Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource for radio,speakers, MP3, amps, subwoofers, box enclosures, IASCA,DB Drag Racing, USACi and MECA events Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource  Welcome to CarStereo.com the Internet Guide to Car Audio Car Stereo is the #1 Car Audio Online ResourceMY ACCOUNT   
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
SonicElectronix.com - 1-877-BUY-SONIC
Up to $30.00 in FREE custom install kits on select car stereos. Largest selection online, great prices, Daily Deals and FREE shipping on most products. We are an authorized dealer for Infinity, JBL, JVC, Kicker, MTX, Vibe, RE Audio and others.
Car Audio Black Friday Sales!
Message Forums Car Stereo Message Forums > CarStereo.com Lobby > 10 Önemli ^1kl1k Tüyosu
Go Back Pages (1): [1]
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
sabunkopugu
Member

 10 Önemli ^1kl1k Tüyosu

Baz1 kad1nlar1n çaba harcamadan, h1zl1ca haz1rlan1p herkesden daha _1k görünmesinin nedeni hiç merak ettiniz mi? Bu _1k kad1nlar1n bir s1rr1 olmal1 ve bugün konumuz h1zl1ca haz1rlanmak ve fazlas1yla _1k görünmek. Baz1 ipuçlar1 gerçekten hayat1m1z1 kolayla_t1r1yor. Baz1lar1n1 bilmiyoruz, baz1lar1na dikkat etmiyoruz bazen saçma gelebiliyor. Ancak _1k kad1nlar1n çou bu pratik bilgilere fazlas1yla dikkat ediyor, her bilgiyi kendi üzerinde deniyor ve sonunda kendine uyarlayarak bir tarz oturtuyor. Biz de bugün _1k kad1nlar1n her programa nas1l çaba sarf etmeden _1k kat1ld1klar1n1, son dakika programlar1nda neden s1k1nt1 ya_amad1klar1n1 detayl1 olarak inceliyoruz. Hadi d1_ar1 ç1kal1m! laf1 duyduunuzda sizin de tüyleriniz diken diken oluyor mu? Cevap vermeden önce ya_anan bir sessizlik, tüm k1yafetleriniz bir film _eridi gibi gözlerinizin önünden geçi_, camdan d1_ar1 saliselik bir göz at1_ ve hava durumu analizi, aynadan kendinize bir bak1_ ve hemen aynadan uzakla_ma istei& Sonunda bir moral bozukluu ve Off ne giysem! polemii& Sokaa ç1kt11n1zda etrafta _1k kad1nlar1 da gördükçe daha da bozulan bir moral ve Giyecek hiç-bir-_eyim yok!! üzüntüsü& Tüm bunlar1 art1k bir kenara at1n, çünkü bugün inceleyeceimiz 10 tüyo ile bu büyük problem tamamen tarih olacak. Belirli bir tarihi olan progrkültablan1z varsa, k1yafet seçiminizi son dakikaya b1rak1p stres yapmak yerine, bir gece önce giymek istediiniz parçalar1 ç1kar1p tüm detaylar1 ile denemelisiniz. Kombin yapmak istediiniz parçalar bazen istediiniz gibi durmayabilir veya beklediinizden daha güzel olabilir. Böylece farkl1 bir kombin yapmak için zaman1n1z olaca1 gibi, kat1laca1n1z programdan önce stres ya_amadan sadece saç1n1za ve makyaj1n1za odaklanabilirsiniz. Fiyat1, markas1, modeli ne olursa olsun ayakkab1lar1n1za iyi bak1n. Temiz, düzgün ayakkab1lar hem kaliteli hem _1k görünmenizi salayan en önemli detaylardan bir tanesi. Ayakkab1lar1n1z1 dolaba koyarken hafifce temizlyerek hem hijyen salayabilir hem ayakkab1lar1n1z1n ömrünü uzatabilirsiniz hem de ne kadar eski olursa olsun her zaman yeni al1nm1_ izlenimi yaratabilirsiniz. Bir anda ç1kan davetler veya önemli bir bulu_ma için stres ya_amak yerine, o program1n heyecan1n1 ve keyfini ya_amak çok daha güzel olmaz m1? Ayr1ca bu keyfin sizin yüzünüze ve enerjinize yans1yaca1n1 da hesaba katarsak, o davetde göz kama_t1raca1n1z kesin. Bunun için ihtiyac1n1z olan tek _ey fazla s1k kullanmad11n1z, vücudunuza ve fiziinize yak1_an, zamans1z bir parça. Bu parça genellikle _1k bir elbise ve alt1na düz bir ayakkab1 kombini olabilir. Al1_veri_ yaparken arada uygun fiyatl1 dei_ik bir elbise bulduunuzda denemenizi ve kendinize yak1_t11n1 dü_ündüyseniz o elbisenin mutlaka dolab1n1zda bir kenarda bulunmas1n1 tavsiye ederim. Bir kombin yapt1n1z ve etraf1n1zdan çok güzel iltifatlar ald1n1z, size tavsiyem o görüntüyü sak1n unutmay1n! Ancak tekrar ayn1 kombini mi giyicem diye söyleniyorsan1z, cevab1m evet/hay1r. Evet: Tekrar ayn1 kombini giyeceiz. Hay1r: Ayn1 kombini revize edeceiz. Ama ufak detaylarda& Aksesuar, ayakkab1, saç ve makyaj detaylar1nda dei_iklik yaparak tekrar ayn1 kombinle bu kez çok daha farkl1 iltifatlar alabilirsiniz. Haz1rlan1rken kendinizi daha iyi hissetmek, kendinizi daha güzel görmek ve kendi enerjinizi yükseltecek parçalar seçerek giyinin. Ba_kas1 ne beenir beenmez dü_ünmeden, sanki siz de bir ünlü y1ld1zm1_ edas1yla k1yafetlerinizi seçin ve sürekli kendinize ne kadar deerli olduunuzu hat1rlat1n. Hemen hemen her programda rahatl1kla kullanabileceiniz en tarz, zamans1z trend ve modan1n bir kolu olan jeanler, tercih ettiiniz parçalara göre istediiniz moda girebilir. ^1k bir programa kat1lacaksan1z _1k bir bluz ve topuklu ayakkab1larla, daha sade programlarda _1k hirka modelleri ve düz ayakkab1larla her zaman garanti bir _1kl1k yakalayabilirsiniz. Doru aksesuar kullan1m1 ile (renkli bir _al veya çoklu bileklik gibi) dikkat çekici bir tarz yaratman1z da son derece kolay. K1yafetleri parça parça birle_tirmek yerine bütün olarak görmek çok daha anla_1l1r. Sizde bulunan benzer parçalar ile kombin yapan ki_ilerin resimlerini ister telefonunuzda ister bilgisayar1n1zda saklayarak, kombin yapaca1n1z zaman bu resimlerden ilham alabilirsiniz. Böylece kombin yapmak istediiniz parçalar1n bir bütün olarak nas1l göründüünü önceden görmü_ olup, deneme yan1lma yaparak vakit kaybetmediiniz için kendinize uyarlama için bol vakit kazanabilirsiniz. Kombin yaparken renkleri ve desenleri bir arada kullan1yorsan1z, en kolay çözüm tek renk giyinmek. Özellikle bu sezon fazlas1 ile trend olan bu giyim tarz1 ile hata olas1l11n1z çok dü_ük. Özellikle bahar ve yaz sezonunda bembeyaz veya ekru tonlar1nda kombinler veya klasik olarak simsiyah parçalar1 bir arada kullanmak hem basit hem sofistike görünmek için en önemli tüyolardan bir tanesi. Ayr1ca renk bütünlüünden dolay1 silüetiniz ve tarz1n1z fazlas1yla güzel ve dikkat çekici görünecek. Sezonun trendlerine göz atarak, neler yapabileceinize göz atarak i_e ba_lay1n. Düz renkler ile yapaca1n1z kombine kataca1n1z z1t bir renk ile tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Tarz1n1za göre bu bir parça, _al, ayakkab1 veya çanta modelleri hatta güne_ gözlüü bile olabilir. Dikkat etmeniz gereken tek nokta kulland11n1z tonlar1n z1tl11 olmal1. Örnein sar1 ile mor, saks mavisi ile ye_il, lacivert ile turuncu gibi& Bu örnekleri siz zevkinize göre çoaltabilirsiniz. 0stediiniz görüntüye ne yaparsan1z yap1n ul_amad1ysan1z hiç üzülmeyin. Olabildiince sade parçalar ile yapaca1n1z kombininize saçlar1n1z ile hava kat1n. Saölar1n1za ay1raca1n1z ekstra özen ve zaman ile görüntünüz bir o kadar _1k ve haval1 görünecektir. Ayr1ca saçlar1n1z1n özenli ve bak1ml1 görüntüsü ile ba_ta siz kendinizi iyi hissedeceiniz için tüm görüntünüzü enerjiniz ile otomatik olarak bir t1k yukar1 ta_1yacaks1n1z.

