Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource for radio,speakers, MP3, amps, subwoofers, box enclosures, IASCA,DB Drag Racing, USACi and MECA events Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource  Welcome to CarStereo.com the Internet Guide to Car Audio Car Stereo is the #1 Car Audio Online ResourceMY ACCOUNT   
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
OnlineCarStereo.com
The best and biggest selection of mobile audio/stereo, multimedia/navigation and accessories at the lowest prices! Kenwood, Pioneer, Rockford Fosgate, JVC, Sony, Clarion, Jensen, Infinity, Kicker and more...
Car Audio Black Friday Sales!
Message Forums Car Stereo Message Forums > CarStereo.com Lobby > Kilo Kontrol ile Kiloyu Korumak
Go Back Pages (1): [1]
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
sabunkopugu
Member

 Kilo Kontrol ile Kiloyu Korumak

Kilo kontrolü ile kiloyu korumak en az kilo vermek kadar önemli bir süreçtir. Zay1flama süreci tamamland1ktan sonra verdiiniz kilolar1 ani bir _ekilde geri almamak için yap1lmas1 gerekenler hakk1nda haz1rlad11m1z kapsaml1 dosyay1 okurlar1m1z1n dikkatine sunuyoruz. Diyet Uzmanlar1 verdii bilgiler dorultusunda haz1rlad11m1z bu kapsaml1 yaz1da kilo vermenin temel yöntemlerini ve yeniden kilo almamak için yap1lmas1 gerekenleri bulacaks1n1z. Kilo vermek ve kilo kontrolü için iki basamak vard1r. Birincisi; sal1kl1 beslenme, ikincisi; düzenli fiziksel aktivitedir. Zay1flama sürecinde kazand11n1z al1_kanl1klardan birisi de düzenli fiziksel aktivite olmal1d1r. Düzenli fiziksel aktivite kas kütlenizi artt1r1rken metabolizman1z1 h1zland1racakt1r. Kilo korurken vücudun ald11 enerji harcad11 enerjiyle e_it tutulmaya çal1_1ld11 için beslenmemizde ki ufak tefek kaçamaklar kilo problemleri yaratabilecektir. Fiziksel aktivite bu durumu göz ard1 edebilmemize yard1mc1 olacakt1r. Düzenli fiziksel aktivite vücudunuzun _ekillenmesini ve fit bir görüntüye sahip olman1z1 salayacakt1r. Ayr1ca sizi diyabet, kalp hastal1klar1 ve tansiyon gibi metabolik hastal1klara kar_1 koruyacakt1r. Bu a_amada da dikkat edilmesi gereken nokta sporun sürekliliidir. Vücuda a_1r1 yüklenmeden gün a_1r1 yap1lan 45 dakika, 1 saatlik fiziksel aktivite ideal kiloda kalman1z konusunda en büyük destekçiniz olacakt1r. Kilo koruma ipuçlar1 0ki haftada bir ayn1 k1yafetlerle tart1l1n. Günlük ald11n1z ve harcad11n1z enerjiyi kontrol alt1nda tutun. Az az, s1k s1k beslenin. 3 ana 2 veya 3 ara öün yap1n. Asla öün atlamay1n. Güne ba_larken metabolizmaya start veren kahvalt1 öününü kesinlikle atlamay1n. Dü_ük enerjili ancak doyurucu ve besleyici besinleri tercih edin. Lifli posal1 ve glisemik indeksi dü_ük besinler tüketin., Basit karbonhidratlar yerine kompleks karbonhidratlar tüketin. Beyaz ekmek yerine çavdar veya tam buday ekmei tüketmek gibi. Porsiyon ölçülerinizi küçültün. Bunun için i_e tabaklar1 küçülterek ba_layabilirsiniz. Önce gözünüzü, sonra karn1n1z1 doyurun. Tükettiiniz ya miktar1n1 azalt1n. Sebze yemeklerinizi az yal1, et yemeklerinizi de etin kendi ya1yla pi_irin. Pi_irme yöntemi olarak 1zgara, ha_lama, buulama, f1r1nda veya yas1z tavada pi_irme tekniklerini kullan1n. Ki_iden ki_iye dei_mekle birlikte günde ortalama 2, 2,5 lt su tüketin. Su metabolizman1z1 sürekli uyan1k tutacak ve vücudunuzu toksik ögelerden ar1nd1racakt1r. Her zaman aktif olun. Yürüyebileceiniz mesafedeki yerlere yürüyerek gidin. Asansör yerine Merdiveni tercih edin. 0_ yeri veya al1_veri_ merkezlerinde arac1n1z1 en uzak yerlere park edin. Ve tabi yiyecek al1_veri_ine ç1karken dikkatli olun. Asla aç karn1na al1_veri_e ç1kmay1n. Al1_veri_e ç1kmadan önce mutlaka kendinize al1_veri_ listesi yap1n ve listenin d1_1ndaki ve yememeniz gereken _eyleri asla almay1n. Ald11n1z ürünlerin mutlaka etiket bilgilerini, besin öesi içerii k1sm1n1 mutlaka okuyun. Kaliteli uyku uyuyun. Bölünen uykular vücudunuzun dinlenmesine izin vermediinden gün boyunca metabolizman1z yava_ çal1_acak ve kilo koruman1z zorla_acakt1r. Zay1flama sürecinde kazand11n1z al1_kanl1klar1n1z1 hiçbir zaman terk etmeyin. Bu süreçte tek hedefiniz kilo kayb1 olmamal1d1r. Kilo almam1za neden olan beslenme al1_kanl1klar1n1z1 ve ya_am biçiminizi detayl1ca inceleyip, ad1m ad1m dei_iklikleri hayata geçirmek ve ideal kiloya ula_t1ktan sonra da kazan1lan davran1_ dei_ikliklerini korumak önemlidir. Kilonuzu koruyabilmeniz için zay1flarken uygulad11n1z program, günlük beslenmenizde yer alan, çe_itli besin gruplar1n1 içeren ve çok ac1kt1rmayan bir beslenme program1 olmal1d1r. whey protein Eer zay1flarken tek tip beslenme programlar1n1 ve çok dü_ük enerjili diyetleri tercih ederseniz h1zl1 kilo kay1plar1n1n ard1ndan ayn1 h1zda kilo art1_lar1 sonunu kendinizin haz1rlad11 kaç1n1lmaz bir sonuç olacakt1r. Çünkü yol açt11 sal1k problemleri haricinde ömür boyu tek tip besin çe_idiyle beslenmemiz mümkün deildir. 0lave olarak uygulanan dü_ük kalorili diyetler metabolizma h1z1n1z1 yava_latarak kilo koruma dönemine geçtiinizde h1zl1 kilo art1_1na neden olacakt1r. Kilo kontrolünde esas olan al1nan enerji harcanan enerji aras1ndaki dengeyi salayabilmektir. bcaa Nas1l diyet programlar1 ki_inin parmak izi gibi ki_iye özelse koruma programlar1 da ki_iye özel olmal1d1r. Çünkü her birey ya_1na, boyuna, cinsiyetine, oksijen karbondioksit satürasyonuna göre farkl1 bazal metabolizma h1z1na sahiptir. Ve yine her bireyin fiziksel aktivite durumu birbirinden farkl1d1r. Bu nedenle her bireyin harcad11 enerji miktar1 farkl1d1r. Harcanan enerjiye göre al1nan enerji de ki_iden ki_iye dei_iklik gösterecektir. Genel sal1kl1 beslenme prensipleri haricinde kilo koruma ve zay1flama programlar1 ki_iye özel olmal1d1r.

