzun, i_lenmemi_ bütün besinlerin parçalanmas1 ve hazmedilmesi i_lenmi_ g1dalara göre daha fazla enerji gerektirir diyor. O besinlerin yenmesi kalori yak1m1na daha fazla olumlu etkide bulunur. Basit dei_ toku_lar ile de sal1kl1 at1_t1rmal1klar tüketilebilir. Normal grisini yerine kepekli grisini, haz1r meyve suyu yerine elma yiyerek, zamanla bütün vücut yalar1nda azalma salanabilir. Karbonhidratlar1 k1s1tlamad1ktan sonra ya1 k1s1tlamak kilo kayb1nda o kadar etkin sonuçlar salamamaktad1r. 2011 y1l1nda yap1lan bir çal1_maya göre 100 obez ki_i diyete girmi_ weider protein al1mlar1 yüzde 20, karbonhidrat al1mlar1 yüzde 50 ve ya al1mlar1 yüzde 30 olmu_tur. Grup 1, gün boyunca ni_asta içerikli yiyecekler yemi_. Grup 2, bu yiyecekleri sadece ak_am yemeklerinde tüketmi_. 6 ay sonra, grup 2nin gün boyu tok hissettii ve daha fazla kilo, vücut ya1 ve abdominal ya kaybettii rapor edilmi_tir. Souk yatak odas1nda uyumak hem uykuyu hem metabolizman1n çal1_mas1n1 olumlu yönde etkiler. Souk odada uyumak vücudunu 1s1tmaya çal1_1rken direnç kazanmas1n1 ve kuvvetlenmesini salamak için iyi bir yoldur. Alerji kontrolü için al1nan ilaçlar ki_ide kilo kazan1m1na neden olabilir. Yap1lan ara_t1rmalara göre Antihistamin kullanan ki_iler ilaç kullanmayan ki_ilerden 4,5 kg daha a1rd1r. Bundan dolay1, antihistamin kullananlar kilolar1n1 dengelemek için diyetlerini veya egzersizlerini ayarlayarak daha sal1kl1 bir ya_ama kavu_abilirler.

Report this post to a moderator

New Post 04-14-2016 04:00 AM
Click Here to See the Profile for sabunkopugu Click here to Send sabunkopugu a Private Message Find more posts by sabunkopugu Add sabunkopugu to your buddy list Edit/Delete Message Reply w/Quote
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
Go Back Pages (1): [1]

Show Printable Version  |   Email this Page  |   Subscribe to this Thread


   
 Recently Logged In Members  
RampagesZ, from Mobile, AL. 2rgrbn, from Long Beach, CA. torawi01, from Corpus Christi, TX. neosan, from vancouver, WA. Stripedss, from Hampton, GA. hiace11, from , AL. chuyler1, from , MA. Rol886, from Rockaway Beach, NY. tjsaudio, from anytown, MI. lessismorespl, from da' Nasty, MI. danthesk8er, from , AL. chosmo, from Austin, TX. punkroc719, from Winchester, VA. pksimon28, from Plainfield, IL. OnYrMrk, from Oklahoma City, OK. IBBumpin, from Columbus, NE. gmc2002ss, from Baton Rouge, LA. Raglandc, from Grand Rapids, MI. Altbs, from Ligonier, IN. jaboran, from swanton, OH.
see more member photos  post your members photo

 

 

 previous page Back Email this page to a Friend 
Home  |  Contact Us  |  About Us  |  Advertise  |  Join!  |  Log-In
 
Copyright © 2006 Online ConneXions Inc.
Web Designed & Hosting