Report this post to a moderator

New Post 04-27-2016 02:29 AM
Click Here to See the Profile for sabunkopugu Click here to Send sabunkopugu a Private Message Find more posts by sabunkopugu Add sabunkopugu to your buddy list Edit/Delete Message Reply w/Quote
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
Go Back Pages (1): [1]

Show Printable Version  |   Email this Page  |   Subscribe to this Thread


   
 Recently Logged In Members  
RampagesZ, from Mobile, AL. Rol886, from Rockaway Beach, NY. 2rgrbn, from Long Beach, CA. torawi01, from Corpus Christi, TX. neosan, from vancouver, WA. Stripedss, from Hampton, GA. hiace11, from , AL. chuyler1, from , MA. tjsaudio, from anytown, MI. lessismorespl, from da' Nasty, MI. danthesk8er, from , AL. chosmo, from Austin, TX. punkroc719, from Winchester, VA. pksimon28, from Plainfield, IL. OnYrMrk, from Oklahoma City, OK. IBBumpin, from Columbus, NE. gmc2002ss, from Baton Rouge, LA. Raglandc, from Grand Rapids, MI. Altbs, from Ligonier, IN. jaboran, from swanton, OH.
see more member photos  post your members photo

 

 

 previous page Back Email this page to a Friend 
Home  |  Contact Us  |  About Us  |  Advertise  |  Join!  |  Log-In
 
Copyright © 2006 Online ConneXions Inc.
Web Designed & Hosting