Report this post to a moderator

New Post 04-26-2016 02:46 AM
Click Here to See the Profile for sabunkopugu Click here to Send sabunkopugu a Private Message Find more posts by sabunkopugu Add sabunkopugu to your buddy list Edit/Delete Message Reply w/Quote
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
Go Back Pages (1): [1]

Show Printable Version  |   Email this Page  |   Subscribe to this Thread


   
 Recently Logged In Members  
RampagesZ, from Mobile, AL. hiace11, from , AL. chuyler1, from , MA. Rol886, from Rockaway Beach, NY. 2rgrbn, from Long Beach, CA. tjsaudio, from anytown, MI. lessismorespl, from da' Nasty, MI. neosan, from vancouver, WA. danthesk8er, from , AL. chosmo, from Austin, TX. punkroc719, from Winchester, VA. pksimon28, from Plainfield, IL. OnYrMrk, from Oklahoma City, OK. IBBumpin, from Columbus, NE. gmc2002ss, from Baton Rouge, LA. Raglandc, from Grand Rapids, MI. Altbs, from Ligonier, IN. jaboran, from swanton, OH. Dayton605, from Dayton, TX. reagan1, from Rowlett, TX.
see more member photos  post your members photo

 

 

 previous page Back Email this page to a Friend 
Home  |  Contact Us  |  About Us  |  Advertise  |  Join!  |  Log-In
 
Copyright © 2006 Online ConneXions Inc.
Web Designed & Hosting